Ên inhoud en verder 36e jaargang no. 3 maart 1994 NEDERLANDS GEODETISCH TIJDSCHRIFT 114 De auteur gaat in op het belang van een geïnte greerde benadering van infor matietechnologie (IT). Het specifieke karakter van ruimte lijke (geo-)informatie vraagt om een betere theorievorming om trent IT. In dit artikel wordt een nieuwe studierichting geïntro duceerd: „geo-informatica". De achtergronden waarom dit noodzakelijk is en de inhoude lijke aspecten worden uitge werkt. Ondanks de internatio nale oriëntatie van het ITC heeft dit artikel zeker zijn waarde voor nationale ont wikkelingen rondom GIS/LIS. 121 Dat geodeten veelvuldig kroegen frequenteren, is spreekwoordelijk. Dat ze daar soms ook hun geodetische kennis ten uitvoer brengen, is zelfs onder vakgenoten veel minder bekend. „Hoe een geo deet kan afglijden naar de wereld van drugs, prostitutie en gokken", luidt de retorische ondertitel van dit verhaal. Het antwoord daarop is een voudig. Door z'n werk te doen, bijvoorbeeld in de stedelijke herverkaveling om ongewenste activiteiten zoals drugshandel, prostitutie en gokken te helpen voorkomen. Zowel publiek- als privaatrechtelijke middelen schieten hiertoe te kort. Het onvermogen van het publiekrechtelijk instrumenta rium, zoals bestemmingsplan en leefmilieuverordening, schuilt in het feit dat niets tegen een gevestigde horeca- onderneming kan worden ondernomen wanneer de be stemming verschuift van hotel naar bordeel; het blijft horeca. Het privaatrechtelijk instrumen tarium faalt onder andere door de sterke wettelijke positie van de huurder en de geringe ge neigdheid van de rechter om huurcontracten te ontbinden wegens wanprestatie. Daarom moeten andere wegen worden opgespoord. De auteurs leiden ons aan een geodetische hand door de juridische krochten van de zelfkant. 125 In dit artikel wordt de lezer inzicht gegeven in de ontwikkeling van ruimtelijke vraagtalen als uitbreiding van SQL, de standaard vraagtaal 131 „Geodesie is meer dan (land)meten" aldus een leus uit onze dagen. En vroeger was landmeten toch ook al heel wat, zo blijkt uit dit artikel. „Gesworen landmeters" hiel den zich in het „Heerenveen" in Friesland bijvoorbeeld bezig met het controleren van de breedten van porties veen. En ook toen was het al zo, dat wie controleert, verschillen vindt. De auteur vond van dit kleine stukje Friesland uit dezelfde eeuw nog meer wetenswaar digs over de landmeterij. Daarover volgt in een volgend nummer een afzonderlijke bijdrage. NGT Geodesia komt 11 x per jaar uit (juli/augustus gecombi neerd) in een oplage van 3500 exemplaren. ISSN 0016-707X Functionaliteit van informatietechnologie prof. ir. R. Groot Geodeten in de horeca ir. P. A. G. Lohmann ir. M. Rietdijk Vraagtalen voor geografische informatie systemen; wat is gewenst? ir. H. M. Veenhof dr. H. M. Blanken voor de inmiddels veel toege paste relationele gegevens bank. Door een geleidelijke opbouw wordt duidelijk ge maakt wat de betekenis is van specifieke ruimtelijke operato ren. Aansluitend wordt inge gaan op de noodzakelijke pre sentatie van antwoorden c.q. resultaten. De ogenschijnlijke eenvoud van het systeem geeft de potentiële gebruiker al snel een gevoel van acceptatie. Een grensregeling en wat landmeterij in het Friese veen gedurende de jaren 1564 - 1566 H. Holsbrink Stichting NGL134 Agenda135 NVK135 Berichten138 Verslagen 139 Scripties 143 Bij de voorplaat Het logo van het ITC is gebaseerd op deze sculp tuur, gemaakt door Char les Hammes in 1956. De sculptuur beeldt een figuur uit (deels vliegtuig, deels vredesduif) die in een boog over de aarde vliegt. De sculptuur dient als symbool van het werk en de missie van het ITC. Redactie-adres Postbus 10390 7301 GJ Apeldoorn tel. (055) 285826 fax (055) 225362 Redactie: ir. J. Polman, hoofdredacteur, Apeldoorn A. M. den Boer, Nieuwerkerk a.d. iJssel ir. M. J. P. M. Lemmens, Delft G. M. van Osch, Apeldoorn ing. W. van Pijkeren, Nieuwegein M. J. Scheele, Middelburg ing. M. P. J. van de Ven, Wijchen J. H. J. M. Vos, Huissen Inlichtingen/abonnementen administratie mevr. C. Scherpenzeel-v.d. Lei Venkelstraat 119 7322 KW Apeldoorn tel. (055) 670771 (ma„ wo„ vr. 9-12 uur) Inzenden koplf Indienen en publiceren van arti kelen in overleg met de redactie. Berichten en mededelingen die nen, bij voorkeur in WP 5.1, uiterlijk de 1e van de maand in het bezit van de hoofdredacteur te zijn, om nog In het nummer van de volgende maand te kunnen worden opgenomen. Advertenties: ing. H. Jongbloed Amaliastein 58 4133 HC Vianen tel. (03473) 70353 Advertentietarieven op aanvraag. De plaatsing van een advertentie in een bepaald nummer kan al leen worden gegarandeerd, In dien deze advertentie uiterlijk de 15e van de voorafgaande maand in het bezit is van de advertentie acquisiteur. Abonnementsprijzen per jaar: Voor leden van de aangesloten verenigingen gratis; persoonlijke abonnees binnenland f 66,—; bedrijfsabonnees binnenland f 110,—; persoonlijke abonnees buitenland f 110,—; bedrijfs abonnees buitenland f 155,—; persoonlijke abonnees luchtpost f 155,—; bedrijfsabonnees lucht post f 200,—. Studenten aan TU, HU of MTS en 65-plussers f 40,—. Voor abonnementen die na januari ingaan, f 9,— per nog te verschijnen nummer. Losse nummers: f 16,50, exclusief ver zendkosten, te bestellen bij mevr. C. Scherpenzeel-v.d. Lei. Opzeg ging vóór 1 december van het voorgaande jaar. 1994. Het overnemen evenals het vermenigvuldigen uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd na schriftelijke toe stemming van redactie en auteur. NGT Geodesia is een uitgave van de Stichting Nederlands Genootschap voor Geodesie. Secretaris van de stichting: ing. D. van Dijk Hertespoor 27 3772 SE Barneveld tel. (03420) 95356 fax (03420) 95376 privé (03420) 91776 Deelnemende verenigingen - Vereniging van Technische en Administratieve ambtenaren van het Kadaster (VTAK) - Vereniging van Landmeet kundigen (WL) - Nederlandse Vereniging voor Geodesie (NVG) - Vereniging Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat (VMDR) NGT GEODESIA 94-3 113

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1994 | | pagina 1