NEDGRAPICS BV In september 1992 is HCS Computer Graphics verzelf standigd onder de naam NedGraphics BV. De meerder heid van de aandelen is in handen van het management en de medewerkers van NedGraphics, maar Gilde Invest ment Funds te Utrecht heeft ook een belangrijk aandeel. NedGraphics zal zich blijven richten op verdere uitbrei ding van haar activiteiten in de markt van geografische informatiesystemen. Hierbij zal het eigen produkt IGOS een centrale plaats blijven innemen, maar maatwerk, speciale toepassingen, advies en pakketintegratie zullen ook de aandacht krijgen. Inlichtingen: NedGraphics, telefoon 030-410330. I NIEUW GEGEVENSBESTAND: 6PPC Leveranciers en gebruikers van GIS krijgen er weer een extra faciliteit bij. Het Kadaster introduceerde op 20 okto ber 1992 een gegevensbank met de ruimtelijke locatie van de ongeveer 400 000 postcodes (uitgezonderd de postbussen) in Nederland. Elke postcode is geometrisch vastgelegd middels een zwaartepunt. De coördinaten (in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting) zijn qua plaats bepaling representatief voor het gebied waarbinnen zich de adressen bevinden met een identieke postcode, bij voorbeeld alle woningen met een postcode van 4444 CC. Hierdoor is een actuele en fijnmazige gebiedsindeling ontstaan, waarmee het mogelijk wordt administratieve gegevens te voorzien van een ruimtelijke (geometrische) component. Het gegevensbestand ,,6-positie postcodecoördinaat" (6PPC) is een afgeleid produkt van AKR (Automatisering Kadastrale Registratie). Binnen AKR is het zogenoemde PAP-bestand opgenomen, waarin van alle percelen in Nederland het middelpunt in coördinaten is bepaald en voorzien van het bijbehorende adres en perceelnummer. Aan de adressen van de bebouwde percelen is de post code toegevoegd. Door combinatie van 6PPC met geografische program matuur en gegevensbestanden kunnen administratieve bestanden die een postcode bevatten, letterlijk en figuur lijk in kaart worden gebracht. De inzet van het 6PPC- bestand bij andere toepassingen is vrijwel ongelimiteerd. Te denken valt onder andere aan route- en distributie planning, marktonderzoek, keuze vestigingsplaats, direct marketing, voorlichting en informatieverstrekking, en automatisering van meldkamersystemen. Verder kan het gegevensbestand worden gebruikt bij onderzoek op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en economie of bij de planning van infrastructuur en openbare voorzie ningen. In principe is een zinvolle toepassing te bedenken voor iedere bedrijfstak en organisatie die omgaat met admi nistratieve gegevens in combinatie met postcodes en be hoefte heeft aan een of andere vorm van geografische presentatie. Speciaal kan men denken aan alle over heidsorganisaties, nutsbedrijven, advies- en marketing bureaus, vervoers- en transportondernemingen, banken en verzekeringsmaatschappijen, winkelbedrijven, vast goedbedrijven en beveiligings- en bewakingsdiensten. Het Kadaster draagt zorg voor de actualiteit van het bestand door een halfjaarlijkse herziening te verstrekken op basis van de laatst bekende gegevens van PTT-Post. De omvang van het te leveren bestand varieert van het gehele land tot een lokaal gebied. Voor de marketing en distributie maakt het Kadaster gebruik van de diensten van het bedrijf Bridgis BV in Wamel. Men kan het bestand verkrijgen voor PC-toepassingen in de vorm van een tekstbestand (ASCII) of een relationeel bestand (Dbase III) en op mainframes, enz. in ASCII-formaat op diskettes. Het Kadaster verwacht dat in 1993 en 1994 in Nederland ook de individuele (post)adressen met coördinaten vanuit het PAP-bestand beschikbaar komen. Informatie: Kadaster: mr. P. Schreuder, telefoon 055-285260 en H. Westerbeek, telefoon 055 - 285252. BRIDGIS: C. Guikers, telefoon 08878 - 1666. GESLAAGDEN TU DELFT Op 18 september 1992 zijn geslaagd voor het diploma geodetisch ingenieur: A. M. Buis, P. J. Demmers, J. J. M. Hauser, M. W. Schram, R. Oosterwijk, E. Verbree, J. H. M. Welting en R. J. Wicherson. Samenvattingen van hun scripties zullen binnenkort worden gepubliceerd in de rubriek „Scripties" van dit tijdschrift. VASTGOEDOVERLEG NOORD-HOLLAND OPGERICHT Op een vastgoed-informatiedag in oktober 1992 is in het stadhuis in Amsterdam het vastgoedoverleg voor Noord- Holland opgericht. Dit overleg beoogt het hele terrein van de administratieve en geometrische vastgoedinformatie te bestrijken. Dat aan zo'n breed provinciaal overleg be hoefte bestaat, bleek duidelijk uit de voordrachten van de zes sprekers. Het overleg komt voort uit een fusie tussen het ruim tien jaar oude Intergemeentelijke Overleg Gemeentekadas ters van zowel Alkmaar als Amsterdam. Deze lOG's hiel den zich bezig met problemen bij de gegevensstromen van het Kadaster naar de gemeentekadasters en waren per Kadasterkantoor opgezet. Vooral bij de eerste leverin gen van geautomatiseerde kadastrale gegevens aan de gemeenten hebben de lOG's veel problemen kunnen oplossen. Daarnaast verschaften de lOG's de VNG goede mogelijkheden voor overleg met de achterban en zijn de meeste bestuursleden van de lOG's in VNG- verband betrokken bij vastgoed-overlegorganen. Alle sprekers gaven het belang van een goede vastgoed informatie aan. Het gaat om enorme bedragen: zo is de waarde van het vastgoed in Nederland 1800 miljard gul den en gaat jaarlijks 50 a 60 miljard gulden om in de informatievoorziening. Prof. Bemelmans (TU Eindhoven) stelde dat zonder enige twijfel de (vastgoed)informatie tot de nationale infrastruc tuur gerekend moet worden. De samenleving zou zonder deze informatie niet kunnen functioneren, zoals een kijkje in Midden- en Oost-Europa leert. Oude Vrielink (Oude Vrielink Advies) wees erop dat bij de gemeenten zelfs negentig procent van de activiteiten te maken heeft met vastgoed. Volgens mevrouw Hendriks (gemeente Soest) zitten gemeenten met al die (vastgoed)informatie dan ook op gouden eieren, waardoor een goede beveiliging tegen rampen en diefstal noodzakelijk is. Ten Kroode (VNG) stelde zelfs dat de gemeente van alle overheidsorganen over de meest complete en actuele set vastgoedgegevens beschikt. Deze gegevens zou de ge meente beter moeten benutten, onder meer door ze op een bedrijfsmatige manier aan derden aan te bieden. NGT GEODESIA 92 - 12 537

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1992 | | pagina 29