stichting NGL GEODESIE 3 aantallen T.m. 31 december 1992 Kartografie op Delta-expo. Topshuis, Oosterscheldekering. Zie bericht op p. 360 van het septembernummer. 10 december 1992 NGL rayonbijeenkomst te Amsterdam. Onderwerp: „De twee ogen van het FRANK-project". Zie bericht op p. 417 van het oktobernummer. 11 december 1992 NexpRI onderzoeksdag. De Uithof, Utrecht. Inlichtingen: tel. 030 - 534261 14 en 15 december 1992 Conferentie stedelijke planning, België. Zie bericht op p. 534 van dit nummer. 16 december 1992 Jubileumviering 60 jaar NVF „Photogrammetry, past, present and future". Zie bericht op p. 481 van het novembernummer. 17 december 1992 VVI studiemiddag te Ede. Onderwerp: „Standaardisatie in de topografie". Zie bericht op p. 482 van het novembernummer. 26 januari 1993 NGL rayonbijeenkomst te Utrecht. Onderwerp: „Recente im pulsen tot de GBKN-vervaardiging". Zie bericht op p. 534 van dit nummer. 28 januari 1993 VVI studiemiddag „Privacy-bescherming en vastgoedregistra ties". Inlichtingen: tel. 015-784548. 11 maart 1993 VVI studiemiddag „De Wet WOZ en vastgoedinformatie". In lichtingen: tel. 015-784548. 29 maart t.m. 1 april 1993 EGIS '93 „Improving GIS applicability: European Challenges" te Genua (I). Inlichtingen: tel. 030-534261. 30 en 31 maart 1993 Vijfde Nederlandse AM/FM-GIS conferentie te Veldhoven. Zie bericht op p. 536 van dit nummer. 19 - 23 april 1993 Symposium „Operationalisatie Remote Sensing". ITC En schede. Inlichtingentel. 053 - 874254. 27 t.m. 29 oktober 1993 17e NGL congres te Utrecht. VERSLAG PROMOTIECAMPAGNE GEODESIE 1991/1992 De campagne om de geodetische wereld in de toekomst van voldoen de bekwame vakkrachten te voor zien, werd ook in dit actiejaar uitge voerd door een samenwerkingsver band tussen bedrijfsleven, onderwijs, overheidsdiensten en NGL. Het nut van de campagne werd onderstreept door het rapport-Bakkenist ,,De positie bepaald", dat in het najaar van 1991 werd uitgebracht. Het effect van de campagne is natuurlijk moeilijk te meten, en daarin vooral het doel: meer bekendheid te geven aan het begrip geodesie bij het grote publiek. Wel is exact te meten wat het effect is geweest op de instroom van studerenden in de geodesie. De cijfers geven een sterk wisselend beeld, waaruit blijkt dat er aanvankelijk een sterke groei ontstond, die thans is gestabiliseerd. De grafiek illustreert dit beeld. NGT GEODESIA 92 - 12 200 150 100 89/90 90/91 91/92 92/93 jaar ■Imts ESSShu tu De werkgroep Promotie Geodesie, ondersteund door het publiciteitsbureau Van Beerendonck-publiciteit uit Best, heeft in het verslagjaar weer een hoeveelheid propagan damateriaal verspreid, met name twee kleurenbrochures en raamaffiches. De verspreiding naar de schooldekanen geschiedde centraal voor heel Nederland. Het geodesie-logo werd opnieuw veelvuldig gebruikt, onder andere op de omslag van NGT Geodesia. Promotiemateriaal In 1990 werd ten behoeve van het gebruik op open dagen, beurzen e.d. een set materiaal aangeschaft, zoals een tentoonstellingswand, truien, jacks en petjes. Dit materiaal is opgeslagen bij de TU Delft en is beschikbaar voor allen die de geodesie waar dan ook willen promoten. Hiervan werd in het verslagjaar veel gebruik gemaakt. Dit jaar is de kleding uitgebreid met T-shirts, die gretig aftrek vonden. Ook zijn opvallende, als jalon uitziende potloden (zonder gommetjes) vervaardigd. 533

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1992 | | pagina 25