Jaarboek Geo-informatie 1997-1998 PUBLICATIE Voer voor geodeten? Op 1 oktober 1997 ontving staatsse cretaris Tommei van VROM uit han den van Bert de Graaf (voorzitter van het Ravi Bedrijvenplatform) het eerste exemplaar van het Jaarboek Geo-in- formatie 1997-1998. Een handzaam paars boekwerk. Een naslagwerk voor het GI-werkveld. Een aanwinst? Ook voor geodeten? lijd voor een gesprek. Geodesia spreekt met de redactiecommissie van het Jaarboek Geo-informatie 1997- 1998. C/ska de Weert, werkzaam bij de Ravi en Berry van Osch, redacteur Geodesia. Blik op de GIS-markt Het belang van dit Jaarboek? Richard Bremer aarzelt niet: het geeft een ac tueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de geo-informatie- voorziening in Nederland. Het is een must voor iedere zichzelf respecteren de geo-informaticus, geodeet of ma nager die met deze materie een bepaal de relatie heeft. Het terrein van de geo-informatie is zo breed, benadrukt Erna van den Doel, dat kun je als ge bruiker nooit helemaal overzien of bij houden. Dit Jaarboek biedt dan ook een up-to-date overzicht van alle be drijven en instellingen die producten en/of diensten leveren op het gebied van de geo-informatie. Het Jaarboek is bedoeld als informatief naslagwerk, zegt Lies van Putten, een overzicht van wie, wat en waar in geo-land. Deze uitgave 1997-1998 heeft zich toege spitst op het gebruik van geografische informatiesystemen (GIS), we laten de markt aan het woord. Fig. 1. Bert de Graaf (l.) biedt het eerste exemplaar van het Jaarboek Geo-informatie 1997-1998 aan aan staatssecretaris Tommei. (Foto: Erik Geven, Twello.) Ik vind ook dat de auteurs die we hebben benaderd, goed hebben meegewerkt, vult Richard Bremer aan; dit boek geeft een goed beeld van de nieuwe mogelijkheden van GIS. Marianne Kuypers beaamt dat: het geeft een blik op de markt. Groei Gl-gebruik Even voor alle duidelijkheid: het Jaarboek bestaat uit drie delen. Deel I bevat zeg maar „artikelen uit de markt"; auteurs uit diverse delen van het GI-werkveld bespreken daarin een bepaalde problematiek op de marktgebieden van financiën, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, handel en industrie, en zorg, waarvoor GIS als hulpmiddel is gebruikt. Deel II is het naslagdeel, met adressen van be drijven, publieke instanties, verenigingen en instellingen, en onderwijsinstituten. Behalve adressen staan daar ook gegevens in over de organisaties: profiel, taaie/doelstelling en samenwerkingsverbanden. En deel III bevat een aantal bijlagen waarin onder andere de activiteiten van de Ravi nog eens de revue passeren. Deel I van dit Jaarboek is opgebouwd vanuit de gedachte om per marktgebied vanuit de vijf componenten van de geo-informatie infrastructuur - te weten gegevens, toe passingen, organisatie, configuratie en communicatie - ver schillende praktijksituaties nader in te kleuren. Daarmee hebben we getracht aan te geven dat er de komende jaren een krachtige groei van het gebruik van geo-informatie zal zijn, met name in de niet-traditionele markten zoals de financiële markten (banken en verzekeraars) of de telecom- municatie-markt. Hierbij worden geo-informatie en GIS in toenemende mate gezien als een normaal hulpmiddel ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Met behulp van cases is in het Jaarboek aangegeven welke groeimogelijk heden er zijn; voor geo-informatici en geodeten betekent dit dat de traditionele „afzetmarkt" kan worden verbreed naar betrokkenheid in andere marktgebieden. Met het hui dige Jaarboek hebben we ernaar gestreefd om aan te geven dat de groep van geo-gebruikers zich nog steeds uitbreidt. Niet alleen kwantitatief, meer van hetzelfde, maar ook Redactiecommissie Jaarboek Geo-informatie 1997-1998 drs. Annemiek Verrips (voorzitter) - Ravi Lies van Putten-Cleveringa (eindredactie) - Reklame Effektief drs. Erna van den Doel (adviseur) - Geodan Geodesie bv ing. Richard Bremer RI (adviseur) - CMG dr. Marianne Kuypers-Linde (adviseur) - RIVM Cisca de Weert (coördinator) - Ravi 573 GEODESIA

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 43