Openingsrede NGL Jubileumcongres uitgesproken door ing. S. C. Hoos, voorzitter van de Stichting Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde. Dames en heren, Hier zijn we dan in vergadering bijeen, ter bele ving van het 10e NGL-congres. Voor velen is het de gewoonste zaak van de wereld dat dit congres iedere twee jaar wordt georganiseerd. Realiseren wij ons echter welk een geweldig ini tiatief het is geweest, nu twintig jaar geleden, om ons genootschap te stichten? De in de stich ting participerende verenigingen hadden des tijds nauwelijks onderlinge contacten en waren door hun individueel geringe ledenaantallen en dus geldmiddelen niet in staat congressen en dergelijke te organiseren. Wat moet het voor de initiatiefnemers hartver warmend zijn te kunnen constateren dat hun werk destijds niet voor niets is geweest; dat daarop is voortgebouwd en dat daaruit bij de leden zowel als bij de exposerende bedrijven de zekerheid is gegroeid dat het congres zonder meer elke twee jaar terugkomt. U kunt er van op aan dat de beginjaren erg moeilijk zijn geweest, zowel voor het bestuur en de redactie als voor de aangesloten verenigin gen. De eerste bestuurs- en redactieleden brachten persoonlijk grote offers, zowel finan cieel als in de vorm van eigen verlof. De deel nemende verenigingen waagden zich eveneens op glad ijs. De Vereniging van Technische Ambtenaren van het Kadaster gaf er zelfs het goed lopende eigen tijdschrift voor op. Elk der verenigingen toonde een juist begrip voor de grote betekenis van het algemene boven het bijzondere en van de aanraking met vakgenoten uit andere kringen. We kunnen, meen ik, stellen dat we met elkaar het vertrou wen van de drie verenigingen, en dus van alle leden, in de afgelopen twintig jaren niet hebben beschaamd. Door uw enthousiasme vonden de elkaar opvolgende besturen steeds de stimulans om tot het organiseren van bijeenkomsten van allerlei aard over te gaan. Enkele initiatiefnemers kunnen hier vandaag niet zijn of mochten dit niet meer beleven. Velen van hen zijn echter hier: werkers van het eerste uur, latere bestuurs- en redactieleden. Dames en heren, déér zitten ze! Het huidige bestuur heeft met genoegen kun nen vaststellen dat ook in de periode na het vorige congres u grote belangstelling toonde voor de georganiseerde activiteiten. Zo werden de studiedagen, gewijd aan de grootschalige basiskaart dermate druk bezocht, dat zij moes ten worden herhaald. Eveneens was uw interesse groot tijdens de door enkele van onze rayoncommissies georga niseerde dagen of avonden. Opvallend is in deze uw verlangen om behandelde onderwerpen niet in een avond af te doen, doch deze uitvoeriger tijdens dagbijeenkomsten onder de loep te nemen. Documentatie is van onschatbare waarde voor degenen die het verlangen hebben ,,bij te blij ven". Het tijdschrift Geodesia heeft daartoe weer een grote bijdrage geleverd. We zijn de redactie zeer erkentelijk, zowel als de vakgeno ten die steeds maar weer bereid werden gevon den hun kennis op deze manier aan anderen over te dragen. Er is voorts gedurende de afgelopen twee jaren hard gewerkt aan de eenwording van ons 400

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 8