heidemij Vastgoeddiensten Heidemij en Kafi Advies organiseren wederom in 1993: V-,v M Cursussen Vastgoedinformatie - objectgebonden heffingen - kaartvervaardiging Bel vrijblijvend voor de cursusfolder of informatie: tel. 085-778521. De groef Geodesie van Heidemij Vastgoed diensten is actief als adviseur en dienstverlener Of het gebied van topografische, thematische en kadastrale vastgoedinformatie. O floss ingsge richt heid, kwali teit, flexibiliteit en zorgvuldig heid staan centraal in ons dage lijks handelen. Ons dienstenpakket omvat: - landmeetkundige dienstver lening - digitale kaartvervaardiging - analoog-digitaal conversies - automatiseringsondersteuning bij de grafische bestandsop- bouw - en informatie-advisering. De dienstverlening van de groep Geodesie richt zich zowel op grote als op kleine projecten. Wij zijn goed bekend met de bedrijfsprocessen en de hieraan gekoppelde informatiebehoefte bij o.a. - gemeenten - waterschappen - nutsbedrijven - Kadaster - Rijkswaterstaat - Landinrichtingsdienst - en Industrie Dienstverlening betekent het le veren van maatwerk aan onze klanten. Daarom werken wij - waar nodig- samen met gespe cialiseerde partners binnen en buiten ons concern. Heidemij Vastgoeddiensten BV, Lovinklaan 1, Postbus 139, 6800 AC Arnhem. Telefoon 088-778521 Vestigingen in Arnhem, Assen, Deventer, Hoofddorp en 's-Hertugenbosch.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1992 | | pagina 44