Concrete inhoud Ir. J. Polman tenslotte schetste de beoogde opzet en inhoud van de nieuwe HTW. De nieuwe HTW is primair bestemd voor de medewerkers van het Kadaster die in de landmeetkundige sfeer werkzaam zijn. Het is echter uit drukkelijk de bedoeling dat de nieuwe HTW ook gebruikt gaat worden door diensten en bedrijven die op enigerlei wijze met het Kadaster samenwerken, zoals gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en de landmeetkundige be drijven. Naar zijn mening zal de nieuwe HTW moeten voldoen aan de volgende eisen: op hanteerbare wijze (hbo-niveau) inzicht geven in de actuele stand van zaken op het gebied van de mathe matische geodesie en puntsbepalingtheorie; verwerken van deze theorie in een praktische hand leiding voor mbo-niveau; fungeren als leidraad voor de beheersing van de geo metrische kwaliteit van landmeetkundige methoden en technieken en van de te vervaardigen produkten; fungeren als referentiekader voor de uitbesteding van landmeetkundige werkzaamheden; fungeren als handleiding voor de aanpak van land meetkundige werkzaamheden van het Kadaster. Algemene samenwerkingsovereenkomst Behalve het ondertekenen van het contract voor de vervaardiging van een nieuwe HTW werd bij deze ge legenheid ook de in 1987 aangegane algemene samen werkingsovereenkomst tussen het Kadaster en de TUD voor een periode van vijfjaar verlengd. De ondertekening werd tenslotte symbolisch bezegeld met de inmeting van de plaats van handeling met een hypermodern „one- man-total-station" vanuit het ter plekke gereconstrueerde oorspronkelijke nulpunt van het Rijksdriehoeksnet. A. V. Hoekstra GEO-SATELLIET SEINT GEGEVENS DOOR OVER BEWEGINGEN AARDKORST Het in oktober 1992 gelanceerde Amerikaanse ruimte veer Columbia heeft een vierhonderd kilo zware Ita liaanse satelliet in een baan om de aarde gebracht, die gegevens moet doorseinen over bewegingen van de aardkorst. Commandant James Wetherbee en zijn bemanning hebben de Laser Geodynamics Satellite (Lageos) daags Reflectie laserstraal k Laag met prisma's Laserstraal Ucht wordt onder een rechte hoek terug gebogen naar de bron na de lancering in zijn 5898 kilometer hoge baan om de aarde gebracht. De Lageos is een ,,bal" van aluminium en koper met een doorsnee van 61 centimeter, waarop 462 prisma's zijn aangebracht die laserstralen moeten weerkaatsen. De laserstralen zullen vanaf 43 stations op aarde worden uitgezonden. Door te meten hoeveel tijd het licht nodig heeft om terug te komen, hopen de onder zoekers de trage bewegingen van de tektonische aard- platen in beeld te krijgen. Zij verwachten verschuivingen van minder dan 2,5 cm per jaar te constateren. „Het is essentieel voor een beter begrip van hoe een aardbeving tot stand komt", zei Suzanna Zerbini, weten schappelijk medewerkster van het Italiaanse Ruimte vaartbureau dat de Lageos heeft ontwikkeld. „Nu kunnen we aardbevingen niet voorspellen. We kunnen alleen de inleidende verschijnselen bestuderen en de bewegingen en vervormingen van de aardkorst". In 1976 heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA ook al een Lageos-satelliet in de ruimte gebracht. Met de nieuwe erbij wordt het mogelijk om gegevens sneller en accurater te verzamelen, aldus Zerbini. (AP) VIS VOOR NATUURMONUMENTEN Om haar doelstellingen te bereiken, werft de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten te 's-Graveland (Natuurmonumenten) voortdurend nieuwe natuurgebie den. Op het moment heeft Natuurmonumenten 65 000 ha grond in eigendom of beheer, en heeft behoefte aan het leggen van onderlinge verbanden tussen al de gegevens over de terreinen. De informatie betreft de overdracht, subsidies, eigendomsgegevens van grond en gebouwen, pacht- en huurovereenkomsten. Een vastgoedinformatiesysteem neemt nu de hand matige administratie over. Het systeem kent vier hoofd functies: verwervingen om de voortgang bij te houden van de in eigendomsverkrijging, het in beheer nemen, verkopen of uit beheer geven; eigendomsregistratie van terreinen in de beheerstruc- tuur van Natuurmonumenten; overeenkomsten die met derden zijn gesloten; grafische module voor het beheer van het kaart materiaal. Het administratieve deel van de gegevensbank is reeds volgens plan ingevoerd; voor de conversie van het kaart materiaal wordt hulp van deskundigen ingeroepen. Inlichtingen: Vereniging tot Behoud van Natuurmonu menten, telefoon 035 - 62004. HANSA LUFTBILD 25 JAAR IN NEDERLAND De eerste verticale opname van Hansa Luftbild in Neder land is 25 jaar geleden gemaakt. Het was een opname van het nieuwe MATEX-gebouw in Rotterdam. Door de opkomst van het gebruik van de fotogrammetrie bij de Topografische Dienst, het Kadaster en de Rijkswaterstaat en door de behoefte aan meer verschillende fotogramme- trische produkten, werd een Nederlandse afdeling opge richt. Het eerste stedelijke luchtkarteringsproject voor het bedrijf was het project Eindhoven (samen met de Heide: mij) en daarna volgden al gauw de projecten Amsterdam, Tilburg, Hilversum, Amstelveen, Hengelo, Oldenzaal, Spijkenisse en vele andere met ook veel landelijk gebied. In 1972 werd samen met de Grontmij het project „Syste- NGT GEODESIA 92-12 541

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1992 | | pagina 33