inhoud en verder NEDERLANDS GEODETISCH TIJDSCHRIFT 34e jaargang no. 9 september 1992 336 Twee geodetische bedrijven, tot voor kort geheel los van elkaar werkzaam de één in het oosten van het land (TAB in Deventer), de ander in het midden (DHV Geodesie in Amersfoort) hebben elkaar gevonden. Na een vrijage van anderhalf jaar traden ze in het huwelijk. Samen vormen zij nu het nieuwe bedrijf: DHV - Van Heugten Geodesie BV, met 75 medewerkers. I 340 Het PEB heeft in haar 76-jarig bestaan veel ervaring opgedaan met topografische kaarten voor het beheer van haar leidingen. 344 De auteurs zijn beiden betrokken geweest bij de regel geving omtrent het Kadaster. De invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek heeft ook de weg gebaand voor de Kadasterwet. NGT Geodesia komt 11 x per jaar uit (juli/augustus gecombi neerd) in een oplage van 3300 exemplaren. ISSN 0016-707X De geodeet en zijn werkterrein ing. M. P. J. van de Ven 334 Vastgoedinformatie en geografische informatie is een onderwerp dat geodeten veel bezighoudt. Dat is onder meer af te leiden uit het grote aanbod van artikelen hierover in NGT Geodesia. Overigens vinden sommige geodeten dat het onderwerp te veel aan dacht krijgt. Men kan zich afvragen wat het geodetisch belang en de geo detische kern zijn van dit onderwerp. De auteur geeft zijn visie hierover aan de hand van enkele recent verschenen artikelen. Bij de voorplaat Op vrijdag 20 maart 1992 is op de Faculteit der Geodesie van de TU Delft de jaarlijkse NVG- dag gehouden, die samenviel met de Alumni-dag van de TU Delft. U ziet het gebouw van de Faculteit, met dui delijk zichtbaar het door de NVG geschonken naambord, waarmee de naamsbekendheid van Geodesie zeker zal toe nemen. BEDRIJFSREPORTAGE Een geodetisch huwelijk Theo Scheele Samen bestrijken ze bijna geheel Nederland met hun geodetische activiteiten. DHV - van HeugtenÜGeodesie b.v. De redacteur bezocht het bruidspaar in Deventer en ging met enkele medewerkers van het bedrijf „de boer op". MINI-SERIE GBK (5) De GBKN bij het Provinciaal Energie bedrijf Friesland drs. G. A. Fokkema ing. J. C. Rommens ing. H. S. v.d. Berg Na aanvankelijk deze kaarten zelf te hebben vervaardigd, liep het PEB mee voorop om de GBKN in Friesland van de grond te krijgen. Dit heeft er mede toe geleid dat reeds van 70% van de provincie Fries land GBKN's van hoge kwali teit zijn vervaardigd. Voor het PEB, als gebruiker van de GBKN, dreigde dis continuïteit in de vervaardiging en levering van de GBKN. Met name in het kader van de in middels gestarte conversie van het analoge tekeningenbestand naar een digitale omgeving heeft het PEB grote belangen bij de GBKN als basis voor haar (geo)grafische informatie voorziening. Kadasterwet mr. P. Schreuder Z. Klaasse De nieuwe „leidraad" voor dit in de toekomst zelfstandig ope rerend bedrijf bevat natuurlijk veel oude elementen. Maar nieuw is bijvoorbeeld het regis ter van voorlopige aanteke ning. Zo nieuw zelfs, dat som mige vestigingen tot nu toe nog niet één aantekening in het register konden plaatsen. De auteurs geven in dit artikel in begrijpelijke taal een over zicht van de belangrijkste zaken, voortvloeiend uit deze nieuwe Kadasterwet. Studiemiddag „Mariene Geodesie" zie p. 356 „Zwaartekracht"354 Agenda355 Stichting NGL356, 357 Berichten357 Techniek368 Verslagen 369 Publikaties370 Personalia370 Scripties 370 Redactie-adres Thijsseweg 11 2629 JA Delft tel. kant. (015) 78 15 67 I 78 27 44 telefax (015) 78 23 48 tel. huis (010) 4 26 30 40 Redactie ir. H. J. G. L. Aalders, hoofdredacteur, Schiedam A. M. den Boer, Nieuwerkerk a.d. iJssel ir. M. J. P. M. Lemmens. Delft G. M. van Osch, Apeldoorn ing. W. van Pijkeren, Nieuwegein M. J. Scheele, Middelburg ing. M. P. J. van de Ven, Wljchen J. H. J. M. Vos, Huissen 1992. Het overnemen evenals het vermenigvuldigen uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd na schriftelijke toe stemming van redactie en auteur. Inzenden kopij: Indienen en publiceren van arti kelen in overleg mat de redactie. Berichten en mededelingen die nen uiterlijk de 1e van de maand in het bezit van de hoofd redacteur te zijn, om nog in het nummer van de volgende maand te kunnen worden opgenomen. Advertenties: ing. C. M. van Maris Graaf Florisstraat 34 4121 EL Everdingen tel. kantoor (030) 91 95 73 tel. huis (03472) 16 19 Advertentietarieven op aanvraag. De plaatsing van een advertentie in een bepaald nummer kan al leen worden gegarandeerd, in dien deze advertentie uiterlijk de 15e van de voorafgaande maand in het bezit is van de advertentie acquisiteur. Abonnementen en adres wijzigingen J. J. S. Kopaszewski A. van Schendellaan 16 5531 TV Bladel tel. kantoor (040) 59 29 11 telefax (040) 59 23 44 tel. huis (04977) 8 35 81 (na 19.00 uur) Abonnementsprijzen per Jaar: Voor leden van de aangesloten verenigingen gratis; niet-leden f 60,— (binnenland); t 75,— (België); 1 104,20,— (buitenland) en f 135,— (luchtpost). Studen ten aan TU, HTS of MTS en 65- plussers f 39,—. Voor abonne menten die na januari ingaan, t 8,50 per nog te verschijnen nummer. Losse nummers: f 16,—, exclusief verzendkosten, te bestellen bij J. J. S. Kopas zewski. Opzegging vóór 1 de cember van het voorgaande jaar. NGT Geodesia is een uitgave van de Stichting Nederlands Ge nootschap voor Landmeetkunde. Secretaris van de stichting: ing. D. van Dijk Hertespoor 27 3772 SE Barneveld tel. kantoor (03420) 9 53 56 telefax (03420) 9 53 76 tel. huls (03420) 91776 Deelnemende verenigingen - Vereniging van Technische en Administratieve ambtenaren van het Kadaster (VTAK) - Vereniging van Landmeet kundigen (VVL) - Nederlandse Vereniging voor Geodesie (NVG) - Vereniging Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat (VMDR) NGT GEODESIA 92 - 9 333

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1992 | | pagina 1