I::"»?: zeker de WOZ-zinsnede uit het pro grammaboekje: „De massale gege venslevering door gemeenten aan wa terschappen en belastingdienst die in 1997 voor het eerst heeft plaatsgevon den, heeft ons geleerd dat er nog veel verbeterd lean worden aan de kwaliteit van de gemeentelijke bestanden met administratieve vastgoedinformatie". Han Slotboom had het over de toe komst van gemeentelijke vastgoedin formatie onder de titel Van spaghetti naar objecten". Voor dagvoorzitter Molenaar was dit een aanleiding om te veronderstellen dat het dan wel lasag- na zou worden! In deze presentatie vanuit het bedrijfsleven werd vooral aandacht besteed aan de „kaartblad- randloze opslag van objecten". Zo n opslag is inderdaad en al jaren van be- lang. Harry Uitermark sprak over Muta- tiepropagatie als voorbeeld van kaart- integratie"Hij volgde daarbij een ron de langs vier kaartintegratie-projecten: Geometrisch Basisbestand, GeoShop, Kaartvernieuwing en Kaartintegrator. Illustratief was het door hem getoonde verschil in representatie van wegen in de GBKN en TOP 1 O-wegen. Opval lend was dat deze spreker geen enkele vraag uit het publiek kreeg. Ko van Raamsdonk sprak over „Kwa liteit: ons een zorg!" en dat zou inder daad zo moeten zijn. Bij zijn water schap worden in het geometrisch basisbestand van het ruimtelijk in formatiesysteem voor waterkwantiteit kwaliteitsaanduidingen gehanteerd, die ook niet-geodeten snappen. Zo worden producten goed gebruikt! Ron de Vet van de Grontmij Geo- groep tenslotte mocht spreken over Objecttechnologie in GIS'. Gescoord wordt met de for maat-onafhankelijke benadering en de eenvoud waarmee leuke applicaties kunnen worden gemaakt. Het concep tueel kader ligt zo dicht mogelijk bij de denkwereld van de gebruiker van de gegevens en dat is de toekomst. Het AGRS-intermezzo in de middagpauze van deze don derdag, met het fenomeen Chriet Titulaer, was zelfs buiten de verantwoordelijkheid van de dagvoorzitter. Hoofdinge nieur-directeur Riedstra van de MD benadrukte het samen werken dat tot dit Actief GPS Referentie Systeem voor Nederland leidde. Met Kadaster-directeur Besemer zorgde hij voor veel vuurwerk, maar voor de praktijk moest wor den verwezen naar „stand 23". En wat belangrijker is: de data van de vijf permanent opererende referentiestations in Nederland kunnen via Internet worden opgehaald. Adri den Boer Meting op het podium onder U vraagt, wij draaien? leiding van Het thema van de derde congresdag, „Presentatie en data- Roebert. analyse werd door dagvoorzitter R. Groot voor het gemak even vertaald naar „klantgericht". Hij vond dat dat begrip vaak onkritisch werd gebruikt, in de zin dat de aanbieder van een dienst of product moet doen wat de klant wil. Want weet de klant eigenlijk wel wat hij wil? En zo niet, hoe komen we daar achter? Drie sprekers gaven daar hun visie op: Henk-Jan Baakman, hoofd Vastgoed Informatie Centrum van de gemeente Ede, Frits Brouwer van de Meetkundige Dienst (MD), en Berry van Houten van de Provincie Gelderland. Alle drie stellen zij gegevens aan hun klanten beschikbaar. Ede is bezig met een vastgoedloket, de MD heeft een infrastructuur voor geo-informatiever- strekking binnen de Rijkswaterstaat opgezet en de Provin cie Gelderland stelt zijn eigen data ter beschikking aan gebruikers die dat wensen. De provincie is daarin het ge makkelijkst: data is in principe gratis verkrijgbaar, maar dan zonder keuzemogelijkheden. De provincie vindt het belangrijk dat lagere overheden van dezelfde data gebruik maken als zijzelf, omdat dat het afstemmen van beleid en plannen vereenvoudigt (in de Gelderse optiek moet de rijksoverheid wél voor deze data betalen, want daar heeft de Van der Schans manipuleert met mentale en digitale modellen. Model Controller 563 GEODESIA 1997-12 Source: D. Collins, Designing Object-Oriented User Interfaces

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 33