De beleidsvisie van het Ravi Bedrijvenplatform geeft aan hoe de interactie van het bedrijfsleven met het Overleg orgaan Ravi in de toekomst moet worden vormgegeven. Kernpunten zijn versterking van de eigen positie en ver breding van het platform met zakelijke gebruikers van geo-informatie. De beleidsvisie is gebaseerd op een aan tal trends en ontwikkelingen, zowel bestuurlijk/organi satorisch als met betrekking tot de beschikbaarheid en toegankelijkheid van GI, de markt en IT-ontwikkelin- gen. De beleidsvisie schetst de lijnen naar een gewenste structuur waarvan in 2000 sprake moet zijn: samen werking en afstemming tussen non-profit organisaties, kennisinstituten en profitorganisaties. Enkele concrete acties voor de komende tijd, voort vloeiend uit de beleidsvisie, zijn: nu in december: een ronde-tafelconferentie over toe gankelijkheid van geo-informatie, tussen het Overleg orgaan Ravi en het Ravi Bedrijvenplatform; in januari: een elektronische vergadersessie om het thema Mobiliteit en Planologie nader uit te werken, met een vertegenwoordiging van het Overlegorgaan Ravi, van het Bedrijvenplatform en de wetenschaps wereld; in de maanden februari t/m april: drie workshops waarin aan de hand van de uitkomsten van de elektro nische vergadersessie drie deelthema's nader worden uitgewerkt; hierbij zullen leden van het bedrijvenplat form, potentiële en nieuwe leden en deskundigen uit de praktijk aanwezig zijn. kwalitatief, andere groepen met andere, soms onverwachte, toepassingen. Annemiek Verrips knikt. Dit Jaarboek is be doeld voor zowel aanbieders als juist ook gebruikers van GI. Personen die nu reeds een rol spelen in het werkveld van de Ravi, worden op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen. In die zin is het een actueel naslagwerk, maar daarnaast zou het Jaarboek kunnen helpen om nieu we groepen bewust te maken van de potentie van geo- informatie en GIS voor diverse toepassingen. Verschil met vorig jaar Dat raakt ook meteen het verschil van dit Jaarboek ten op zichte van het vorige Jaarboek. Dat bestond uit een aantal wetenschappelijke artikelen voor de professionele gebrui ker, waarbij in het redactionele deel de nadruk lag op de (geo)informatie-infrastructuur en de Europese context, en minder op de praktijk. Deel II van het huidige Jaarboek is een update van het vorige; deel I daarentegen is door het beschrijven van concrete toepassingen meer gericht op de dagelijkse praktijk. Daarbij hebben we als redactiecommis sie geprobeerd zoveel mogelijk de gebaande paden te ver mijden: een aantal nieuwkomers (zoals woningbouwver eniging Het Oosten en Kadata) zijn aan het woord geko- Fig. 2. De redactie commissie, v.l.n.r. Richard Bremer, Marianne Kuypers-Linde, Lies van Putten, Cisca de Weert, Annemiek Verrips, Erna van den Doel. men. In het vorige Jaarboek stond het theoretische kader centraal, terwijl dit jaar juist gezocht is naar aansprekende praktijksituaties. Het beste uit twee werelden Dit Jaarboek volgt precies de uitgangs punten van de beleidsvisie van het Ravi Bedrijvenplatform: verbreding naar gebruikers van geo-informatie en GIS. Bij de start van dit Jaarboek heeft de redactiecommissie een aantal doe len gesteld, waarvan de voornaamste was „nieuwe sectoren te bereiken". De redactiecommissie heeft in haar samenstelling uit vertegenwoordigers van het bedrijvenplatform, de publie ke Ravi en het Ravi-secretariaat ieder op eigen wijze en vanuit zijn eigen achtergrond een inbreng kunnen leve ren aan het eindresultaat, aldus Anne miek Verrips. Ik heb het bijzonder positief ervaren deze enthousiaste club met uiteenlopende achtergronden voor te zitten en ben tevreden met het resultaat. Maar dat betekent niet dat we nu op onze lauweren kunnen rus ten. Dit boek dient zijn weg te vinden in het huidige werkveld, maar we moeten er ook voor zorgen dat het een plek krijgt in nieuw te benaderen doel groepen. Het Jaarboek is tot stand ge komen in een goede samenwerking en verstandhouding tussen enerzijds de publieke Ravi en anderzijds het Ravi Bedrijvenplatform. „Hierbij is het beste uit twee werelden gecombi neerd". I997-H GEODESIA Beleidsvisie Ravi Bedrijvenplatform: versterking en verbreding Van woorden naar daden 574

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 44