Barbara Grajewska en Eric van Griensven. De tentoonstelling Was er ooit in Nederland een zo volledig over zicht te zien van wat er op landmeetkundig, re- prografisch en instrumenteel gebied geboden kan worden als in de Expo-hal van het Jaar beurs congrescentrum tijdens het Jubileumcon gres van het NGL? Als u er niet bij bent geweest kunt u de pagina's 308 t.m. 311 van het septem bernummer van Geodesia er op na slaan om verzuchtend tot de ontdekking te komen dat u een grootse presentatie hebt gemist. Mogen wij u, die er wel was, nog even in ge dachten meenemen en in vogelvlucht langs de diverse stands gaan. Kwam u om u te oriënte ren op bedrijven en bureaus, die voor u klaar staan om landmeetkundige werkzaamheden uit te voeren? In een zevental stands boden zij zich aan om u voorlichting te geven over hun specia liteit op het gebied van kaartvervaardiging en leidingenregistratie. Het aanbiedingspakket liep uiteen van een eenvoudige basiskaart, afge stemd op uw eisen en budget, tot aan volledig interactief te beheren vastgoedsystemen. Ging uw interesse uit naar een fotogramme- trisch produkt, dan stonden een drietal bedrij ven voor u klaar om voorlichting te geven over de gebruiksmogelijkheden van de fotokaart tot en met de op digitale wijze vervaardigde basis- kaart. Op reprografisch gebied is ons opgevallen dat de komst van de GBKN deze wereld danig in rep en roer heeft gebracht. Apparatuur en reproduktiesystemen werden ons door een zes tal firma's getoond. Bij voorgaande presen taties lag het accent op het vervaardigen van een beheerkaart. Op één tekeningdrager kon den op deze wijze zowel de basiskaart als de toegevoegde informatie worden weergegeven. Het accent lag thans meer op het reprografisch muteren van dergelijke informatiesystemen. Be drijven met fotografische procédé's en licht druksystemen wedijverden met elkaar om u een zo „objectief" mogelijke voorlichting te geven. Omdat niet ieder bedrijf dat kaarten maakt en gebruikt de mogelijkheid heeft reprografie in eigen beheer uit te voeren, boden een drietal loondienstbedrijven zich aan om dit soort werk zaamheden voor derden uit te voeren. 397

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 5