wm ipn hectare-component voor het totale territoir (f 250,per hectare) aan de hoge kant is. De formule sluit zeer rede lijk aan bij het diagram van het grote-steden-rapport. We gaan vervolgens de formule (1) proefondervindelijk verbeteren. Er zijn enkele berekeningen gedaan met een formule van de algemene gedaante: V A'OPP B*KOM*H15 waarbij de constanten A en B werden gevarieerd en wel zodanig, dat de uitkomsten zo goed mogelijk passen bij de ter beschikking staande gegevens. Daarbij is rekening gehouden met GBKN-kostencijfers van enige provincies. Opnieuw is aangenomen dat de gecompliceerdheid in stedelijk gebied goed tot uitdrukking komt door de be bouwingshoogte H tot de macht 1,5 te verheffen. De gevonden waarden voor A en B zijn respectievelijk 200 en 1600, zodat de formule wordt: V 200*OPP 1600* KOM "H1 5 (2) Gebaseerd op deze formule geven we twee staafdia grammen. De eerste in procenten, de tweede in miljoe nen guldens. We toetsen de formule door te zien wat er gebeurt als de KOM 0. De kosten zijn dan f 200,— per hectare. Dit is dus minder dan onder formule (1). Is de bebouwings hoogte minimaal (laagste waarde in Nederland 0,25 m; deze waarde komt echter zeer zelden voor), dan geeft de tweede term in de formule een prijs voor het komgebied van f 200,— per hectare. Dit is niet onredelijk. Bij de ge middelde bebouwingshoogte van 0,77 m wordt de prijs voor de kom f 1280,— per hectare; eveneens een rede lijke uitkomst. Het is interessant om ook nog weer te geven wat er ge beurt wanneer we als tweede term in de formule zonder meer B*KOM*H nemen. De term KOM*H is precies de inhoud van het gebouwde, zonder rekening te houden met het feit hoe (over hoeveel oppervlakte) die bebouwing is gespreid. Nu wordt tevens onderscheid gemaakt tussen enerzijds het komgebied en anderzijds het gebied buiten de kom. De algemene gedaante van de formule wordt dan: V A*(OPP-KOM) B*KOM*H GR FR DR OV FL GL U NH ZH Z NB L Provincie 16 20 GR FR DR OV FL GL U NH ZH Z NB L 4 100 60 O 6 10 16 20 26 30 36 Kostenpercentage volgens formule 2. GR FR DR OV FL GL U NH ZH Z NB L 4 100 60 0 6 10 16 20 26 30 36 Kostenpercentage volgens formule 3. 4 100 60 0 60 100 160 200 260 300 360 Vervangingswaarde in miljoenen guldens volgens formule 2. GR FR DR OV FL GL U NH ZH Z NB L 60 0 60 100 160 200 260 300 360 Vervangingswaarde in miljoenen guldens volgens formule 3. 73 Provincie 102 110 ~2\ 28 16 64 96 20 67 206 00 146 70 Provincie Steden 63 102 67 62 233 63 20fi 104 142 207 Provincie Steden NGT GEODESIA 92-12 515

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1992 | | pagina 7