cijni(o 0 inhoud O en verder 36e jaargang no. 9 september 1994 NEDERLANDS GEODETISCH TIJDSCHRIFT 362 Niet alleen het ont breken van zicht op de hemel vormt een beperkende factor bij de inzet van GPS, maar ook nabije radiozenders die de ontvangst van het GPS-signaal kunnen verstoren. De auteur belicht enkele projecten waar bij raadselachtige verstoringen optraden. Pas na uitvoerige analyse konden deze verstorin gen worden toegeschreven aan de aanwezigheid van zend masten. 366 De waarde van de GBKN staat of valt met een goede bijhouding, waarbij een systematische opsporing van veranderingen in de werkelijk heid noodzaak is. 371 In 1985 besloten Kadaster, PNEM en PTT ten behoeve van de vervaardiging van de Grootschalige Basis- kaart Brabant (GBKN-B) tot een integrale aanpak van dit project. Op dit moment is na genoeg geheel Brabant bedekt 375 Het doel van het onder zoek dat ten grondslag ligt aan dit artikel is om na te gaan of de in Delft ontwikkelde DIA- toetsprocedure geschikt is voor toepassing in autonavigatie systemen. Uit het onderzoek blijkt dat de DIA-procedure inderdaad geschikt is voor autonavigatie. Om een goede kwaliteit te waarborgen, is het nodig om minstens één abso luut meetinstrument, zoals GPS, te combineren met één relatief instrument, zoals een odometer (wielsensor). Naast het feitelijke onderzoek komen ook de verschillende typen meetinstrumenten voor autona vigatie alsmede enkele prakti sche aspecten aan de orde. 379 De veranderende situatie in Oost-Europa lijkt een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op Nederlandse geo- desiebedrijven. Geen wonder, waar veel verandert, is veel werk en daar moet dus veel worden gemeten. NGT Geodesia komt 11 x per jaar uit (juk/augustus gecombi neerd) in een oplage van 3500 exemplaren. ISSN 0016-707X MINI-SERIE „GPS IN DE PRAKTIJK" (5) Landmeetkundige dienstverlening met GPS ir. H. G. L. Dahlmans Het verschil in kwaliteit tussen de verschillende merken ont vangers is zo gering, dat het bedieningsgemak te velde de doorslaggevende factor vormt bij aanschaf. Hoewel landmeetkunde door GPS een kwestie van de spreekwoordelijke druk op de knop schijnt te zijn geworden, blijft de geodetische deskun digheid een onontbeerlijke factor, aldus de auteur. SPY drs. J. Scheurwater SPY is een systeem dat speci fiek is ontwikkeld voor het opsporen van mutaties in de GBKN en voor het uitvoeren van naverkenningen. In het artikel wordt ingegaan op de alternatieve werkwijzen bij het opsporen van mutaties, waarna het SPY-systeem wordt beschreven. Ook wordt inge gaan op de uitstralingseffecten die SPY heeft gehad voor de ontwikkeling van andere appli caties. Zes jaar ervaring met de bijhouding van de GBKN-Brabant A. W. M. Vogels met GBK's volgens het model Brabant, een zogenaamde straatwandenkaart. Deze GBKN-B is grotendeels tot stand gekomen middels tachy- metrische opnamen en heeft dus een hoge nauwkeurigheid. Dit artikel geeft weer dat deze „no-nonsense" kaart en de efficiënte aanpak van de bij houding hebben geleid tot een „haalbare" kaart. Plaatsbepaling in auto navigatiesystemen ir. C. C. J. M. Tiberius BEDRIJFSREPORTAGE POLEN Quo Vadis.Polen, waarheen? Theo Scheele Om een indruk te krijgen hoe het daar werkt, reisde de redacteur met de Geogroep mee naar Polen en beschrijft de veranderende situatie, zo wel op maatschappelijk als op geodetisch gebied. Geodetisch werk is er genoeg, is zijn conclusie, maar er zijn ook meer dan genoeg (vakbe kwame) geodeten. Bij de voorplaat Ook in Polen worden land meetkundige gegevens goed bewaard. Tot nu toe gebeurt dat met behulp van oude boekwerken, kaarten en registers, maar in de toekomst ongetwij feld digitaal. Stichting NGL 384 Berichten384 Agenda 385 Techniek 386 Verslagen387 Redactie-adres Postbus 10390 7301 GJ Apeldoorn tel. (055) 285826 fax (055) 225362 Redactie ir. J. Polman, hoofdredacteur, Apeldoorn A. M. den Boer, Nieuwerkerk a.d. IJssel ir. M. J. P. M. Lemmens, Delft G. M. van Osch, Apeldoorn ing. W. van Pijkeren, Nieuwegein M. J. Scheele, Middelburg ing. M. P. J. van de Ven, Wijchen J. H. J. M. Vos, Huissen Inlichtingen/abonnementen administratie mevr. C. Scherpenzeel-v.d. Lei Venkelstraat 119 7322 KW Apeldoorn tel. (055) 670771 (ma„ wo., vr. 9 -12 uur) Inzenden kopij Indienen en publiceren van arti kelen in overleg met de redactie. Berichten en mededelingen die nen, bij voorkeur in WP 5.1, uiterlijk de 1e van de maand in het bezit van de hoofdredacteur te zijn, om nog in het nummer van de volgende maand te kunnen worden opgenomen. Advertenties: ing. H. Jongbloed Amaliastein 58 4133 HC Vianen tel. (03473) 70353 Advertentietarieven op aanvraag. De plaatsing van een advertentie in een bepaald nummer kan al leen worden gegarandeerd, in dien deze advertentie uiterlijk de 15e van de voorafgaande maand in het bezit is van de advertentie acquisiteur. Abonnementsprijzen per jaar: Voor leden van de aangesloten verenigingen gratis; persoonlijke abonnees binnenland f 66,—; bedrijfsabonnees binnenland f 110,—; persoonlijke abonnees buitenland f 110,—; bedrijfs abonnees buitenland f 155,—; persoonlijke abonnees luchtpost f 155,—; bedrijfsabonnees lucht post f 200,—. Studenten aan TU, HU of MTS en 65-plussers f 40,—. Voor abonnementen die na januari ingaan, f 9,— per nog te verschijnen nummer. Losse nummers: f 16,50, exclusief ver zendkosten, te bestellen bij mevr. C. Scherpenzeel-v.d. Lei. Opzeg ging vóór 1 december van het voorgaande jaar. 1994. Het overnemen evenals het vermenigvuldigen uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd na schriftelijke toe stemming van redactie en i NGT Geodesia is een uitgave van de Stichting Nederlands Genootschap voor Geodesie. Secretaris van de stichting: ing. D. van Dijk Hertespoor 27 3772 SE Barneveld tel. (03420) 95356 fax (03420) 95376 privé (03420) 91776 Deelnemende verenigingen - Vereniging van Technische en Administratieve ambtenaren van het Kadaster (VTAK) - Vereniging van Landmeet kundigen (VVL) - Nederlandse Vereniging voor Geodesie (NVG) - Vereniging Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat (VMDR) NGT GEODESIA 94 - 9 361

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1994 | | pagina 1