inhoud I c en verder NEDERLANDS GEODETISCH TIJDSCHRIFT 36e jaargang no. 10 oktober 1994 409 Hoe kijkt een niet- geodeet aan tegen de rol van de geodeet ten opzichte van het fenomeen GIS. De auteur zegt zich alweer vijf jaar bezig te houden met de GIS-markt, een markt waarvan hij ver volgens constateert dat deze niet bestaat. Dat moet goede handel zijn! 412 De geografische dimen sie is cruciaal voor de bedrijfs voering in de transportsector. De verkeer- en vervoerwereld heeft het fenomeen GIS pas laat geadopteerd, omdat de analytische functies niet ver genoeg gaan of hooguit kunnen, wat met eigen pro grammatuur al beter en sneller kon. 417 Al meer dan twintig jaar opereert vanuit Oldenzaal het landmeetkundig adviesbureau Tablin, dochteronderneming van de Siers-groep, die zich bezighoudt met alles wat te maken heeft met het leggen van kabels en leidingen. De redacteur bezocht het be drijf en onderzocht waarin het zich onderscheidt van andere adviesbureaus. Dat zijn onder andere de gevarieerde werk zaamheden, het groot aantal kabels en leidingen, de aan dacht voor de mens in het be drijf en natuurlijk het feit dat er allemaal Twentenaren werken. NGT Geodesia komt 11 x per jaar uit (juli/augustus gecombi neerd) in een oplage van 3500 exemplaren. ISSN 0016-707X De grondslag van kwaliteit ir. M. J. P. M. Lemmens 406 Bij kwaliteit van ruimte lijke informatie dient men aan meer te denken dan aan de kwaliteit van de geo-gegevens zelf. De geodeet moet zijn rol in deze niet beperken door uitsluitend als gegevens- verzamelaar bezig te zijn. Hij dient bij het volledige traject van het verzamelen van de gegevens tot het verstrek ken van toepassings- afhankelijke geo-informatie te zijn betrokken. GIS Met behulp van een aantal prikkelende en kritische uit spraken over de taakuitoefe ning en denkwijze van de geo deet en zijn vakgebied, vraagt de auteur meer aandacht voor de kwaliteit van geografische informatiesystemen en van de daartoe behorende gegevens. De vraag is als de geodeet de wereld slechts reduceert tot een puntenveld en het vakge bied wordt vergeleken met een binnenband of bij het steeds scherper bepalen van het puntenveld, de kans niet groter wordt dat de band lek zal raken? Wie dit verhaal goed leest, zal wellicht constateren dat de auteur zijn best doet het geodesie-onderwijs in een be paalde richting te sturen. Op zijn minst geeft het artikel door zijn beschouwende aard aanleiding tot een reactie (het liefst in dit tijdschrift natuurlijk!). De GIS-markt C. G. P. Guikers Dit artikel beschrijft het om gaan met GIS en vastgoed informatie, bezien vanuit het gezichtspunt van marketing. GIS is, behalve misschien voor overheidsorganisaties, geen doel op zich, maar een rand voorwaarde voor bedrijven om hun kerntaken goed en effi ciënt te kunnen uitvoeren, In hoeverre de geodeet daarbij een rol kan spelen, riioet u na lezing maar beoordelen! GIS in verkeer en vervoer drs. A. H. Zandee EVENTS ROUTES 1 SECTIONS ARCS Volgens de auteur is er sprake van een kentering. GIS- pakketten komen ook tegemoet aan wensen tot intelligente manipulaties als dynamische segmentatie. In dit artikel een overzicht van „the state of the art" van GIS in verkeer en vervoer. Bij de voorplaat Leidingenregistratie is een continu proces waarin veel landmeetkundig werk wordt uitgevoerd. Een be langrijk aandachtsveld voor de geodeet, zoals blijkt uit de bedrijfs reportage van Tablin. BEDRIJFSREPORTAGE Tablin en de Siers-familie Theo Scheele Digitale topografie 421 Werkgroep Onderwijs van het Geodetisch Platform 423 Stichting NGL425 Berichten426 Agenda427 Techniek429 Verslagen 429 Personalia435 Publikaties435 In memoriam G. Brinks 435 Redactie-adres Postbus 10390 7301 GJ Apeldoorn tel. (055) 285826 fax (055) 225362 Redactie ir. J. Polman, hoofdredacteur, Apeldoorn A. M. den Boer, Nieuwerkerk a.d. IJssel ir. M. J. P. M. Lemmens, Delft G. M. van Osch, Apeldoorn ing. W. van Pijkeren, Nieuwegein M. J. Scheele, Middelburg ing. M. P. J. van de Ven, Wijchen J. H. J. M. Vos, Huissen Inlichtingen/abonnementen administratie: mevr. C. Scherpenzeel-v.d. Lei Venkelstraat 119 7322 KW Apeldoorn tel. (055) 670771 (ma., wo., vr. 9-12 uur) Inzenden kopij Indienen en publiceren van arti kelen in overleg met de redactie. Berichten en mededelingen die nen, bij voorkeur in WP 5.1, uiterlijk de 1e van de maand in het bezit van de hoofdredacteur te zijn, om nog in het nummer van de volgende maand te kunnen worden opgenomen. Advertenties: ing. H. Jongbloed Amaliastein 58 4133 HC Vianen tel. (03473) 70353 Advertentietarieven op aanvraag. De plaatsing van een advertentie in een bepaald nummer kan al leen worden gegarandeerd, In dien deze advertentie uiterlijk de 15e van de voorafgaande maand in het bezit is van de advertentie acquisiteur. Abonnementsprijzen per jaar: Voor leden van de aangesloten verenigingen gratis; persoonlijke abonnees binnenland f 66,—; bedrijfsabonnees binnenland f 110,—; persoonlijke abonnees buitenland f 110,—; bedrijfs abonnees buitenland f 155,—; persoonlijke abonnees luchtpost f 155,—; bedrijfsabonnees lucht post f 200,—. Studenten aan TU, HU of MTS en 65-plussers t 40,Voor abonnementen die na januari ingaan, f 9,— per nog te. verschijnen nummer. Losse nummers: f 16,50, exclusief ver zendkosten, te bestellen bij mevr. C. Scherpenzeel-v.d. Lei. Opzeg ging vóór 1 december van het voorgaande jaar. 1994. Het overnemen evenals het vermenigvuldigen uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd na schriftelijke toe stemming van redactie en auteur. NGT Geodesia is een uitgave van de Stichting Nederlands Genootschap voor Geodesie. Secretaris van de stichting: ing. D, van Dijk Hertespoor 27 3772 SE Barneveld tel, (03420) 95356 fax (03420) 95376 privé (03420) 91776 Deelnemende verenigingen - Vereniging van Technische en Administratieve ambtenaren van het Kadaster (VTAK) - Vereniging van Landmeet kundigen (VVL) Nederlandse Vereniging voor Geodesie (NVG) Vereniging Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat (VMDR) NGT GEODESIA 94-10 405

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1994 | | pagina 1