GBK [7] Kosten van grootschalige topografie Een poging tot; objectivering Inleiding Kostenfactoren door ir. C. Zeillemaker, hoofd afdeling Landmeten en Vastgoedinformatie van Gemeente werken Rotterdam. SUMMARY Costs of large-scale topography In this article the Head of the Department of Surveying and LIS of Rotterdam attempts to identify the factors which primarily determine the surveying costs. This endeavour aims at obtaining objective tools for realistic cost estimation of the entire process from surveying in the field to putting the data into a topographic data base. Het is altijd een waagstuk om iets over het kostenaspect van projecten of voorzieningen te zeggen. De verleiding kan groot zijn om kostencalculaties te beïnvloeden om zodoende een project van de grond te krijgen. Van de andere zijde wordt aan de geloofwaardigheid van de calculaties getwijfeld wanneer er tijdens de loop van het project een verhoging van de kredieten wordt gevraagd. Afhankelijk van de mogelijkheden van de financiële admi nistratie kunnen na afloop van het project precieze calcu laties worden gemaakt. Op dat moment rijst echter de vraag of er bereidwilligheid is om nog iets over deze calculatie te zeggen, laat staan te publiceren. Niemand wil nu eenmaal in zijn keuken laten kijken vanwege kritiek zoals: het project is onnodig duur geworden; de organisatie werkt niet efficiënt; de kwaliteit is te hoog of te laag; de tariefstelling is onjuist; de winsten zijn te groot, enzovoorts. Hoe kan nu echter de „reële" kostprijs van het project of produkt worden bepaald? Bestaat er een onafhankelijke graadmeter voor een reële, objectieve kostencalculatie? In dit artikel wordt getracht zoveel mogelijk objectieve kostenbepalende factoren op te sporen. Voor de bepaling van de kosten van de topografische bestandsvervaardiging en -bijhouding moeten onder staande factoren in ogenschouw worden genomen: inhoud van het bestand; gekozen opnametechniek; dichtheid van topografische objecten; complexiteit van objecten; mutatiegraad; gewenste actualiteit. Inhoud van het bestand Het spreekt vanzelf dat het aantal objectsoorten de kosten beïnvloedt. Een magere kaartinhoud zal goed koper zijn dan een uitgebreide. De kostenontwikkeling is echter niet recht evenredig aan het aantal objectsoorten. Een twee keer zo lange lijst van objecten brengt niet zonder meer een twee keer zo dure kaart met zich mee. Objecten komen immers niet overal in gelijke mate voor. Verder geldt dat voorbereidende werkzaamheden zoals verkenning van het terrein, grondslagmeting en ook reis tijden er de oorzaak van zijn dat het meten van meer objecten relatief goedkoop is. Betreft het echter mutatie- gevoelige objecten, dan kan dit het bijhoudingsproces verzwaren. Veel hangt af van wat gebruikers willen en of men, door wat meer te meten, aanvullend meetwerk voor komt. Dit laatste is uiteraard veel duurder, omdat het voorbereidend werk dan wordt verdubbeld. Gekozen opnametechniek De gekozen opnametechniek hangt onder meer samen met de gewenste nauwkeurigheid van de informatie en de structuur van de gebouwde omgeving. In dicht stedelijk gebied, waar de infrastructuur van wegen, waterwegen, openbaar vervoer, ondergrondse leidingen, enz. intensief is, waar moet worden gewoekerd met ruimte en de grondprijs navenant hoog is, zal de nauwkeurigheid vereisen dat opname plaatsvindt met moderne tachymeters vanuit een vernieuwde grondslag; de puntnauwkeurigheid is dan zeker binnen een deci meter. De nauwkeurigheid van luchtkartering is in een dergelijk geval discutabel en heeft voorts het nadeel van wegval lende informatie door dakoverstekken en schaduw bij hoogbouw. Luchtkartering kan in stedelijk gebied echter uitstekende, aanvullende informatie leveren, vooral „ach ter de bouwblokken". Terrestrische opname is bovendien slagvaardiger wanneer het gaat om de actualiteit en de bijhouding. In meer open, landelijk gebied kan luchtkarte ring een uitstekende oplossing zijn. 510 NGT GEODESIA 92 - 12

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1992 | | pagina 2