Mini-serie Digitale Hoogtemodellen (3) De praktijk van vliegtuig- laseraltimetrie MINI-SERIE remote sensing, laser altimetry, DEMs remote sensing, laseraltimetrie, DHM's In dit derde artikel van de mini-serie over digitale hoogtemodellen wordt ingegaan op de praktische toepassing van vliegtuig-laseraltimetrie (fig. 1). Op dit moment is vliegtuig-laseraltimetrie de belangrijkste techniek om gegevens in te winnen voor digitale hoogtemodellen van grote gebieden. Was de techniek een aantal jaren gele den nog nieuw te noemen, inmiddels bevindt deze zich in een volwassen stadium. De eerste commercieel ope rationele projecten zijn in Nederland door Geodan Geodesie bv uitgevoerd in 1994. In dat jaar en in 1995 zijn relatief kleine oppervlakten (kleiner dan 10 000 hectare) ingemeten voor twee waterleidingbedrijven, de Land- inrichtingsdienst en enkele water schappen. Het jaar 1996 was het jaar van de definitieve doorbraak van de techniek; toen is door Geodan Geode sie bv meer dan 450 000 hectare opge nomen. Dit komt overeen met grof weg 15% van geheel Nederland. Van af het begin van dit jaar heeft de Meet kundige Dienst van de Rijkswaterstaat het voortouw genomen in het project Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Binnen dit project, dat in het eerste artikel van deze mini-serie 1 is toegelicht, wordt gestreefd om voor het jaar 2000 het gehele resterende deel van Nederland op te nemen met vliegtuig-laseraltimetrie. Naast het AHN-project is er een verder groeien de belangstelling voor het opmeten van stedelijk gebied en infrastructurele objecten met vliegtuig-laseraltimetrie en zijn er ook meer internationale toe passingen van de techniek mogelijk. Deze vraag naar capaciteit heeft ervoor ir. P. A. M. Looman, projectmanager Vliegtuig- laserscanning bij Geodan Geodesie bv. gezorgd dat Geodan Geodesie bv dit jaar een nieuw vlieg- tuig-laseraltimetersysteem heeft aangeschaft. In dit artikel wordt allereerst ingegaan op de eigenschappen van een vliegtuig-laseraltimetersysteem. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de gang van zaken binnen een project. Afgesloten wordt met een behandeling van data- aspecten. Het meetprincipe van vliegtuig-laseraltimetrie is kort uiteengezet in [1]. Voor een meer gedetailleerde be handeling wordt verwezen naar [2]Samengevat kan wor den gezegd dat met differentiële GPS- en traagheidsnaviga- tie-apparatuur de positie en oriëntatie van het vliegtuig Fig. 1. Vliegtuig- laseraltimetrie. 555 GEODESIA KEYWORDS TREFWOORDEN

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 25