CËn inhoud en verder 36e jaargang no. 11 november 1994 NEDERLANDS GEODETISCH TIJDSCHRIFT 458 Het uitvoeren van inte graal waterbeheer bij de water schappen vereist meer en meer het gebruik van ruimte lijke informatiesystemen. Voor waarde voor dit gebruik is de beschikbaarheid van digitale kaartbestanden. 465 In aansluiting op het artikel van ir. W. Meinema in NGT Geodesia 1994 no. 7/8 over het Structuurschema Groene Ruimte gaat de auteur in op de functie die daarin voor landinrichting is ge creëerd, namelijk één van de belangrijkste instrumenten om de doelstelling te bereiken. De auteur beschrijft hoe bij het toedelingsproces (plan in geld en inschetsen) de belangen van natuur, landschap, recrea tie en milieu een prominentere rol kunnen spelen zonder afbreuk te doen aan de ge wenste agrarische verbeterin gen. Een uitdaging voor de geodeet om die schijnbaar tegenstrijdige belangen tot een goed eindresultaat te brengen. 470 Quo vadis, oh geode sie!, zo roepen de auteurs aan het eind van dit artikel vertwij feld en zij zijn beslist niet de eersten. De geodesie is im mers ziek, doodziek. Te weinig 474 De afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente Amsterdam kent een sector Landmeten en Vastgoedinfor matie. De redacteur bezocht die sector een dagje, met het doel te belichten welke geva rieerde werkzaamheden zo'n gemeentelijke dienst tot haar takenpakket mag rekenen. Behalve de landmeetkundige begeleiding van interessante nieuwe werken, zoals tunnel-, brug- en spoorbaanaanleg op hoog niveau, beschikt de hoofdstad over een goed geou tilleerde kartografische afde ling, alsmede een uniek vast goedinformatiecentrum. NGT Geodesia komt 11 x per jaar uit (juli/augustus gecombi neerd) in een oplage van 3500 exemplaren. ISSN 0016-707X „De kaarten van tafel" ing. J. van Raamsdonk Bij Waterschap Regge en Dinkel wordt het systeem Kwantis voor kwantiteitsinfor matie bij waterbeheer ontwik keld. De auteur geeft een over zicht van de stand van zaken hierbij. Onderdeel van het systeem is het geometrisch basisbestand. Aandacht wordt besteed aan de aspecten die van belang zijn bij de opbouw en het be heer van dit bestand. Het ge bruik van het ruimtelijk infor matiesysteem Kwantis wordt geëvalueerd in een basispro ject. De uitkomst van deze evaluatie is bepalend voor het antwoord op de vraag of bij Regge en Dinkel de analoge kaarten van tafel gaan. Ecologische netwerken en toedeling ir. A. M. Buis Grensverleggende geodesie mr. ir. J. C. Anneveld ir. R. J. G. A. Kroon ir. P. A. G. Lohmann instromende studenten aan de Faculteit der Geodesie, een opleiding die slecht aansluit op de eisen van de praktijk en ge brek aan visie op het vakge bied. De remedie: een dynami sche opleiding met een pakket fundamentele vakken vroeg in de studie en een bundel toege paste vakken tegen het eind van de studie. Daarnaast die nen projecten op een vooraf goed gedefinieerd probleemge bied te worden uitgevoerd om de verworven kennis in onder linge samenhang toe te passen en om stressbestendigheid en sociale vaardigheden aan te scherpen. Wanneer dat lukt, kan de geodesie volgens de auteurs weer een tijdje verder leven. Het artikel smeekt om reacties, vooral vanuit de Fa culteit der Geodesie natuurlijk. Al een tijdje is er een discus sie in het interne mededelin genblad Geopinie gaande. Waarom zou een dergelijke discussie, en dan op grotere schaal, niet in dit tijdschrift kunnen worden gevoerd? Bij de voorplaat In de loop der jaren heeft Waterschap Regge en Dinkel een uitgebreide ver zameling analoog kaart materiaal opgebouwd. De verwachting is dat bij de invoering van het ruimtelijk informatiesysteem Kwantis deze kaarten van tafel gaan en vervangen wor den door het geometrisch basisbestand van dit systeem. EEN DAGJE. Amsterdam Theo Scheele Modelleren van ruimte lijke relaties479 Stichting NGL482 Opinie482 Berichten483 Agenda483 Techniek485 Verslagen 485 Publikaties489 Redactie-adres: Postbus 10390 7301 GJ Apeldoorn tel. (055) 285826 fax (055) 225362 Redactie: ir. J. Polman, hoofdredacteur, Apeldoorn A. M. den Boer, Nieuwerkerk a.d. Ussel ir. M. J. P. M. temmens, Delft G. M. van Osch, Apeldoorn ing. W. van Pijkeren, Nieuwegein M. J. Scheele, Middelburg ing. M. P. J. van de Ven, Wijchen J. H. J. M. Vos, Huissen Inlichtingen/abonnementen administratie mevr. C. Scherpenzeel-v.d. Lei Venkelstraat 119 7322 KW Apeldoorn tel. (055) 670771 (ma., wo„ vr. 9 -12 uur) Inzenden kopij Indienen en publiceren van arti kelen In overleg met de redactie. Berichten en mededelingen die nen, bij voorkeur In WP 5.1, uiterlijk de 1e van de maand in het bezit van de hoofdredacteur te zijn, om nog in het nummer van de volgende maand te kunnen worden opgenomen. Advertenties: ing. H. Jongbloed Amaliastein 58 4133 HC Vianen tel. (03473) 70353 Advertentietarieven op aanvraag. De plaatsing van een advertentie in een bepaald nummer kan al leen worden gegarandeerd, in dien deze advertentie uiterlijk de 15e van de voorafgaande maand in het bezit is van de advertentie acquisiteur. Abonnementsprijzen per jaar: Voor leden van de aangestoten verenigingen gratis; persoonlijke abonnees binnenland f 66,—; bedrijfsabonnees binnenland f 110,—; persoonlijke abonnees buitenland f 110,—; bedrijfs abonnees buitenland f 155,—; persoonlijke abonnees luchtpost f 155,—; bedrijfsabonnees lucht post 1 200,—. Studenten aan TU, HU of MTS en 65-plussers f 40,—. Voor abonnementen die na januari ingaan, f 9,— per nog te verschijnen nummer. Losse nummers: f 16,50, exclusief ver zendkosten, te bestellen bij mevr. C. Scherpenzeel-v.d. Lei. Opzeg ging vóór 1 december van het voorgaande jaar. 1994. Het overnemen evenals het vermenigvuldigen uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd na schriftelijke toe stemming van redactie en auteur. NGT Geodesia is een uitgave van de Stichting Nederlands Genootschap voor Geodesie. Secretaris van de stichting: ing. D. van Dijk Hertespoor 27 3772 SE Barneveld tel. (03420) 95356 fax (03420) 95376 privé (03420) 91776 Deelnemende verenigingen Vereniging van Technische en Administratieve ambtenaren van het Kadaster (VTAK) Vereniging van Landmeet kundigen (WL) Nederlandse Vereniging voor Geodesie (NVG) Vereniging Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat (VMDR) NGT GEODESIA 94-11 457

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1994 | | pagina 1