is om de doelmatigheid te verhogen en om concentratie op de kerntaken te bereiken. Over het kadaster-ondernemingsplan zijn twee pagina's gevuld. In het jaar 1991 is voor het eerst een onderne mingsplan gemaakt door het Kadaster. Zouden er nog meer volgen? Een structureel begrotingstekort en een ontoereikende vermogenspositie waren de aanleiding. De ingezakte onroerend-goedmarkt was één van de hoofdoorzaken, maar ook het GBKN-beleid en de kadastrale activiteiten voor de landinrichtingsdienst hadden schuld. Ruim twintig maatregelen beschrijft het ondernemings plan om tot een financieel gezond Kadaster te komen, waarvan het kadaster-netwerk, het genereren van neven- produkten en de gewijzigde GBKN-aanpak worden ge noemd. Een personeelsreductie van 2732 tot 2175 mede werkers, alsmede een mentaliteitsomslag bij die resteren de 2175 medewerkers moeten ook bijdragen aan die doelstelling. Voortgang Het voortgangsverslag, uitgaand van de drie taakge bieden vastgoedinformatievoorziening, landinrichting en coördinatie registratie, vermeldt dat bij de vastgoedinfor matievoorziening prioriteit wordt gegeven aan het opti maliseren van de informatieverstrekking en -uitwisseling tussen in- en extern geautomatiseerde vastgoedinforma tiesystemen. Na de voltooiing van de AKR in 1990 wordt hard gewerkt aan de automatisering van de hypothecaire registratie. Voor de automatisering van het landmeetkundig en karto- grafisch informatiesysteem wordt het grafisch software pakket IGOS binnen het LKI-systeem vervangen door FINGIS, waardoor onder andere goedkopere terminals kunnen worden gebruikt. Onder de kop landinrichting kunnen we lezen dat de kadastrale taak daarin nog steeds veelomvattend is en dat grote aandacht wordt besteed aan de belangen van natuur en landschap. Bij de Rijksdriehoeksmeting wordt gewag gemaakt van het GPS-systeem en dat de kosten van die afdeling zullen worden omgeslagen naar de andere belanghebbende departementen. Een aantal tabellen en grafieken achterin het jaarverslag geven de plussen en minnen van de activiteiten duidelijk gekleurd weer. Interessant is met name de laatste gra fiek, waarin de ontwikkeling van de (officiële) prijzen van de particuliere woningen een snel stijgende lijn vertonen. Alleen daardoor al moeten de kadaster-inkomsten flink stijgen. Theo Scheele l TOPOGRAFISCHE KAARTVERNIEUWING KLM CURASAO Op 9 oktober 1992 werd door het Kadaster van de Neder landse Antillen aan KLM Aerocarto opdracht gegeven de bestaande topografische kleurenkaart 1 25 000 van Curagao te vernieuwen. Deze kaart dateert van 1977 en is niet meer een afbeelding van de werkelijkheid door het grote aantal uitbreidingsplannen die sindsdien zijn ge realiseerd. De vernieuwing van de kaart zal digitaal geschieden, maar het eindprodukt zal in analoge vorm worden af geleverd. De innovatieve aspecten van de kartering zijn: gebruik van digitale orthofoto's; generalisatie van informatie in digitale bestanden van grootschalige kaartinformatie; NGT GEODESIA 92-12 combinatie van beiden, resulterend in een kleinscha lige digitale topografische kaart (met behulp van de modernste middelen). V.l.n.r.:ir. W. Sonnenberg(KLMAerocarto), ir. J. van Hemert(Neder lands Kadaster) en ir. H. B. Calvo (Kadaster Antillen). m SAMENWERKINGSCONTRACT GROOTSCHALIGE BASISKAART VAN NEDERLAND ONDERTEKEND In aanwezigheid van staatssecretaris Heerma van VROM is op 10 november 1992 het samenwerkingscontract voor de Grootschalige Basiskaart van Nederland getekend door de partners die de kaart zullen makenhet Kadaster (Ministerie van VROM), Vereniging Energie-Ned (de verenigde energiebedrijven), Vereniging van Exploitan ten van Waterleidingbedrijven, PTT Telecom en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Doelstelling van deze publiek-private samenwerking is de Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN) in de komende tien jaar voor heel Nederland gereed te hebben. Afgesproken is dat de kostenverdeling voor het vervaar digen en bijhouden als volgt is verdeeld: 20% Kadaster, 20% gemeenten en 60% nutsbedrijven en PTT Telecom. Het Ministerie van VROM heeft een eenmalig bedrag van 10 miljoen gulden ter beschikking gesteld ter dekking van financiële risico's. Het Kadaster is sinds 1975 belast met het vervaardigen, het bijhouden en de uitgifte van de GBKN. Voor 70% van het Nederlandse grondgebied moet de GBKN nog wor den vervaardigd. Hiermee is naar schatting een bedrag gemoeid van 350 miljoen gulden. Sinds 1988 is het Kadaster een kostendekkende dienst. De bijdrage aan de GBKN dient uitsluitend te worden gerelateerd aan het directe nut daarvan voor het Kadas ter en kan derhalve niet worden bekostigd uit andere inkomsten van het Kadaster. Staatssecretaris Heerma heeft daarom opdracht gegeven aan het bureau Twijnstra Gudde om de mogelijkheid te onderzoeken voor de opzet van een publiek-private samenwerking voor het vervaar digen en bijhouden van de GBKN. Dit heeft geleid tot een landelijk samenwerkingsverband. GBK-DELFT Op 9 oktober 1992 is door de directeur van de Dienst Beheer en Milieu, A. A. T. Doppenberg, en de directeur van Casema Kabeltelevisie, A. van Venrooy, het contract ondertekend voor deelname van Casema aan de groot- 535

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1992 | | pagina 27