c inhoud M en verder 34e jaargang no. 12 december 1992 NEDERLANDS GEODETISCH TIJDSCHRIFT O 510 De auteur is als hoofd van de afdeling Landmeten en Vastgoedinformatie nauw be trokken bij de realisatie van projecten binnen de gemeente Rotterdam. Vanzelfsprekend is de financiële verantwoording van projecten van enige om vang een essentieel onderdeel van de taak behorende bij deze functie. Maar welke facto ren bepalen uiteindelijk de kosten van een project. Wat is de waarde van het aanwezige materiaal. Welke kosten kun nen door de verwezenlijking van het betrokken project juist worden uitgespaard. De ondui delijkheid met betrekking tot de werkelijke kostprijs van een project wordt door velen ge- of misbruikt om het project erdoor te drukken of juist af te wijzen. De auteur ging op zoek naar zoveel mogelijk kostenbepa- lende factoren voor de vervaar diging van topografische bestanden. 517 Per 1 september 1990 is prof. mr. J. de Jong in deel tijd (0,5 dagtaak) benoemd tot hoogleraar onroerend-goed- recht aan de Faculteit der Geodesie van de TU Delft. Op 4 september 1992 heeft zij, als vierde vrouwelijke hoog leraar aan de TU Delft, haar oratie „Vastgoedinformatie in het Rechtsverkeer" uitgespro ken. De oratie gaat in op: 521 Als vervolg op een eerder gepubliceerde bijdrage van de auteur over het onder werp gaat hij ditmaal in op een project „digitale kaartvervaardi ging". Speciale aandacht wordt besteed aan de conver- sieproblematiek, de kwaliteits controle en de relatie tussen gegevensbronnen en gege vensbanken. Daarnaast komen de organisatorische aspecten aan de orde, waarbij met name de samenwerking tussen ge meente en externe bedrijven wordt beschreven. Tot slot wordt geconstateerd dat men zelfs in Nijmegen nog een lange weg te gaan heeft, maar zo te lezen zijn ze daar al een behoorlijk eind gevorderd op weg naar een gemeentelijk GIS. 527 De instrumenten waar mee landmeters het veld in trekken om hun arbeid te ver richten, hebben in de loop der jaren enorme wijzigingen on dergaan. Het zijn de instru mentenleveranciers die voor die ontwikkeling zorg dragen. Bestonden de veranderingen aanvankelijk uit het wijzigen van details, de laatste jaren is sprake van spectaculaire om wentelingen. De theodoliet groeide uit tot „total station" en de omvangrijke ingewikkel de analoge fotogrammetrische apparaten veranderden in kleine digitaliseerkastjes. TOPCON is één van die bedrij ven; meer dan zestig jaar is het debet aan die omwenteling en groeide daarin mee. De redacteur nam een kijkje in Capelle aan den IJssel en constateerde dat er beslist nog geen einde is gekomen aan die groei. NGT Geodesia komt 11 x per jaar uit (juli/augustus gecombi neerd) in een oplage van 3300 exemplaren. ISSN 0016-707X MINI-SERIE GBK (7) Kosten van groot schalige topografie ir. C. Zeillemaker MA .ts.AMO rwx*» rtoo*- OAOIt StfWN 05 Redactie-adres Thijsseweg 11 2629 JA Delft tel. kant. (015) 78 15 67 78 27 44 telefax (015) 78 23 48 tel. huis (010) 4 26 30 40 Redactie ir. H. J. G. L. Aalders, hoofdredacteur, Schiedam A. M. den Boer, Nieuwerkerk a.d. IJssel ir. M. J. P. M. Lemmens, Delft G. M. van Osch, Apeldoorn ing. W. van Pijkeren, Nieuwegein M. J. Scheele, Middelburg ing. M. P. J. van de Ven, Wijchen J. H. J. M. Vos, Huissen 1992. Hef overnemen evenals het vermenigvuldigen uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd