geval één van de mogelijkheden daartoe en die is ook goed benut. De grote vier, Heidemij, Oranjewoud, Grontmij Geogroep en Fugro hebben ieder een eigen kleurig gezicht aangemeten. Oranjewoud heeft in de kleur oranje een uit gebreid dienstenpakket geëtaleerd met bovenin „de spin in het web". Dat symboliseert echter niet de plaats van Oranjewoud zelf in de geodetische wereld, want ook in de Fugro-stand kruipt een broertje of zusje spin langs de wand. „Uiteenlopende diensten op het gebied van recon structie, en instandhouding van stad en land" omschrijft Oranjewoud haar functie; haar activiteiten zijn gericht op inwinnen, beheren, verwerken, bewerken en presenteren van geografische informatie, consultancy en software-ont- wikkeling met als bewijs van haar kunnen een presentatie van een wandgrote fotokaart van Rotterdam tot aan de Maasvlakte, een opdracht van het Rotterdams Haven bedrijf. Fugro-Inpark (met die andere spin) legt de nadruk bij dit congres op het bouwen en gebruiken van GIS-systemen, inmeten en opbouwen van leidingeninformatiesystemen alsmede advisering op het gebied van GIS en Civiele Tech niek. Op een brede wandplaat was zichtbaar gemaakt welke soort meetactiviteiten over de hele wereld worden verricht. In de stands ernaast waren voorzichtig, als uiting van ver gaande samenwerking, de bedrijven GeoMetius (voor de GPS-apparatuur) en Commetius (de specialist in de soft ware op dat gebied) stand by. Heidemij, volgens eigen zeggen het grootste ingenieurs bureau in Nederland, heeft ook een beest in haar vaandel gesitueerd, een gestileerde salamander, een amfibie die zich zowel op het land als in het water lekker voelt. Tegelijker tijd is de naam Heidemij veranderd in ARCADIS, volgens de Griekse mythologie de aangenaamste plek van de wereld om te leven. Je zou haast denken dat ze daar dan vast geen belasting moeten betalen, wat toch voor sommigen wel weer werk oplevert. In de ruime stand met een voorname lijk gele uitstraling werden klanten voorgelicht op het ge bied van data services, kartografie, IT, GIS-toepassingen en, na de doorstart van KLM Aerocarto bij Heidemij, ook over luchtopnamen en fotogrammetrische werkzaam heden. Grontmij Geogroep had haar voormalige intieme gesloten stand volledig opengegooid en vervangen door een fraaie open galerij die uitnodigde om er doorheen te lopen. De vanouds rode uitstraling is gebleven. Het zeer uitgebreide dienstenpakket (van inwinning tot beheer) werd voort durend en op duidelijke en uitnodigende wijze gedemon streerd en omschreven als: dienstverlening op het gebied van ruimtelijke informatievoorziening met hoofdactivitei ten opbouwen, presenteren en beheren van geografische bestanden door middel van landmeten, hydrografie, foto- grammetrie, remote sensing, kartografie en GIS. De meet- werkzaamheden werden nog onderscheiden in meten onder water, meten op niveau en meten op hoog niveau. pakket en nu oplossingen bieden voor veel uiteenlopende ruimtelijke proble men, waarvoor zij gebruikmaken van GPS en pencomputer als basis voor GIS-systemen. GTC uit Best bundel de zijn krachten met een collega-bu reau HFE (Holland Field Enginee ring) en InterStation Benelux die de software-ondersteuning geeft. Het ge zamenlijke werkterrein wordt om schreven als: a/d-conversie, software ontwikkeling en support op produc ten van Intergraph en Bentley. Willem (en de zijnen) maken ook kartografi- sche bestanden intelligent en gelukkig verrichten ze ook nog gewoon metin gen. Geo Meetdienst uit Bunschoten rekent het werkterrein van de op drachtgever nog steeds als haar werk terrein en bedient haar klanten met landmeetkundige opdrachten zoals ge odetisch meet-, reken- en tekenwerk, al heet dat hier inmiddels ook: inwin nen, bewerken, ordenen en beheren van ruimtelijke informatie. DHV van Dat er ook voor minder grote landmeetbureaus plaats is op de toeleverende GIS-markt, bewezen een vijftal gerenom meerde bedrijven. Van Steenis meldde dat de werkzaam heden na de aansluiting bij Tauw zijn verschoven van pure landmeetkunde naar een breder landmeetkundig diensten- Heugten Geodesie etaleerde in haar zandbak weliswaar het oudste GIS, maar omschrijft haar eigen taak verder eenvoudig als „wij zijn gespecialiseerd in Geodesie" met de toevoeging dat zij haar opdrachtgevers in de breedte en in de diepte van dienst zijn. Tenslotte is er nog een landmeetkundig bureau dat gewoon rechttoe rechtaan land meetkunde bedrijft: Tebodin Con sultants Engineers. Zij verrichten metingen voor leidingenregistratie, bedrijfsterreinen en deformatiemetin- gen, maar geo-consultancy staat ook op het dienstenpakket. Uit de wand- afbeeldingen bleek dat die pure land meetkunde met moderne apparatuur volledig digitaal gericht wordt uitge voerd. 568 I997"12 GEODESIA

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 38