mm IK Kwaliteit metingen De borging van de kwaliteit van de verschillende metingen en berekeningen is een belangrijk onderdeel binnen de ver werking. Door gebruik te maken van modelinformatie over het gedrag van de verschillende sensoren en de aanwezig heid van overtallige metingen in de overlap van aangren zende en speciaal voor dit doel gevlogen kruisende stroken, is het daarnaast nog eens mogelijk om de kwaliteit van de data tijdens de verwerking te verbeteren. Om de kwaliteit van de data te verifiëren wordt gebruikgemaakt van land meetkundig ingemeten referentiegebieden. Gedurende de projecten die Geodan Geodesie bv heeft uitgevoerd, zijn in totaal meer dan zestig referentiegebieden met een gezamen lijke oppervlakte van ruim 200 ha gebruikt voor analyse doeleinden. Uit de resultaten hiervan volgt dat de uiteinde lijke hoogtemetingen een standaardafwijking hebben van ruim 10 cm of beter en een maximale systematische af wijking van 5 cm. Classificatie Na verwerking resulteren enorm grote puntbestanden met hoogtegegevens. Zo volgen er in landelijk gebied een kleine 100 000 metingen per km2, oplopend tot meer dan 1 000 000 metingen per km2 in stedelijk gebied. De com binatie van deze hoge dichtheid met de eerder genoemde precisie leidt tot een uiterst nauwkeurige terreinbeschrij ving. Het vliegtuig-laseraltimetersysteem doet volledig automatisch de metingen. De signalen komen dus zowel terecht op het grondoppervlak als op alle in het terrein aan wezige objecten, zoals gebouwen of bomen. Aangezien voor veel toepassingen behoefte is aan een beschrijving van het grondoppervlak zonder deze objecten, worden de data onderworpen aan een classificatieprocedure. Binnen deze classificatieprocedure, ook wel filtering genoemd, worden de hoogtemetingen die het gevolg zijn van vegetatie en Fig. 6. Digitaal hoogte model van stedelijk gebied. F'g- 7- Integratie hoogte informatie met topografische informatie. man-made objecten boven het maai veld gescheiden van grondpunten. Deze classificatie vindt plaats op basis van automatische algoritmen die de onderlinge hoogteverschillen tussen naburige punten beoordelen op basis van algemene kennis over hoogtever schillen die in het terrein kunnen op treden. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van informatie uit topografi sche bestanden voor een verdere ver betering van de classificatie. Data- en software producten Hoewel de enorme puntbestanden een nauwkeurige beschrijving geven van het terrein, is de toegankelijkheid van dit soort bestanden voor gebruikers niet groot. Na de verwerking worden de data daarom omgezet naar een vorm waarmee makkelijker te werken is. Vaak zijn dit regelmatige rasterbe- standen of 3D-representaties, en soms ook hoogtelijnen of hoogteprofielen. Fig. 3 laat een 3D-weergave van een rivierengebied zien en fig. 6 toont een stedelijk gebied, waarbij nog eens op valt welke mate van detail zichtbaar kan worden gemaakt met vliegtuig- laseraltimetrie. Naast het creëren van afgeleide bestanden is het ook moge lijk om door middel van software de enorme hoeveelheden data gebruikers vriendelijk beschikbaar te maken. Bin nen een GIS-omgeving kan bij in zoomen op een gebied van interesse door de software automatisch worden bepaald welke van de bestanden moet worden aangeroepen, zonder dat de gebruiker hier iets van merkt. Op basis van de mate van inzoomen kan wor den bepaald op welk schaalniveau en met welke mate van detail data moe- 558 1997"12 GEODESIA niet geklassificeerd 1713 cm+N AP I I 1713-1775 1775- 1838 I 1 1838- 1900 I I 1900- 1963 ITl 1963 - 2025 i 2025 - 2088 QD 2088 cm +NAP Mm mum hoogte 1812 Gemiddelde hoogte Maximum hoogte 1845 1819 \\lS10\179?

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 28