Burgemeester Vonhoff verrichtte de opening van het congres. Een imponerende kennismaking met een zeer oude cultuur. De 260 deelnemers lieten zich het Indonesisch souper na afloop goed smaken. Op de derde congresdag, met 1180 deelnemers, stond het communiceren met de computer cen traal. De inleidingen van ir. J. Denekamp, drs. P. A. van 't Haaff en ing. Chr. Verwoert zullen in het decembernummer worden afgedrukt. Voor de dames van de congresgangers was een speciaal programma samengesteld. Hieraan na men in totaal 155 personen deel. Een verslag van een van die deelneemsters verderop in dit nummer geeft aan dat ook dit onderdeel van het congres in goede aarde is gevallen. De opening De opening van het congres werd verricht door de heer H. J. L. Vonhoff, burgemeester van Utrecht. In zijn openingswoord stelde hij o.m. dat het een goede keuze van het NGL-bestuur is geweest Utrecht als congresstad te kiezen. Het is een mooi centraal gelegen punt met goede congresruimten. Maar er zijn meer redenen waarom het een goede keuze is. Landmeters waren in de tijd voor Napoleon be langrijke personen, die vaak moesten optreden als scheidsrechter. Hun ambt was enigszins te vergelijken met de tegenwoordige positie van de notaris. De stad Utrecht heeft die belangrijk heid reeds vroeg onderkend en de taak van de landmeter in een keur geregeld. Nu de land meters hunnerzijds het belang van Utrecht er kennen, is daarmee weer een evenwicht gevon den. Ook op nog een andere wijze is de landmeter voor steden als Utrecht van groot belang ge weest. Vaak was het beroep van landmeter ge koppeld met dat van vestingbouwer en in deze combinatie hebben de landmeters een sterk be palende rol gespeeld in de bepaling van het ge zicht van de vestingsteden. Dit is ook met Utrecht het geval. Een meer persoonlijke reden waarom de spreker zich verheugd voelde het NGL-congres te mo gen openen, is de verbondenheid die hij vanaf zijn studietijd heeft met de kartografie. Stude rend in de sociale geografie heeft hij veel studie moeten maken van de kartografie en zelfs nu kan het voorkomen dat hij met schrik wakker wordt met de gedachte aan de projectie van Bonne met zijn typische ui-vorm. De heer Vonhoff was blij nu eens de gelegen heid te hebben om een zo groot aantal mensen bij elkaar te zien, die weten wat maathouden is. Hij verklaarde daarna het congres voor geopend. i i De voorzitter van de Stichting NGL, ing. S. C. Hoos, bood daarna als eerste aan burgemeester Vonhoff de bronzen gedenkpenning aan, die het NGL ter gelegenheid van dit 10e congres had uitgebracht. Voor iedere deelnemer was een penning beschikbaar. Als boeiend intermezzo, muzikaal zeer hoog staand, speelden Barbara Grajewska en Eric van Griensven de „Sonata pour deux pianos" van Fr. Poulenc. In zijn toespraak kondigde voorzitter Hoos o.m. de toetreding aan van de Nederlandse Vereni ging voor Geodesie tot de Stichting NGL. De tekst van zijn toespraak vindt u in dit nummer afgedrukt. Voorzitter Hoos bood burgemeester Vonhoff de bronzen gedenkpenning aan. 396

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 4