inhoud en verder 34e jaargang no. 11 november 1992 NEDERLANDS GEODETISCH TIJDSCHRIFT NGT Geodesia komt 11 x per jaar uit (juli/augustus gecombi neerd) in een oplage van 3300 exemplaren. ISSN 0016-707X THEMANUMMER FOTOGRAMMETRIE Ontwikkelingen in de fotogrammetrie en de Nederlandse praktijk Ir. M. J. P. M. Lemmens ir. E. Kolk ir. C. S. Han ir. L. F. G. M. Hendriks ir. G. P. Goselink ir. R. J. G. A. Kroon Op 4 november 1992 werd ter gelegenheid van het afscheid van prof. Ligterink, voorafgaand aan zijn uittreerede, een mini symposium gehouden op de Fa culteit der Geodesie van de TU Delft, met als thema de ontwikke lingen in de fotogrammetrie en de Nederlandse praktijk. Zes sprekers, drie afkomstig uit overheidsinstellingen en drie uit het bedrijfsleven, waren bereid een lezing te geven. De over heidsinstanties worden gevormd door de bekende driepoot: Kadaster, Topografische Dienst en Rijkswaterstaat, voor wie respectievelijk ir. R. C. Neleman, ir. E. Kolk en ir. C. S. Han het woord hebben gevoerd. Naast het vanouds bekende KLM Aerocarto, voor wie ir. G. P. Go selink het woord voerde, zijn twee relatief jonge bedrijven uit genodigd: Geodelta, opgericht in 1984, en Oranjewoud Fotodata BV, opgericht in 1989, voor wie respectievelijk ir. R. J. G. A. Kroon en ir. L. F. G. M. Hendriks een lezing hebben verzorgd. Het geheel werd ingeleid en van conclusies voorzien door ir. M. J. P. M. Lemmens van de TU Delft. Men werd uitgenodigd zijn licht te laten schijnen op de volgende onderwerpen: - de ontwikkelingen in het vakge bied van de fotogrammetrie; - hoe men op deze ontwikke lingen als bedrijf of overheidsin stelling denkt in te spelen; - de gevolgen die de ontwikke lingen dienen te hebben voor het onderwijs op zowel wo- als hbo- en mbo-niveau. De lezingen treft u, met uitzonde ring van die van ir. R. C. Nele man die door zijn functiewisseling niet in de gelegenheid was zijn lezing op schrift te stellen, in dit speciale themanummer van NGT Geodesia aan. Enkele saillante punten uit de lezingen zijn: - de klant dient door de foto- grammeter te worden begeleid van beeld tot geo-informatie, door enkeling aangeduid met kaart - hoe moeten fotogrammetrische systemen in het totale geo- informatie produktieproces wor den ingezet; - fotogrammeters zullen veel con currentie ondervinden van an deren, zoals informatici, natuur kundigen en elektrotechnici. De conclusie is dat de TU zich vooral dient te concentreren op goed gedefinieerde kerntaken zoals GIS, digitale beeldverwer king en de integratie van beide; - er valt een zekere ergernis te bespeuren over de instrumente le gerichtheid van het fotogram metrische onderwijs; - op hbo-niveau moeten toepas singsvelden, GIS-analyses en de inzet van de nieuwe technie ken in het totale produktiepro ces aan de orde komen; - er is een grote behoefte aan fo togrammeters op mbo-niveau die direct inzetbaar zijn; - de geodetische onderwijs- en onderzoeksinstellingen vervul len bij de invoering van foto grammetrische ontwikkelingen geen hoofdrol meer; - de praktijk wenst meer samen werking met de TU om de pro blemen die de nieuwe ontwik kelingen bij invoering in het totale produktieproces veroor zaken, te overwinnen. Ondertussen is ook een andere zaak duidelijk geworden: de tijd is voorbij dat men zich in de foto grammetrie veilig kon verschuilen achter de geometrie. De thema tiek zal