dn G inhoud en verder 36e jaargang no. 7/8 juli/augustus 1994 NEDERLANDS GEODETISCH TIJDSCHRIFT r c J O 314 In dit vierde deel van de mini-serie „GPS in de praktijk" zet de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat haar bijna tienjarige ervaring met GPS uiteen. Uit de vele uitgevoerde testprojecten blijkt dat GPS met succes kan worden toegepast voor paspunt- en grondslagmeting. 320 Met dit artikel geeft de auteur, een algemeen gewaar deerd deskundige op het ge bied van landinrichting, een gedegen en actueel overzicht over de wijze waarop in de toekomst de inrichting van het landelijk gebied zal worden vorm gegeven. Aan de hand van een aantal onderwerpen uit het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) is ge tracht een beeld te schetsen van het belang van dit struc tuurschema voor landelijk Nederland. Ook wordt aan dacht besteed aan het instru ment landinrichting. Landin richting is immers een werk terrein voor de planologische geodesie. Daarbij komt tevens de regeringsnota „Landinrich ting in de jaren negentig", één der bouwstenen van het SGR, aan de orde. 326 Geodesie is meer dan landmeten en wordt ook door vrijwilligers beoefend. Eén van hen geeft in deze bijdrage een sfeerverslag van onderzoeks- en meetwerk in Limburgse grotten. Met professionele apparatuur vervaardigt men zonder enige overheidssteun ondergrondse GBK's. Lezers komen van „boven de grond" bekende zaken tegen. Maar men verneemt ook van de „mollofoon" van Speleo Bel gië, in het Engels netjes een „magnetic induction location device" geheten. 330 Omdat het goed is af en toe eens te zien hoe buiten de Nederlandse grenzen ons vak wordt uitgeoefend, ging de auteur bij onze zuiderburen op bezoek, waar hij constateerde dat de Belgische collega's veel meer doen dan alleen maar landmeten. NGT Geodesia komt 11 x per jaar uit (juli/augustus gecombi neerd) in een oplage van 3500 exemplaren. ISSN 0016-707X I I MINI-SERIE „GPS IN DE PRAKTIJK" (4) Landmeetkundige GPS- inzet bij de Meetkundige Dienst ir. M. E. E. Haagmans J. F. Zomerdijk Sinds begin 1992 wordt GPS voor deze doeleinden operatio neel gebruikt. Het gebruik van GPS voor detailmetingen is echter veel problematischer, hoewel hierin de afgelopen jaren enigszins verandering is gekomen. De auteurs menen dat de overstap van conventio nele meetmethoden naar GPS met voorzichtigheid gepaard dient te gaan. Structuurschema Groene Ruimte, een stimulans voor landinrichting ir. W. Meinema De conclusie van de auteur is dat de uitvoering van de besproken plannen essentieel is, wanneer we in de komende eeuw uitzicht willen houden op een versterking van de natuur, het instandhouden van het milieu en daarbij toch een ge zonde landbouw behouden. Geodesie van de onderkant bekeken E. E. F. Stevenhagen Al met al een aparte „repor tage" over vrijwilligers in de geodesie. En in meerdere op zichten: van binnenuit. Bij de voorplaat De Duivelsgrot bij Maas tricht heeft een imposante entree. Daarachter gaan geheimen schuil, die met behulp van landmeet kundige technieken worden ontsluierd. EEN DAGJE. Landmeten in België: veel meer dan geodesie Theo Scheele Hij werd geconfronteerd met een strijd over bevoegdheden en taakverdelingen tussen zelfstandigen en ambtenaren/ weddetrekkenden en zag de grote verscheidenheid aan werkzaamheden in een zelf standig bureau, ergens in de buurt van Brussel. Het Kadaster en de eigen woningbezitter333 Samenwerking is het ant woord op de uitdaging van de 21e eeuw335 Stichting NGL337 Agenda337 Berichten338 Techniek339 Verslagen 339 Publikaties342 Personalia343 Scripties 344 Redactie-adres Postbus 10390 7301 GJ Apeldoorn tel. (055) 285826 fax (055) 225362 Redactie: ir. J. Polman, hoofdredacteur, Apeldoorn A. M. den Boer, Nieuwerkerk a.d. IJssel ir. M. J. P. M. Lemmens, Delft G. M. van Osch, Apeldoorn ing. W. van Pijkeren, Nieuwegein M. J. Scheele, Middelburg ing. M. P. J. van de Ven, Wijchen J. H. J. M. Vos, Huissen Inlichtingen/abonnementen administratie mevr. C. Scherpenzeel-v.d. Lei Venkelstraat 119 7322 KW Apeldoorn tel. (055) 670771 (ma., wo., vr. 9 -12 uur) Inzenden kopij Indienen en publiceren van arti kelen in overleg met de redactie. Berichten en mededelingen die nen, bij voorkeur in WP 5.1, uiterlijk de 1e van de maand in het bezit van de hoofdredacteur te zijn, om nog in het nummer van de volgende maand te kunnen worden opgenomen. Advertenties: ing. H. Jongbloed Amaliastein 58 4133 HC Vianen tel. (03473) 70353 Advertentietarieven op aanvraag. De plaatsing van een advertentie in een bepaald nummer kan al leen worden gegarandeerd, In dien deze advertentie uiterlijk de 15e van de voorafgaande maand in het bezit is van de advertentie- acquisiteur. Abonnementsprijzen per jaar: Voor leden van de aangesloten verenigingen gratis; persoonlijke abonnees binnenland f 66,—; bedrijfsabonnees binnenland f 110,—; persoonlijke abonnees buitenland f 110,—; bedrijfs abonnees buitenland f 155,—; persoonlijke abonnees luchtpost f 155,—; bedrijfsabonnees lucht post f 200,—. Studenten aan TU, HU of MTS en 65-ptussers f 40,—. Voor abonnementen die na januari ingaan, f 9,— per nog te verschijnen nummer. Losse nummers: f 16,50, exclusief ver zendkosten, te besteilen bij mevr. C. Scherpenzeel-v.d. Lei. Opzeg ging vóór 1 december van het voorgaande jaar. 1994. Het overnemen evenals het vermenigvuldigen uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd na schriftelijke toe stemming van redactie en auteur. NGT Geodesia is een uitgave van de Stichting Nederlands Genootschap voor Geodesie. Secretaris van de stichting: ing. D. van Dijk Hertespoor 27 3772 SE Barneveld tel. (03420) 95356 fax (03420) 95376 privé (03420) 91776 Deelnemende verenigingen - Vereniging van Technische en Administratieve ambtenaren van het Kadaster (VTAK) Vereniging van Landmeet kundigen (VVL) Nederlandse Vereniging voor Geodesie (NVG) - Vereniging Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat (VMDR) NGT GEODESIA 94 - 7/8 313

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1994 | | pagina 1