Impressies 19e Geodesia-congres Inleiding Onder het motto Geodesie, professio neel en veelzijdig" vond eind oktober 1997 het 19e Geodesia-congres plaats in de Utrechtse Jaarbeurs. De belang stelling was weer groot; dagelijks dien den zich meer dan duizend bezoekers aan. Het vakgebied leeft als nooit te voren! De congrescommissie had zich uitstekend van haar taak gekweten: een goed passend programma bij de thema's van de lezingen en een goede inrichting van de beursomgeving. Ook de ontvangsthal was op een pas sende manier aangekleed met diverse panelen met kaartvoorbeelden, die als voorwerp van de openbare verkoop op donderdag buitengewoon gewild bleken te zijn. Het congres werd traditioneel ge opend door de voorzitter van de Stich ting Geodesia, Paul van der Molen. Dit was voor hem een goede gelegen heid om de website van de Stichting Geodesia officieel te annonceren en op een groot scherm te projecteren. Ter inluiding van het congres had hij onze huisconferencier Wim van Pijkeren ingehuurd, die als aspirant-professor Robbie van der Schans van buro Geo- Visioen International zijn visie gaf op de wereld van de geo-informatie. In een sprankelende performance werden diverse situaties bij overheid, onder wijs en bedrijfsleven blootgelegd, waarbij hij niet schroomde om ook zichzelf bloot te geven. Traditioneel werd, verdeeld over drie dagen, een aantal lezingen gehouden onder leiding van een dagvoorzitter, waarbij elke dag een thema aan de orde werd gesteld. De deelnemers ont vingen een lezingenbundel met een overzicht van de gepresenteerde lezin gen. In dit verslag is een korte impres sie gegeven van elke lezingendag. Uiteraard stond de vakbeurs weer cen traal om een beeld te geven van de producten en diensten die het bedrijfs leven en ook de overheid hebben te bieden. Dit jaar was er een speciaal auditorium ingericht voor bedrijfspre sentaties. Met wisselend succes werd De aspirant professor geeft zich bloot. De congres lezingen zijn gebundeld in een lezingen bundel die aan alle deelnemers is verstrekt. Be langstellenden kunnen deze bundel bestellen voor een prijs van 25,- bij mevr. C. Scherpenzeel- van der Lei, postbus 10390, 7301 GJ Apel doorn, telefoon (055) 576 14 40. hiervan gebruikgemaakt. Uiteraard was de vakbeurs ook vooral weer een ontmoetingspunt voor vakgenoten. In dit verslag is door Theo Scheele een overzicht gegeven van wat de vakbeurs te bieden had. Zoals gebruikelijk was er weer een aantrekkelijk partnerprogramma ge organiseerd. Ook daarvan vindt u een verslag. De feestavond vond plaats in Echteld in een zeer gezellige ambiance met drie verschillende bands en drie verschil lende buffetten. Een zeer geslaagde happening! Tijdens het congres vonden manifes taties plaats ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de bvK en het 75-jarig jubileum van de WL. Ook werd de promotieprijs Geodesie uitgereikt aan de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat. Voorts werden onder grote belangstelling de panelen in de ontvangsthal geveild met groot succes, waardoor een fors bedrag kon worden overgemaakt aan een goed doel. Het congres werd afgesloten met het optreden van een mimespeler die ook enkele toehoorders opporde om aan zijn act mee te doen. Jan Polman Congreslezingen Toch nog aandacht voor gegevensinwinning?! Met als dagthema Inwinningstechniekenmogelijkheden en effectenwerd na de zeer ludieke openingsceremonie de eerste dag van het congres gestart. Nog wat onwennig met een voor hem (en voor ons ook) nieuwe rol leidde dagvoor zitter prof. dr. ir. M. G. Vosselman het thema en de vijf sprekers in. Naast het „geweld" van GIS, waar het toch wel erg veel gaat over databases en presentatie- en visualisatietechnie ken, mag niemand vergeten dat de geodeet zich van ouds her altijd heeft beziggehouden met de eerste en belangrijk ste stap in het traject, het inwinnen van de voor GIS zo on ontbeerlijke data. Toch vinden er nog altijd veel en belang rijke ontwikkelingen plaats in het veld van de gegevens inwinning. Vosselman refereerde aan nieuwe technieken als laseraltimetrie en radar-interferometrie die zich sinds hun intrede, zowel vanuit het oogpunt van kostenbesparing als kwaliteitsverbetering, jaarlijks sterk ontwikkelen. Met een veranderend aanbod van gegevens wordt hiermee ook ingespeeld op de veranderende vraag naar GIS-data. Met name de verschuiving van de activiteiten van de initiële in winning naar de permanente bijhouding is van belang. 561 GEO DES LA 1997-12

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 31