worden bepaald, vanwaaruit met een laser die heen en weer scant de hoogte van het aardoppervlak wordt bepaald. Vliegtuig-laseraltimetersysteem In fig. 2 is het genoemde nieuwe laseraltimetersysteem te zien. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen. Rechts op de foto is de daadwerkelijke laseraltimeter te zien. Dit onder deel is opgehangen in de camera-opening van het meet- vliegtuig. Links van de laseraltimeter is het onderdeel te zien waarin de GPS- en traagheidsnavigatie-apparatuur en de verwerkingselektronica zijn verwerkt en waarin de tape recorder is opgenomen, die alle meetgegevens opslaat. De bediening hiervan gebeurt met het paneel (met functietoet sen en beeldscherm) dat voor de laseraltimeter staat. Het totale gewicht van het meetsysteem is ongeveer 50 kg. Door dit lage gewicht en de compactheid van het systeem kan het zowel in een vliegtuig als in een helicopter worden gebruikt. Een helicopter is in vergelijking met een vliegtuig weliswaar niet erg efficiënt voor het opnemen van grote ge bieden als provincies, maar kan wel beter de grenzen van infrastructuur volgen, zoals bij een rivierengebied. Sommigen zullen zich afvragen waarom ze nooit een laser straal voorbij hebben zien flitsen, terwijl toch al grote delen van Nederland zijn opgemeten met vliegtuig-laseraltime- trie. De verklaring hiervoor is dat de laser een golflengte van 1047 nanometer heeft. Dit is infrarood en daardoor onzichtbaar voor het menselijk oog. Naast het feit dat de laserstraal onzichtbaar is, is sowieso niets te merken van het gebruik van de laser. Het vermogen is namelijk zo hoog, dat het vanuit het vliegtuig uitgezonden signaal na reflectie op het aardoppervlak nog voldoende sterk is om weer ont vangen te worden in het vliegtuig als deze op een hoogte van ongeveer 1000 m vliegt. Bij dit vermogen van de laser is pas iets te merken van de laser op een afstand van minder dan 300 m (dit is de zogenaamde veilige oogafstand). Vijf duizend keer per seconde wordt een laserpuls uitgezonden en daarmee wordt dus vijfduizend keer per seconde een hoogtemeting verricht (medio 1998 wordt dit verhoogd tot 10 000 keer per seconde tijdens een aanpassing aan het Fig. 2. systeem). De kracht van vliegtuig- Vliegtuig- laseraltimetrie wordt temeer duidelijk laseraltimeter. als men bedenkt dat een landmeet kundige ploeg vaak enkele dagen nodig heeft om een dergelijk aantal hoogtemetingen te verrichten. Hoewel laserlicht wordt gekarakteriseerd door zijn nauwe bundeling, vindt toch al tijd een zekere mate van divergentie plaats. Dit resulteert in een reflectie op het aardoppervlak met een doorsnede van ongeveer 20 cm. De reflectie van het signaal zal hierdoor afhankelijk zijn van de terreingesteldheid in dit kleine gebiedje. Voor de meest nauw keurige meting wordt bij de bereke ning uitgegaan van het laatste deel van de reflectie. Vliegplan Een project begint met het maken van Fig. 3. een gedetailleerd vliegplan waarin Vluchtplan. wordt vastgelegd hoe het meetvlieg- tuig moet vliegen om het project- gebied in zijn geheel te kunnen op meten. Belangrijke informatie bij het opstellen van een vliegplan is de ge wenste puntdichtheid. Deze is sterk afhankelijk van de toepassing en van de terreingesteldheid. Voor de opna- Fig. 4. Navigatie- apparatuur in het vliegtuig. 556 I997-I2 GEODESIA

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 26