Als hulpmiddel voor een impressie- beschijving van de beurs van dit jaar volgen wij de hierboven geschetste kleurrijke GIS-applicatie. Oranje is gekozen voor de min of meer ambtelijke diensten. Al z.ijn hun taken in de praktijk zeer verschillend, er blijken ook overeenkomsten te zijn. De MD etaleerde in een rijke foto galerij haar hoogtepunten (Actueel Hoogtebestand van Nederland) en hoe hoogte(punt)gegevens met behulp van digitale fotogrammetrie kunnen worden verkregen. Het Kadaster had zijn stand ingericht als een gezellig ter rasjesrestaurant en vermeldde „a la carte" dat zij gereed zijn gekomen en nu helemaal digitaal zijn. Anderen mochten daarvan meegenieten in presentaties van systemen die KIS wordt genoemd of Map/Info en „Vind je huis". De TDN (Topogra fische Dienst Nederland) deelde haar bezoekers mede dat zij in 1998 haar climax hoopt te bereiken als de ToplO, Top50 en Top250 alle drie digitaal en in ARC/INFO beschikbaar zijn. Kadaster en MD vulden samen nog een vierde oranje standje, waarin ze lieten zien dat ze iets moois met elkaar hebben: het AGRS-NL (Actief GPS Referentiesysteem voor Neder land) dat met gezamenlijke krachts inspanning tot stand is gekomen. Groen is de kleur voor de instrumen tenleveranciers. Om een juiste keuze uit de beschikbare mogelijkheden te maken, is een hele lange wandeling over de beurs vereist. Het grote aan bod van leveranciers is tegelijkertijd een indicatie van de snelle verandering in dit gereedschap. We begonnen bij de stand van Carl Zeiss, vlakbij de ingang. Je kon er niet omheen, want de nogal luidruchtige demonstraties met geheel nieuwe apparatuur lokte veel nieuwsgierigen om primeurs te zien zoals de total sta tions uit de S- en de R-serie, het Map 500 veldboek en de GPS-attributen GePos en Glonass. In de straat om de hoek (waarom geven ze de straatjes eigenlijk geen namen?) zit Pentax Benelux, een oude vertrouwde op de beurs en bekend van zijn fototoestel len, verrekijkers en ook landmeetkun dige apparatuur zoals waterpasinstru menten en tachymeters. Helemaal aan het eind van die straat in stand 17a kwamen we Nesa tegen, een nieuw komer op de beurs, leverancier van materiaal en systemen voor offshore plaatsbepaling. De relatie met de zeevaart bleek uit een schietlood met een boegbeelduitstraling. De volgende instrumentenstand heet Sokkia (alleen te lezen als je je hoofd scheef hield) en trok niet alleen aandacht door zijn ruime opzet, maar vooral ook om zijn „onderwater total station" dat in een gesloten glazen kom regelmatig (zoals bij eb en vloed) onder water werd gezet. Uitstekend geschikt om bij regen gewoon te blijven doormetenIets verderop (aan de achterkant van de stand van de Stichting Geodesia) presenteerde zich het geheel nieuwe bedrijf Spectra Precision. Een doorkijkje door één van de ruime patrijspoorten maakte duidelijk dat de bekende geodi- meter-instrumenten hier een onderkomen hebben gevon den. Naar Leica was maar een paar stappen verder, al kwam je vanaf die kant eerst binnen bij LNR-Globalcom, een bedrijf dat onlangs een gedurfde opstart maakte met een vast GPS-referentiesysteem, waarvoor inmiddels ook al buiten Nederland belangstelling en waardering is gebleken. De koppeling met Leica is niet zo vreemd, want die levert immers hiervoor de GPS-ontvangersapparatuur. Een grote verzameling van andere landmeetkundige apparatuur was in de Leica-stand voorhanden met als hoogtepunt, hoog aan de wand, een permanent deformatiemeetstation. Ook Pol geotechniek had in een grote en ruime stand een grote hoeveelheid landmeetapparatuur geëtaleerd: waterpasin strumenten, theodolieten, total stations, alsmede Mikro- laser-apparatuur, met speciale aandacht voor de nieuwe series van Nikon DTM 700 fieldstation en de Nikon 400 total station. De laatste in de groene wandeling is Topcon die haar grote standoppervlakte slechts voor een klein ge deelte had benut om haar (instrumentele) stokpaardjes te laten zien in enkele vitrines aan een mooie houten wand zoals de servo-gestuurde total stations GMT-10 en de GTS 502 met MS-Dos. Dat er weinig te verdienen is in de landmeetkundige wereld, is niet af te leiden uit een gebrek aan ingenieurs bureaus. Evenmin is een groot verschil in het diensten pakket een oorzaak van de overbevolking op dit gebied. Hoe zal men zich dan op de beurs van elkaar onderschei den? De aankleding en inrichting van de stands is in ieder GEODESIA 1997-12 Vakbeurs-GIS De bruine route van de ingenieursbureaus 567

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 37