114 1 Ur'aK vLor Niet minder dan vijftien stands waren nodig om de werkzaamheden van de geodetische branche te ondersteunen. De bedrijven onderscheidden zich van elkaar in grootte, producten en soms in de standopbouw. NedGraphics bracht ooit IGOS op de markt en liet dat vervolgens uitgroeien tot een gemeentebreed open CAD/ GIS-systeem, waarbij alle informatie in één database wordt ondergebracht en nu functioneert samen met pro gramma's die NedManager, NedView en Geodata Manager worden ge noemd. Ook TopoCad heeft hier een huis gevonden. Intergraph beeldde een relatie met de landmeetkunde uit door op rood/witte meetlatten (die bij de ingenieursbureaus zijn uitgeban nen) een tijdpad zichtbaar te maken van wat er allemaal was ontwikkeld sinds het begin met de nadruk op 1997, waar het formaatonafhankelijk systeem GeoMedia als open GIS werd geïntroduceerd, ,,Het eerste GIS-sys teem waarmee je iedereen in de kaart kunt kijken" met de aanvullingen GeoMedia Web Map om ook via In ternet zaken te kunnen doen. Kramers IGA, vooral bekend van gemeentelijke toepassingen, boeide de bezoekers met demonstraties hoe je met de geografi sche informatiesystemen ArcView en ARC/INFO leuke en eenvoudig te be dienen wijze selecties kunt maken uit de gemeentelijke kaart en administra tie, waarbij heel goed was ingespeeld op de WOZ-gegevens. Bentley, bekend van onder andere MicroStation en de vele persberichten, meldde dat zij doet aan geo-enginee- ring en een aantal leuke applicaties had ontworpen zoals MicroStation- Geographics, Descartes en Geo-out- Da 1 I y Ha look, terwijl aan het Model Server Publisher onbeperkte mogelijkheden worden toegekend. In de stand van Small- world leek een opgestoken hand de bezoekers een halt toe te roepen, maar je kon ook langs de achterkant naar binnen waar de naam Realworld OO systems op het naam bordje stond, een bedrijf dat volgens haar toelichting actief is op het terrein van GIS, speciaal gericht op de nuts- markt, met het doel bestaande syste men te (her)gebruiken en niet steeds het wiel weer uit te vinden. De stand van Bowhouse, door sommigen aan geduid als „het huis met de rode pilaren", legde de nadruk op haar tien jarige begeleiding van het topografisch informatiesysteem Geocad, onder het motto „Geocad klikt", daarbij ge bruikmakend van de systemen MicroStation van Bentley en GeoMedia van Intergraph. De speciliteiten van de overige blauwe huizen zijn als volgt te onderscheiden: Geodan Geodesie levert consultancy en ondersteuning, doet aan integratie en innovatie en stimuleert nieuwe ont wikkelingen op het gebied van geo-informatievoorziening en inwinning zoals vliegtuiglaseraltimetrie. GeoPerfect maakt de geo perfect hetgeen op interessante wijze werd gedemonstreerd door de wereld zichtbaar te maken vanuit veel standpunten, tot en met het uitzicht vanuit het pent house van een nieuw ontworpen wolkenkrabber. PGS (Professional Geo Systems) meldde dat zij software en con sultancy leveren voor GIS, waarbij men zich richt op Inter net en Intranet. Euromoss bewoog zich in nieuwe om gevingen met gebruiksvriendelijke Moss-tekensystemen (for Windows, for AutoCAD, for MicroStation) waarmee 3D-systemen zijn te analyseren. Giskit deelde de bezoekers mede dat zij applicaties maken op het grensgebied tussen CAD en GIS en vooral AutoCAD- en MicroStation- gericht zijn. InterStation Benelux levert MicroStation- en Maplnfoproducten en verzorgt daarin (zoals zij meldde vanuit de stand van GTC) desgewenst ook trainingen. Geometria legde in haar stand de relatie tussen beurs en tijdschrift Geodesia door middel van haar bekende (blote) advertentie waarmee aandacht werd gevraagd voor haar diensten op het gebied van GIS applicatie-ontwikkeling en het digitaliseren van landkaarten. Rest ons nog een bezoek je aan Spy waar achter de kleurige landmetersvesten van Geotrade de toolkits voor het verzamelen van informatie met behulp van laptop en pencomputers werden gedemon streerd. ADW (Alfons de Wolf uit Turnhout) sluit de soft- ware-rij met het tekenpakket Pythagoras dat goed kan reke nen en tekenen, en vooral in de belangstelling staat van aannemers en wegontwerpers. In geel zijn de twee fotogrammetriebedrijven aangeduid, nauwelijks een route te noemen en ook nog vlak bij elkaar gesitueerd op de beurs. Eurosense was direct te herkennen aan de vitrine met de CD-roms uit 1995, maar waarschijn- GEODESIA 1997-12 De blauwe software-route ;r8,d<5ï3i™2 Specialismen 569

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 39