een steeds grotere aan dacht vragen, daar het in toene mende mate gaat om het totale complex aan geo-informatie. Bij de voorplaat Prof. Ligterink in vol ornaat. NGT Geodesia feliciteert de professor met het bereiken van de 65-jarige leeftijd en wenst hem nog veel geluk kige jaren in een goede ge zondheid toe. BEDRIJFSREPORTAGE Eurosense Theo Scheele 474 Luchtfotografie en remote sensing spelen een steeds grote re rol in de geodetische wereld. Vanuit satellieten en vliegtuigen wordt de aarde afgetast en in kaart gebracht. Bij Eurosense doen ze het bovendien nog vanaf een hovercraft. Met name wordt daarmee de zeebodem gemeten. De redacteur maakte een vaar/ vliegtochtje mee voor de haven van Zeebrugge en geeft een indruk van de geavanceerde technieken welke worden ge bruikt om de aarde af te tasten en na digitale verwerking in vele kleuren weer te geven. Agenda480 Stichting NGL481 NVF481 Berichten481 Techniek483 Publikaties483 Scripties 484 Redactie-adres Thijsseweg 11 2629 JA Delft tel. kant. (015) 78 15 67 78 27 44 telefax (015) 78 23 48 tel. huis (010) 4 26 30 40 Redactie ir. H. J. G. L. Aalders, hoofdredacteur, Schiedam A. M. den Boer, Nieuwerkerk a.d. IJssel ir. M. J. P. M. Lemmens, Delft G. M. van Osch, Apeldoorn ing. W. van Pijkeren, Nieuwegein M. J. Scheele, Middelburg ing. M. P. J. van de Ven, Wijchen J. H. J. M. Vos, Huissen €r 1992. Het overnemen evenals het vermenigvuldigen uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd na schriftelijke toe stemming van redactie en auteur. Inzenden kopij; Indienen en publiceren van arti kelen in overleg met de redactie. Berichten en mededelingen die nen uiterlijk de 1e van de maand in het bezit van de hoofd redacteur te zijn, om nog in het nummer van de volgende maand te kunnen worden opgenomen. Advertenties: Ing. C. M. van Maris Graaf Florisstraat 34 4121 EL Everdingen tel. kantoor (030) 91 95 73 tel. huis (03472) 16 19 Advertentietarieven op aanvraag. De plaatsing van een advertentie in een bepaald nummer kan al leen worden gegarandeerd, in dien deze advertentie uiterlijk de 15e van de voorafgaande maand in het bezit is van de advertentie acquisiteur. Abonnementen en adres wijzigingen J, J. S. Kopaszewski A. van Schendellaan 16 5531 TV Bladei telefax (040) 59 23 44 tel. huis (04977) 8 35 81 (na 19.00 uur) Abonnementsprijzen per Jaar: Voor leden van de aangesloten verenigingen gratis; niet-leden t 60,— (binnenland); f 75,— (België); f 104,20,- (buitenland) en 135,— (luchtpost). Studen ten aan TU, HTS of MTS en 65- plussers f 39,—. Voor abonne menten die na januari ingaan, t 8,50 per nog te verschijnen nummer. Losse nummers: f 16,—, exclusief verzendkosten, te bestellen bij J, J. S. Kopas zewski. Opzegging vóór 1 de cember van het voorgaande jaar. NGT Geodesia Is een uitgave van de Stichting Nederlands Ge nootschap voor Landmeetkunde. Secretaris van de stichting: ing. D. van Dijk Hertespoor 27 3772 SE Barneveld tel. kantoor (03420) 9 53 56 telefax (03420) 9 53 76 tel. huis (03420) 91776 Deelnemende verenigingen - Vereniging van Technische en Administratieve ambtenaren van het Kadaster (VTAK) - Vereniging van Landmeet kundigen (WL) - Nederlandse Vereniging voor Geodesie (NVG) - Vereniging Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat (VMDR) NGT GEODESIA 92 - 11 449

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1992 | | pagina 1