inhoud en verder NEDERLANDS GEODETISCH TIJDSCHRIFT 36e jaargang no. 4 april 1994 162 De geodesiebeoefe- naars die werkzaam zijn bij de NS, hebben er beslist een dimensie bij: veiligheid. De enorme hoeveelheid ijzeren spoorstaven waarmee ons land is bedekt, maakt het mogelijk dat dagelijks vele duizenden goederen- en personentreinen met grote snelheid ons land kunnen doorkruisen. Die staven moeten dan wel precies op hun plaats liggen. De af deling Geodesie en Infradocu- mentatie draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. Het bij zondere van het werk is dat het grotendeels moet gebeuren tussen de steeds maar langs- denderende treinstellen, want het spoorverkeer wordt er niet voor stilgelegd. 1713 De theoretische aspec ten van GPS zijn inmiddels ge noegzaam bekend. Maar wat zijn de problemen die je als landmeter ondervindt wanneer je de techniek inzet in de routinematige praktijk? Hoe moet je het systeem integreren in een totaalprocedure die een optimale kwaliteit tegen zo ge ring mogelijke kosten levert? Om hierin meer inzicht te ver schaffen, hebben we de mini serie „GPS in de praktijk" opgezet. In het eerste deel wordt de huidige status van GPS behandeld. Opvallend is NGT Geodesia komt 11 x per jaar uit (juli/augustus gecombi neerd) in een oplage van 3500 exemplaren. ISSN 0016-707X EEN DAGJE. Spoorgeodesie bij de NS Theo Scheele De redacteur mocht die erva ring meebeleven en geeft een inzicht in het reilen en zeilen van deze organisatie, die onder de slogan „Rail 21" onderweg is naar de 21e eeuw. Marktoverzicht registrerende tachymeters W. Kamphorst 169 Bij veel lezers zou de indruk kunnen bestaan dat de ontwikkelingen op het gebied van zelfregistrerende tachy meters zo stilaan op hun eind lopen. In dit artikel, alweer het derde in de serie sinds 1989, laat de auteur zien dat dit een wat voorbarige conclusie is. De leveranciers van tachy meters blijken bezig hun pro- dukten wederom zodanig te vernieuwen, dat de toepas singsmogelijkheden en het ge bruiksgemak nog verder toe nemen. Een tachymeter ziet er van binnen steeds meer uit als een PC en de opslagcapaciteit voor programma's en gege vens wordt fors groter. Eén leverancier gaat zelfs op de markt komen met een „bouw doos" tachymeter, waarbij een landmeter zelf zijn instrument kan samenstellen. De auteur toont het huidige aanbod van registrerende tachymeters op zijn gebruike lijke overzichtelijke wijze. Nu maar wachten op tachy meters voorzien van mogelijk heden om meetgegevens direct via draadloze communi catie naar kantoor te laten ver zenden. MINI-SERIE „GPS IN DE PRAKTIJK" (1) De huidige status van GPS ir. P. G. Sluiter dat de nauwkeurigheidsbeper kingen, opgelegd vanuit mili taire veiligheidsoverwegingen, hebben geleid tot allerlei intensief civiel onderzoek. Dit onderzoek is zo succesvol gebleken, dat de haalbare meetprecisie groter is dan ooit voor mogelijk werd gehouden. Het GPS-jargon omvat een breed scala aan Engelse termen. De auteur is erin geslaagd de complexe termino logie op een uiterst verhelde rende wijze te presenteren. In een redactioneel voorwoord (p. 177) wordt nader ingegaan op inhoud en opzet van de mini-serie. Bij de voorplaat „Spoorgeodeten" aan het werk bij het uitzetten van een nieuw baanvak. Zie de reportage van Theo Scheele over de NS. Geodesie-promotie184 Stichting NGL185, 186 Berichten186 Agenda187 Techniek189 Verslagen 191 Publikaties192 Personalia192 Scripties 192 Redactie-adres Postbus 10390 7301 GJ Apeldoorn tel. (055) 285826 fax (055) 225362 Redactie ir. J. Polman, hoofdredacteur, Apeldoorn A. M. den Boer, Nieuwerkerk a.d. IJssel ir. M. J. P. M. Lemmens, Delft G. M. van Osch, Apeldoorn ing. W. van Pijkeren, Nieuwegein M. J. Scheele, Middelburg ing. M. P. J. van de Ven, Wijchen J. H. J. M. Vos, Huissen Inlichtingen/abonnementen administratie mevr. C. Scherpenzeel-v.d. Lei Venkelstraat 119 7322 KW Apeldoorn tel. (055) 670771 (ma., wo„ vr. 9 -12 uur) Inzenden kopij Indienen en publiceren van arti kelen in overleg met de redactie. Berichten en mededelingen die nen, bij voorkeur in WP 5.1, uiterlijk de 1e van de maand in het bezit van de hoofdredacteur te zijn, om nog in het nummer van de volgende maand te kunnen worden opgenomen. Advertenties: ing. H. Jongbloed Amaliastein 58 4133 HC Vianen tel. (03473) 70353 Advertentietarieven op aanvraag. De plaatsing van een advertentie in een bepaald nummer kan al leen worden gegarandeerd, In dien deze advertentie uiterlijk de 15e van de voorafgaande maand in het bezit is van de advertentie acquisiteur. Abonnementsprijzen per jaar: Voor leden van de aangesloten verenigingen gratis; persoonlijke abonnees binnenland f 66,—; bedrijfsabonnees binnenland f 110,—; persoonlijke abonnees buitenland f 110,—; bedrijfs abonnees buitenland f 155,—; persoonlijke abonnees luchtpost f 155,—; bedrijfsabonnees lucht post f 200,—, Studenten aan TU, HU of MTS en 65-plussers f 40,—. Voor abonnementen die na januari ingaan, f 9,— per nog te verschijnen nummer. Losse nummers: f 16,50, exclusief ver zendkosten, te bestellen bij mevr. C. Scherpenzeel-v.d. Lei. Opzeg ging vóór 1 december van het voorgaande jaar. 1994. Het overnemen evenals het vermenigvuldigen uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd na schriftelijke toe stemming van redactie en auteur. NGT Geodesia is een uitgave van de Stichting Nederlands Genootschap voor Geodesie. Secretaris van de stichting: ing. D. van Dijk Hertespoor 27 3772 SE Barneveld tel. (03420) 95356 fax (03420) 95376 privé (03420) 91776 Deelnemende verenigingen Vereniging van Technische en Administratieve ambtenaren van het Kadaster (VTAK) - Vereniging van Landmeet kundigen (WL) - Nederlandse Vereniging voor Geodesie (NVG) Vereniging Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat (VMDR) NGT GEODESIA 94 - 4 161

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1994 | | pagina 1