inhoud en verder 34e jaargang no. 5 mei 1992 NEDERLANDS GEODETISCH TIJDSCHRIFT 190 Nationaal gezien is het de vraag of de GBKN ooit landelijk dekkend zal worden. Ondertussen zijn er gemeen ten waar de digitale GBKN al rond is. In dit artikel aandacht voor Katwijk, waar de „laatste GBKN" eind 1991 professio neel werd gepresenteerd. Wethouders sloten met een symbolische handeling de kaartvervaardiging af. Ook de bevolking nam zelf of via haar representanten (de gemeente raad) kennis van het werk van de afdeling Landmeten. In dit artikel ook aandacht voor de GBKK, het Katwijkse surplus van de GBKN, met onder andere straatmeubilair en wegmarkeringen. Overigens blijft ook in de duinstreek bijhouding noodzakelijk. 194 De naam van de Neder landse Heidemij komt men op veel plaatsen in binnen- en buitenland tegen. Niet ieder een staat echter even duidelijk voor ogen waar de werkmaat schappij Heidemij Vastgoed diensten moet worden ge plaatst en wat daarin de afde ling Geodesie doet. 199 Een aantal fundamen tele structuren van geo- informatie komt aan de orde met betrekking tot de geometri sche en de thematische aspec ten. De nadruk zal liggen op de laatste. Na het beschrijven van deze structuren zal wor den bezien hoe daaraan een thematische lading kan worden gegeven, welke keuzen daarbij moeten worden gemaakt. Centraal bij dit alles staat de gedachte dat de semantiek van de gegevens altijd is ver bonden met een bepaalde ge bruikerscontext. Bovendien zal worden aangegeven dat de koppeling van betekenis aan gegevens altijd bepaalde onze kerheden in zich draagt. De verschillende soorten onzeker heid zullen worden toegelicht. 205 Het artikel haalt twee aspecten naar voren. Allereerst wordt aangegeven dat nuts bedrijven niet behoeven te wachten op de GBKN, mits wordt voldaan aan een aantal randvoorwaarden. Vanuit deze stelling wordt het tweede aspect toegelicht en uitge werkt. Een belangrijk deel van het huidig beschikbare analoge kaartmateriaal bij nutsbedrijven kan redelijk worden toegepast, wanneer men andere technie ken inschakelt. NGT Geodesia komt 11 x per jaar uit (juli/augustus gecombi neerd) in een oplage van 3300 exemplaren. ISSN 0016-707X MINI-SERIE GBKN (3) GBK-Katwijk De grootschalige basis- kaart bij de gemeente Katwijk van analoog naar digitaal J. W. Snelderwaard BEDRIJFSREPORTAGE De Heidemij en de grenzen van de geodesie Theo Scheele De redacteur bezocht het hoofdkantoor in Arnhem en kreeg daar niet alleen te horen wat Heidemij Geodesie is en doet, maar probeerde ook de grenzen van de geodesie te bepalen. Samen met een be zoek aan de buitendienst in het grensgebied van Neder land werd het een grenzeloos verhaal, waarin het beeld van de Heidemij erg helder wordt. Object-hiërarchieën en onzekerheid in GIS prof. dr. ir. M. Molenaar Bij de voorplaat Evenals vorig jaar heeft de Promotiecommissie van de Stichting NGL weer een fotowedstrijd uitgeschreven (zie p. 215). Op de voor pagina ziet u een voor proefje: Ardis Bollweg bij haar boot. Zij is studente in de geodesie aan de TU Delft en meerdere keren wereldkampioene zeilen ge weest in de Laser-klasse. Aan haar kleding kunt u zien dat zeilen en geo- desie-promotie tijdens sportwedstrijden zeer goed kunnen samengaan. Efficiëntere analoog- digitaal conversie ir. J. J. ten Siethof Zonder te beweren dat het rasterprincipe beter zou zijn dan het vectorprincipe, bete kent toepassing van rastertech- nologie wel dat de bouw van een bedrijfsmiddelenregistratie systeem niet behoeft stil te staan. Agenda 210 Stichting NGL 210, 211, 215 NVK214 Berichten214 Techniek216 Publikaties216 Scripties 219 Redactie-adres Thijsseweg 11 2629 JA Delft tel. kant. (015) 78 15 67 78 27 44 telefax (015) 78 23 48 tel. huis (010) 4 26 30 40 Redactie ir. H. J. G. L. Aalders, hoofdredacteur, Schiedam A. M. den Boer, Nieuwerkerk a.d. IJssel ir. M. J. P. M. Lemmens, Delft G. M. van Osch, Apeldoorn ing. W. van Pijkeren, Nieuwegein M. J. Scheele, Middelburg ing. M. P. J. van de Ven, Wijchen J. H. J. M. Vos, Huissen 1992. Het overnemen evenals het vermenigvuldigen van artikelen en berichten is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van redactie en auteur. Inzenden kopij: Indienen en publiceren van arti kelen in overleg met de redactie. Berichten en mededelingen die nen uiterlijk de 1e van de maand in het bezit van de hoofd redacteur te zijn, om nog in het nummer van de volgende maand te kunnen worden opgenomen. Advertenties: ing. C. M. van Maris J. van Arkelstraat 19 4121 EJ Everdingen tel. kantoor (030) 91 95 73 tel. huis (03472) 16 19 Advertentietarieven op aanvraag. De plaatsing van een advertentie in een bepaald nummer kan ai- leen worden gegarandeerd, in dien deze advertentie uiterlijk de 15e van de voorafgaande maand in het bezit is van de advertentie acquisiteur. Abonnementen en adres- J. J. S. Kopaszewski A. van Schendellaan 16 5531 TV Bladel tel. kantoor (040) 59 29 11 telefax (040) 59 23 44 tel. huis (04977) 8 35 81 (na 19.00 uur) Abonnementsprijzen per jaar: Voor leden van de aangesloten verenigingen gratis; niet-leden f 60,— (binnenland); t 75 (België); 1 104,20,— (buitenland) en 1135,— (luchtpost). Studen ten aan TU, HTS of MTS en 65- plussers f 39,—. Voor abonne menten die na januari ingaan, f 8,50 per nog te verschijnen nummer. Losse nummers: f 16,—, exclusief verzendkosten, te bestellen bij J. J. S. Kopas zewski. Opzegging vóór 1 de cember van het voorgaande jaar. NGT Geodesia Is een uitgave van de Stichting Nederlands Ge nootschap voor Landmeetkunde. Secretaris van de stichting: ing. D. van Dijk Hertespoor 27 3772 SE Barneveld tel. kantoor (03420) 9 53 56 telefax (03420) 9 53 76 tel. huls (03420) 91776 Deelnemende verenigingen - Vereniging van Technische en Administratieve ambtenaren van het Kadaster (VTAK) - Vereniging van Landmeet kundigen (VVL) - Nederlandse Vereniging voor Geodesie (NVG) - Vereniging Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat (VMDR) NGT GEODESIA 92 - 5 189

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1992 | | pagina 1