Verdere ontwikkelingen De voortdurende druk vanuit de gemeentelijke omgeving om antwoord te geven op de automatiseringsbehoefte en „digitale" samenwerking, stelt hoge eisen aan ontwikke ling/coördinatie binnen en vanuit Landmeten. Naast de beschikbaarheid en inzet van een gemeentelijke vast- komt tegemoet aan de wens van de klant om meer flexibi liteit en variatie in produkten en kwaliteit. Marketing en voorlichting zijn nieuwe begrippen en vragen om een organisatorische inkadering en een naar buiten tredende aanpak. Deze opname toont duidelijk een stad in verandering. goedcoördinator blijkt een groeiende behoefte te bestaan aan ondersteuning met betrekking tot ruimtelijke ge gevensverwerking (geometrie en grafische presentatie). Deze nieuwe adviserende taak staat haaks op het van oudsher produktieve karakter van de afdeling en roept regelmatig spanningen op. Ondanks dat in de afgelopen jaren omtrent het digitale basisprodukt (DTB5) duidelijke afspraken zijn gemaakt over inhoud, actualiteit en nauwkeurigheid, lijkt een voor lichtingstaak toch nodig. Niet zozeer om veranderingen door te voeren, maar om een beter begrip en eenduidige interpretatie te bewerkstelligen van de hieruit af te leiden analoge produkten. Toedeling van kosten voor de bijhou ding aan de betrokken gebruikers draagt gelukkig bij in Om te kunnen voldoen aan de impliciete en expliciete informatiebehoefte binnen het gemeentelijk apparaat, vormt de huidige automatisering een prima basis. Het ge realiseerde is zeker randvoorwaarde stellend, maar het blijft slechts richtinggevend. De komende jaren zal een aantal ontwikkelingen binnen de afdeling Landmeten prioriteit krijgen. Allereerst krijgen de opbouw en bijhou ding van een digitaal kleinschalig basisbestand de aan dacht, dat direct is afgeleid uit het DTB5. De bewerkingen voor het DTB20 zijn gebaseerd op thematische selectie en generalisatie, het elimineren van geometrische details bij gebouwen en tekst- en symboolvervanging. Per geo metrisch primitief wordt vastgelegd in het DTB5 of het onderdeel uitmaakt van het DTB5, het DTB20 of van Digitale ontwerpen worden geconfronteerd met de GBKN het bewustwordingsproces over de informatiebehoefte en het gemeenschappelijke belang. Helaas lijkt het nauwe lijks te voorkomen dat bij een vraag van de klant direct een wedervraag hoort, welke moet leiden tot een nadere produktspecificatie. Lastig in eerste instantie, maar het NGT GEODESIA 92 12 beiden. Om deze stap naar produktie van kleinschalige kaarten te kunnen realiseren, dient een extra module te worden toegevoegd aan het Geocad-pakket. Het op starten van het proces voor de bouw en bijhouding van het DTB100 is gepland voor eind 1993. 525

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1992 | | pagina 17