Topografische informatie voorziening Nijmegen Een stad in verandering door ing. M. P. J. van de Ven, chef Beheer Topografische Informatie van de afdeling Landmeten in de gemeente Nijmegen. SUMMARY Topographic information supply in Nijmegen In Nijmegen a project concerning topographic information supply has been completed. This article presents the results and solutions. Attention is given to A/D-conversion, quality-control and the relationship between datasources and databases. Also organizational aspects and future developments are discussed. Finally specific characteristics of this project are considered. ■k a inleiding Met de levering van geconverteerde grondslagpuntge- gevens aan de gemeente Nijmegen is onlangs het con versieproject Digitale kaartvervaardiging" van de af deling Landmeten formeel afgesloten. Nadat in 1989 in [1] is ingegaan op de wensen en de wijze van uitvoering van het project, wordt hier in het kort een aantal feiten samengevat. apparatuur f 800 000,— programmatuur (standaard) f 200 000,— programmatuur (maatwerk) f 200 000,— opleiding f 200 000,— Investering. Uitvoering De totale doorlooptijd voor de uitvoering van de conversie heeft drie jaar geduurd en is daarmee binnen de ge plande tijd gebleven. Het gemeentelijk grondgebied is in een aantal deelgebieden opgesplitst en per deelgebied in concurrentie uitgegeven. Dit heeft geresulteerd in de volgende produktieverdeling: Ingenieursbureau Van Steenis, 700 hectare; Haskoning, 600 hectare; Geomeetdienst, 1100 hectare; Inpark, 1800 hectare; afdeling Landmeten, 300 hectare; Heidemij, grondslaggegevens. De uitvoering door externe bureaus heeft ongeveer 3,2 miljoen gulden gekost (ongeveer f 750,per hectare, inclusief btw). Het voorbereiden, de projectbegeleiding en de controlewerkzaamheden door de afdeling Land meten bedragen ongeveer 7% van de totale project kosten. Het project karakteriseert zich door een uitge breide objectverzameling en een gedetailleerde gege vensstructuur. De conversie is opgebouwd in vier stappen: digitaliseren kaartmateriaal; opname in het terrein; inventariseren van de luchtfoto; bijwerken van het eindprodukt. NGT GEODESIA 92 - 12 De opname in het terrein is beperkt tot het openbare gebied (infrastructurele topografie) en in enkele gevallen tot een afstand van ongeveer vijftien meter buiten dit gebied. Met name het in een interactief grafische omgeving ver werken van meerdere brongegevens heeft tot extra in spanning geleid. Daarentegen heeft over het algemeen de gegevensinwinning minder tijd gekost dan oorspron kelijk geraamd. De objectvorming, het toekennen van (relatieve) multicodering en het leveren in SUF-2 be tekende voor alle bureaus een bijzondere en in enkele gevallen een nieuwe activiteit [2]. Onder multicodering moet in dit verband worden verstaan het aangeven welke soorten gebieden zich aan weerszijden van grensobjec- ten bevinden. Er moest nieuwe programmatuur worden ontwikkeld voor het toekennen van waarden aan gegevens, voor de con trole en voor het omzetten naar het SUF-2 formaat. Al met al mogen we concluderen dat de objectvorming en de digitale levering bijzonder positief zijn verlopen. Uiteraard waren er weieens problemen, maar deze waren altijd een voudig en in goede verstandhouding oplosbaar. totale oppervlakte grondgebied 4500 ha (dicht stedelijk) actualiteitsachterstand tussen 4 en 8 jaar meten grondslag(elementen) 10% meten ontbrekende topografie 19% berekenen van meetgegevens 6% digitaliseren 1 500 basiskaart 29% digitaliseren ontschrankte luchtfoto 8% grafisch opwerken en inpassen projecten 10% kaartcontrole 9% levering in SUF-2 en toepassen multicodering 9% Conversie gekarakteriseerd (gebaseerd op begrotingscijfers). Ondanks deze positieve geluiden mag één aspect niet onvermeld blijven. De meeste bureaus bleken niet in staat de exactheid van attribuuttoekenning en variaties in attribuutwaarden te verwerken. Dit had voornamelijk be trekking op de attributen „precisieklasse" en „datum laatste mutatie". Het gevolg was dat respectievelijk een schatting voor de precisie op grond van de wijze van inwinning werd toegekend en de datum werd gebaseerd op het midden van de doorlooptijd van het project. 521

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1992 | | pagina 13