Paul van Asperen van de Topografische Dienst Nederland deed daarom ook een goede aftrap metTOPlOvector: een kwestie van bijbonden". Een logische titel, want hij mocht van zijn baas meedelen dat het basisbestand TOPlOvector landelijk digitaal gereed is. Dus rest alleen nog maar bij houden..., maar wel graag sneller dan tot op heden het geval was (vierjaarlijks). Verdere versnelling naar een twee jaarlijkse cyclus wordt misschien mogelijk wanneer met anderen kan worden samengewerkt, zoals de GBKN- beheerders of de AW. Hierna wordt driftig onderzoek gedaan. Wim Droesen van Grontmij Geogroep hield een interes sant betoog onder de titel Van patroon naar proces: 4D- kartering met hoge resolutiebeelden Hij ging een volgende dimensie binnen door het temporele aspect aan GIS toe te voegen. Er komt steeds meer behoefte aan geografische data, inclusief veranderingen in de tijd, voor ruimtelijke analyse. Een en ander klonk soms wat commercieel, maar dit werd ruimschoots vergoed door uitstekende afbeeldin gen van enkele projecten. Bijhonding van de ToplOvector met behulp van luchtfoto 's. Gerard Nieuwenhuis van het DLO-Staring Centrum ont steeg de aarde nog meer met zijn voordracht over .Moge lijkheden van hoge resolutie satellietbeelden in de praktijk". Hij gaf een inventarisatie van de stand van zaken rond de ontwikkeling van satellietwaarnemingen. De resolutie van deze producten neemt toe en satellietbeelden kunnen straks prima concurreren met luchtfoto's. Er zijn uitstekende vooruitzichten, met name op het gebied van de ruimtelijke planvorming. Frank van den Heuvel van de TU Delft onderhield ons over het onderwerp Digitale fotogrammetrie heeft de toe komst". Een groeiende markt, waarbij naast de bekende luchtfotogrammetrie ook de terrestrische en close range fotogrammetrie aan bod kwamen. Digitale fotogrammetrie laat nieuwe producten ontstaan, terwijl de analytische plot ter langzaam plaats maakt voor digitale werkstations. Sommige dingen kun je niet stram van achter een lessenaar vertellen. Dat bewees Katinka Roebert van Heidemij Ad vies (of was het Arcadis?) door een demonstratie van een echte meting uit te voeren op het podium. Gelukkig voor haar regende het niet, zelfs geen opmerkingen! Haar pre- sentatie heette dan ook Mobiele Geo- data opbouw "waarin zij beschreef hoe de pencomputer van een landmeter een geodetisch operator maakt. Ken merkend daarbij is dat de landmeter zijn „digitale" kaart in het terrein bij zich heeft en direct de mutaties daarin kan verwerken. Hij of zij ziet meteen of alles goed is gegaan. Prima geschikt voor topografische bijhouding: het ge hele proces kan in het veld worden uit gevoerd. Maar of je nu nieuwe logo's moet gaan opmeten? Al met al gaven de inleiders een ade quate invulling aan het dagthema. Eens temeer werd bewezen dat ook het veld van de gegevensinwinning nog altijd springlevend is. Berry van Osch „Data: veelzijdigheid van processing en integratie" was het thema van de tweede dag met vijf sprekers (en een AGRS-intermezzo). Dagvoorzitter prof. dr. ir. M. Molenaar corrigeerde in zijn openingswoord het anglicis- tische „processing" in het heldere Nederlandse begrip „verwerking" en „up-to-date-zijn" in het even pure „tijdig zijn". (Het genootschap „Onze Taal" zou er trots op zijn.) Helder was ook zijn visie op de open deur dat geo metrie en thematiek moeten worden geïntegreerd. „De definitie van ruimte lijke gegevens is primair thematisch, het geometrische deel is volgendaldus deze geodeet. Ruud Kathmann trachtte corrigerend te werken met zijn lezing Admini stratieve vastgoedinformatie: het ver waarloosde spoor in de geodetische in frastructuur"Er kan nog veel worden verbeterd in de afstemming. Zo bevat een basisregistratie van gemeenten na tuurlijke, sterfelijke personen, maar de basisregistratie van de Kamers van Koophandel niet-natuurlijke perso nen. En voor de duidelijkheid: de laat ste bevat ook weer geen Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO's), terwijl die toch weinig natuurlijk zijn.Buiten landse eigenaren mankeren natuurlijk ook bij gemeentelijke persoonsregis traties, enzovoorts. Ene Van der Schans wilde bij de discussie horen dat objectdcfmitie nooit „objectief' is zo als de GBKN suggereert. Correct is 1997-12 GEODESIA 562 „Data: veelzijdigheid van processing en integratie"

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 32