na schriftelijke toe stemming van redactie en auteur. NGT GEODESIA 92 -12 De confrontatie met de techniek vind ik een belangrijke uitdaging Interview met prof. mr. J. de Jong A. M. den Boer M. J. P. M. Lemmens - de beschikbaarheid, actuali teit en betrouwbaarheid van de informatie aangaande de privaatrechtelijke en publiek rechtelijke rechtstoestand van vastgoed, die partijen bij de koop en verkoop van onroerend goed nodig hebben; - de rol van de overheid in deze informatievoorziening. Aanleiding voor de redactie om eens met haar te gaan praten. Zij wil accentverschuivingen aanbrengen in het onderwijs en een grotere aandacht bin nen haar vakgebied voor tech nologische aspecten. Een be langrijk punt van onderzoek vindt ze hoe de kadastrale ver nieuwing in de praktijk werkt. Haar achtergrond is de stede lijke inriching en niet zozeer het onroerend-goedrecht en kadasterzaken, maar zij vindt Inzenden kopij Indienen en publiceren van arti kelen in overleg met de redactie. Berichten en mededelingen die nen uiterlijk de 1e van de maand in het bezit van de hoofd redacteur te zijn, om nog in het nummer van de volgende maand te kunnen worden opgenomen. Advertenties: ing. C. M. van Maris Graaf Florisstraat 34 4121 EL Everdlngen tel. kantoor (030) 91 95 73 tel. huis (03472) 16 19 Advertentietarieven op aanvraag. De plaatsing van een advertentie in een bepaald nummer kan al leen worden gegarandeerd, in dien deze advertentie uiterlijk de 15e van de voorafgaande maand in het bezit is van de advertentie acquisiteur. het een uitdaging om met iets nieuws te beginnen. Onder- zoekscontacten met het Kadas ter en de gemeenten gaat ze zeker oppakken. Topografische informatievoorziening Nijmegen ing. M. P. J. van de Ven Bij de voorplaat De foto toont een gedeelte van Nijmegen aan de Waal, waar de ontwikke lingen op ons vakgebied niet van de „lucht" zijn. Zie artikel van M. P. J. van de Ven in dit nummer. Abonnementen en adres wijzigingen J. J. S. Kopaszewski A. van Schendellaan 16 5531 TV Bladel telefax (040) 59 23 44 tel. huis (04977) 8 35 81 (na 19.00 uur) Abonnementsprijzen per jaar: Voor leden van de aangesloten verenigingen gratis; niet-leden f 60,— (binnenland); f 75,— (België); f 104,20,— (buitenland) en f 135,— (luchtpost). Studen ten aan TU, HTS of MTS en 65- plussers t 39,—. Voor abonne menten die na januari ingaan, f 8,50 per nog te verschijnen nummer. Losse nummers: f 16,—, exclusief verzendkosten, te bestellen bij J. J. S. Kopas zewski. Opzegging vóór 1 de cember van het voorgaande jaar. BEDRIJFSREPORTAGE TOPCON Europe BV, een groeimodel? Theo Scheele 5the International Symposium on Spatial Data Handling531 Agenda533 Stichting NGL533 Berichten534 Techniek542 Verslagen 543 Scripties 546 Inhoud 34e jaargang 567 NGT Geodesia is een uitgave van de Stichting Nederlands Ge nootschap voor Landmeetkunde. Secretaris van de stichting: ing. D. van Dijk Hertespoor 27 3772 SE Barneveld tel. kantoor (03420) 9 53 56 telefax (03420) 9 53 76 tel. huis (03420) 91776 Deelnemende verenigingen Vereniging van Technische en Administratieve ambtenaren van het Kadaster (VTAK) Vereniging van Landmeet kundigen (WL) - Nederlandse Vereniging voor Geodesie (NVG) - Vereniging Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat (VMDR) 509

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1992 | | pagina 1