D inhoud K en verder NEDERLANDS GEODETISCH TIJDSCHRIFT 34e jaargang no. 10 oktober 1992 398 De VNG benadrukt de laatste tijd dat veel gemeenten in eigen beheer GBK's maken. Ook in Vlaardingen is dat het geval. De analoge kaarten 1 500, die de sector Land meten maakte van het stedelijk gebied, zijn inmiddels extern gedigitaliseerd. Het resterende buitengebied werd fotogram- metrisch uitgewerkt door een gespecialiseerd bureau. Via een netwerk kan iedereen zijn basisregistratie vastgoed uit de (binnen)muur krijgen. Er is een coördinatiepunt vastgoed opge richt. De bijhoudingstermijn Een jaar. Th 401 De auteur is verbonden aan de faculteit voor „Bau- ingenieur- und Vermessungs- wesen" van de universiteit te Karlsruhe. Zodoende komt zijn schets van de geodetische opleidingen in Duitsland van binnenuit. 405 Een land- of (misschien beter) zeemeter is aan het woord, die voor het probleem staat hoe zijn huidige positie te bepalen. Uitgaande van het ééndimensionale geval wordt het probleem van Snellius op gelost voor het platte vlak en de ruimte. De oplossingen ver eisen geen enkele informatie over de richting van het schiet lood. Een originele kijk op het probleem kan de auteur niet worden ontzegd. 412 Waterschappen hebben de belangrijke taak om het hemelwater dat soms royaal, soms karig, over ons landje wordt uitgestort, te beheersen. Waar te veel is, moet het weg, waar te weinig is, moet het naartoe of worden vastgehou den. Een gigantisch netwerk van watergangen, sloten en „kunstwerken" moet daarvoor in stand worden gehouden. Daar komt ook veel geodeti sche arbeid aan te pas. De redacteur liep een dagje mee met de medewerkers van het geautomatiseerde Bureau Landmeetkunde en Grond zaken van het Waterschap Regge en Dinkel, beleefde wat landmeetkundige activiteiten, en zag hoe mooi het daar is. NGT Geodesia komt 11 x per jaar uit (juli/augustus gecombi neerd) in een oplage van 3300 exemplaren. ISSN 0016-707X MINI-SERIE GBK (6) Van analoog naar digitaal De eerste stap op weg naar een basisregistratie vastgoed in Vlaardingen Th. H. Dal t— Y'X vZr Geodesie-opleidingen in Duitsland prof. ir. J. van Mierlo Moeten we het in Nederland slechts met Delft en Utrecht stellen, Duitsland kent maar liefst acht universiteiten en elf Fachhochschulen waar geo desie wordt onderwezen. De auteur gaat in op zowel de opleidingen aan universiteiten als Fachhochschulen en de praktijkmogelijkheden van af gestudeerden, geeft de inhoud van de opleiding in Karlsruhe weer en signaleert tenslotte parallellen en verschillen tussen de Duitse en Neder landse opleidingen. Sectie en projectie W. L. Bil Bij de voorplaat Landmeters worden door het publiek vaak gezien als voorboden van veran deringen in het milieu, meestal onheilspellende veranderingen. Dat dit lang niet altijd het geval hoeft te zijn, toont deze vistrap in het riviertje de Regge. Uitgezet door land meters stelt het vissen in staat de grote waterbouw kundige kunstwerken te omzeilen en hun stroom- opwaartsgelegen broed- wateren te bereiken. EEN DAGJE. Waterschap Regge en Dinkel Theo Scheele Stichting NGL416, 417 Agenda 417 NVK417 Berichten418 In memoriam ir. C. B. Bos 418 Techniek424 Verslagen424 Personalia426 Scripties 426 Redactie-adres Thijsseweg 11 2629 JA Delft tel. kant. (015) 78 15 67 78 27 44 telefax (015) 78 23 48 tel. huis (010) 4 26 30 40 Redactie: ir. H. J. G. L. Aalders, hoofdredacteur, Schiedam A. M. den Boer, Nieuwerkerk a.d. IJssel ir. M. J. P. M. Lemmens, Delft G. M. van Osch, Apeldoorn ing. W. van Pijkeren, Nieuwegeln M. J. Scheele, Middelburg ing. M. P. J. van de Ven, Wljchen J. H. J. M. Vos, Huissen 1992. Het overnemen evenals het vermenigvuldigen uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd na schriftelijke toe stemming van redactie en auteur. Inzenden kopl] Indienen en publiceren van arti kelen in overleg met de redactie. Berichten en mededelingen die nen uiterlijk de 1e van de maand in het bezit van de hoofd redacteur te zijn, om nog in het nummer van de volgende maand te kunnen worden opgenomen. Advertenties: ing. C. M. van Maris Graaf Florisstraat 34 4121 EL Everdingen tel. kantoor (030) 91 95 73 tel. huis (03472) 1619 Advertentietarieven op aanvraag. De plaatsing van een advertentie in een bepaald nummer kan al leen worden gegarandeerd, in dien deze advertentie uiterlijk de 15e van de voorafgaande maand in het bezit is van de advertentie acquisiteur. Abonnementen en adres wijzigingen J, J. S, Kopaszewski A. van Schendellaan 16 5531 TV Bladel telefax (040) 59 23 44 tel. huis (04977) 8 35 81 (na 19.00 uur) Abonnementsprijzen per jaar: Voor leden van de aangesloten verenigingen gratis; niet-leden f 60,— (binnenland); t 75,- (België); f 104,20,— (buitenland) en f 135,— (luchtpost). Studen ten aan TU, HTS of MTS en 65- plussers f 39,—. Voor abonne menten die na januari ingaan, t 8,50 per nog te verschijnen nummer. Losse nummers: f 16,—exclusief verzendkosten, te bestellen bij J. J. S. Kopas zewski. Opzegging vóór 1 de cember van het voorgaande jaar. NGT Geodesia is een uitgave van de Stichting Nederlands Ge nootschap voor Landmeetkunde. Secretaris van de stichting: ing. D. van Dijk Hertespoor 27 3772 SE Barneveld tel. kantoor (03420) 9 53 56 telefax (03420) 9 53 76 tel. huis (03420) 91776 Deelnemende verenigingen - Vereniging van Technische en Administratieve ambtenaren van het Kadaster (VTAK) - Vereniging van Landmeet kundigen (WL) - Nederlandse Vereniging voor Geodesie (NVG) - Vereniging Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat (VMDR) NGT GEODESIA 92 - 10 397

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1992 | | pagina 1