Gemiddeld was 36 minuten meettijd per geslaagde meting nodig (mede door wachten op stromingen in de sluiskolk) en was de gemiddelde pro ductie net iets meer dan 4,5 profiel per werkdag 140 profielen in 30 werkda gen). In totaal waren 18 weken nodig om de klus te klaren, kerstreces en ijs- Fig. 18. periode van samen vijf weken niet Tijdsverdeling meegerekend. Het meten nam 12% werkzaamheden. van de tijd in beslag (fig. 18), de ove rige tijd werd aan de volgende zaken besteed: verlet door externe factoren, zoals slecht weer en scheepvaart (52%); verlet door schade aan onderdelen van het meetsysteem (15%); opstellen, afbreken en omstellen (11%); kwaliteitscontrole (7%); verlet door andere oorzaken (3%). De grootste boosdoener in dit verhaal, de externe factoren, is onder te ver delen in weersverlet (34%) en scheep vaart (17%). Van de schaden kan ruim de helft van het verlet (9%) wor den toegeschreven aan „waterschade" (vocht in de connectoren, kabels en hellingmeters), ontstaan door het slechte weer tijdens het kerstreces. In een seizoen met betere weersomstan digheden zou de productiviteit met minimaal 11% kunnen toenemen. Minimaal, omdat de verwachting is dat naast veel minder schade (werd in bijna alle gevallen veroorzaakt door het weer) er ook minder tijd aan kali- braties zal worden gespendeerd. Een Fig. 19. aantal kalibraties moest namelijk wor- Dataverwerking. den uitgevoerd na afloop van de reparaties. Helaas was het door de tijdsdruk niet mogelijk om tot de zomer te wachten. Het hele meetpaalsysteem valt en staat met de kwaliteit van de software. De meetsoftware is door TNO-TPD geleverd. Het enige dat deze software doet, is het verzamelen van de data en het maken van de eerste berekeningen. Dit resul teert in een bestand met alle waarnemingen, onafhankelijk van de kwaliteit ervan. De opname-applicatie is gedurende het project diverse malen aan de wensen aangepast. Het programma werkt nu naar behoren, al blijft er altijd wel ruimte voor nieuwe ideeën en verbeteringen. Zo zou het mooi zijn als er een plaatje kon uitrollen met dezelfde kwaliteit als dat bij digi tale akoestische recorders gewoon is. Daarnaast zou het programma beter moeten waarschuwen bij het afwezig zijn van één van de sensorsignalen, terwijl nu het programma hangt als de telemetrie niet werkt en gewoon doorgaat als de hellingmeters uitstaan. Tenslotte is een kalibratietabel met daarin de vervorming van de paal wenselijk. Hiermee zou het doorbuigen van de meetpaal tijdens het meten al gecorrigeerd kunnen worden. De opgeslagen data zijn niet direct geschikt voor ver werking in een pakket als AutoCad, omdat ten eerste de hoeveelheid data te groot is om eenvoudig te kunnen ver werken en ten tweede omdat door de meetruis de data „rommelig" zijn. Bovendien is ervoor gekozen om elke meting twee keer uit te voeren: terwijl het karretje naar beneden gaat en weer naar boven rijdt. Het voordeel hier van is dat deze twee metingen met elkaar kunnen worden vergeleken en twijfelgevallen (meer ruis dan data) beter kunnen worden opgelost. Aanvankelijk was het de bedoe ling dat de data met een spreadsheet zouden worden opge schoond alvorens het in AutoCad in te lezen. Al snel bleek dat dit door de grote hoeveelheid data geen succes was en werd Simtech gevraagd een interactieve grafische editor te ontwerpen, die van deze brij van waarnemingen een fat soenlijk geheel kon maken. 543 GEODESIA 1997-12 kwaliteitscontrole 7% diversen meten voorbereiding externe factoren 52% Software Opname Dataverwerking

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 13