Organisatie het niveau van systeembeheer vanuit de afdeling Infor matie en Automatisering (I A) mogelijk wordt. Naast deze voorzieningen zijn er een Calcomp digitaliseertafel met lichtbak en lokale functionaliteit, een Calcomp hy- V 01025 As spoor (q 0201) digitaliseren van de 1 500 basis kaart voor zover aanwezig. Niet terrestrisch inmeten. bride pen- en elektrostatische plotter en een aantal terminals. Om de functionaliteit voor beheertoepassingen te ver beteren, de procesgang te optimaliseren en de integriteit binnen de gegevensverwerking te waarborgen, is in 1991 een project gedefinieerd, waarin deze drie aspecten vorm moeten krijgen. Hierbij zal het Geocad-pakket aanzienlijk worden aangepast en op onderdelen uitgebreid. Dit pro ject is een initiatief van de gemeente Nijmegen, waarbij RAET voor 50% participeert en waarmee een totale investering is gemoeid van ongeveer f 500 000,In september 1992 is de nieuwe programmatuur aan een eerste bedrijfstest onderworpen. Het project voor automatisering van het kaartvervaar- digingsproces werd gedefinieerd in 1986. In 1988 werd de afdeling geconfronteerd met een oefenomgeving op PC-niveau. Vervolgens werd in 1989 het project uitge breid met het landmeetkundig beheer van geometrie (tot De breedte van de voet van de muur 50 cm, dus omtrek meten. dan toe slechts beperkt tot het beheer van zogenaamde kaartbestanden). Gelijktijdig met de fase „systeem keuze" werd de uitbesteding van de conversie voorbe reid. De uitvoering van de conversie en de fasegewijze invoering van de automatisering (definitieve configuratie) verliepen volledig parallel. Deze tweevoudige realisatie werd mogelijk door grote stuwkracht vanuit de eigen af deling en tijdelijke ondersteuning van afgestudeerde hts-ers. Kennisoverdracht en taaksplitsing waren kernbegrippen in de samenwerking. Doordat gedurende lange tijd capaciteit moest worden onttrokken aan de kaartvervaar diging, is hiervoor gedeeltelijk compensatie gezocht door het inhuren van personeel (op detacheringsbasis). Voor een klein deel kwamen bijhoudingsprocessen stil te liggen, onder andere van de kleinschalige kaart. Vanaf 1989 wordt gewerkt in een nieuwe organisatie (concept status), waarbij met name de nieuwe functies bestands beheer en gegevens- en applicatiebeheer veel aandacht krijgen. Systeembeheer is een functie die niet meer in de afdeling voorkomt. Door de opgebouwde expertise met betrekking tot systeembeheer konden met ingang van 1990 het bijbehorende takenpakket en een medewerker worden overgedragen aan de afdeling I A. Deze levert momenteel nog ongeveer 25% ondersteuning aan de afdeling Landmeten. Door de premature status van het Geocad-pakket in 1989 is op het niveau van systeembeheer ruim f 250 000,— geïnvesteerd in menskracht en opleiding om het produk- tieproces gaande te houden. De organisatie van de bijhouding, met andere woorden het signaleren, registreren en verwerken van mutaties in de topografie, vraagt om veel zorg. Door het signaleren en registreren te scheiden per gebied (openbaar/particu- Opleiding Het volgen van standaard- en specifieke opleidingen is essen tieel. De kennis en ervaring moeten in veel gevallen op een hoger en specialistischer niveau worden gebracht. Een oefen omgeving waarin, naast allerlei technische facetten, ook de organisatievorm wordt onderworpen aan testen, mag niet ont breken. Begeleiding Produktiemedewerkers die worden geconfronteerd met een soortgelijke digitale werkwijze, dienen gedurende een lange periode te worden ondersteund door systeem-, applicatie- en gegevensbeheerders. Een groepsleider dient ervoor te zorgen dat zowel voor concrete als vaak moeilijk formuleerbare proble men toch een adequate oplossing wordt gevonden. Organisatie Voordat tot invoering van automatisering wordt overgegaan, dient men, gelet op bepaalde randvoorwaarden, de organisatie aan te passen. Met name op het vlak van verantwoordelijk heden, klantgerichtheid en ondersteuning treden nogal wat verschuivingen op. Er moet rust zijn in de organisatie, alvorens men grootscheepse veranderingsprocessen start. lier), worden twee technieken geïntroduceerd: de terres- trische opname en een fotogrammetrische inwinning. Voor het openbaar gebied zijn in één jaar tijd alle mutaties gesignaleerd en gemeten. Onder andere ten behoeve van het signaleren/registreren van verande ringen in particulier gebied is in maart 1992 een foto- vlucht uitgevoerd. Momenteel moet een keuze worden gemaakt tussen toepassing van ontschrankte luchtfoto's en gebruik van digitale technieken (bijvoorbeeld digitale orthofoto's in rasterformaat). In beide gevallen zullen de organisatorische consequenties in de zin van kwaliteits- en kwantiteitseisen, ingrijpend zijn. 524 NGT GEODESIA 92-12

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1992 | | pagina 16