NEDERLANDSE VERENIGING VOOR GEODESIE Presentatie FIG-commissie III en VII De vorige maand heeft u gelezen hoe op 12 september 1997, met het con gres in Brighton in zicht, een start is gemaakt om de banden tussen de NVG en de FIG te versterken. Onder andere de vorming van werkgroepen op gebieden, waar de FIG actief is, dient dit te bevorderen. Om u warm te maken een bijdrage te leveren in internationaal verband, presenteren deze maand FIG-commissie III en VII zich aan u. Hier kunt u lezen wat hun speerpunten zijn en wat ze de laatste jaren hebben bereikt. De in houd van beide presentaties is vorm gegeven door de nationaal gedele geerden voor de betreffende FIG- commissies. Zij staan open voor uw vragen en opmerkingen. Volgende maand zult u meer horen over FIG- commissie V en VI. Zet een paar geodeten bij elkaar en al snel zal de term GIS vallen. Dat is niet alleen in Nederland zo, maar ook in de rest van de wereld. GIS is duidelijk „in". Toch kent de FIG geen Com missie „GIS". Betekent dit dat er in FIG-verband niets aan GIS wordt ge daan? Nou dat valt wel mee. Commis sie III van de FIG houdt zich bezig met „land information systems". Ruwweg zou je dat in het Nederlands vertalen met vastgoedinformatiesyste men. Het begrip GIS is breder bekend en in de praktijk ook meeromvattend. Bij land information systems ligt de nadruk op het beheersaspect van ge ografische informatie. Aan de onder werpen die binnen de commissie aan de orde komen, kun je dat ook duide lijk zien. De meeste daarvan hebben betrekking op beheerstaken van de overheid. Op dat vlak is er een overlap met het werk van Commissie VII „Cadastre and land management", waarmee dan ook nauw wordt samen gewerkt, onder andere in de uitgave van een gezamenlijk nieuwsbulletin. Toch bestaat er binnen de commissie de behoefte haar blikveld te verbreden. Dat zou dan moeten gebeuren on der de noemer geo-informatiemanage- ment. Daarbij wordt wat afstand ge nomen van de automatiseringstechni sche kant van GIS en het accent gelegd op de organisatorische aspecten van de geo-informatievoorziening: hoe kom je aan gegevens, hoe orden en beheer je ze en hoe richt je je informatievoor ziening in. De commissie speelt geen voortrekkersrol op het gebied van GIS. Daarvoor gaan de ontwikkelin gen te snel. Bovendien staan veel lan den waaruit de leden komen nog aan het begin van het traject naar het ge bruik van geografische informatiesys temen. De waarde van de commissie bestaat voor mij veel meer uit het op doen van contacten en het uitwisselen van informatie en inzichten. Je leert je Nederlandse manier van denken wat te relativeren. Tot slot en niet in de laatste plaats krijg je inzicht hoe Nederlandse kennis en kunde in het buitenland zouden kunnen worden ingezet. RoelofBoekhold telefoon (070)3170767, e-mail: boekhold@pi.net Commissie VII houdt zich bezig met „Cadastre and Land Management" en vormt het enige wereldforum voor ex perts op het gebied van kadasters en grondbeleid (met name agricultural reform, dus landinrichting). Commis sie VII wordt als zodanig erkend door de Verenigde Naties, de FAO, de EU enz., hetgeen leidt tot frequente con sultaties door deze organisaties of ze op de goede koers zitten, voor zover het kadaster- en land management ac tiviteiten betreft. Leden van Commis sie VII houden dan ook vaak inleidin gen op conferenties en workshops die door deze internationale organisaties worden gehouden, en publiceren in dat verband een respectabel aantal artikelen. Zo kan worden gewezen op de FIG-Cadastre Statement, de New Delhi Declaration en de Bogor Decla ration, die alle zijn ingebracht op de HABITAT II Conferentie in Istanbul in 1996 en daar - zie de aangenomen resoluties in het Global Plan of Action - sterke weerklank hebben gevonden. Hetzelfde gold al eerder ten aanzien van AGENDA21, het actieplan van de Rio-conferentie in 1992. Hier wordt het nut van ons vakgebied ten volle onderschreven. Zeil heeft Commissie VII drie grote rapporten in voorberei ding, die op het FIG-congres in Brigh ton worden gepubliceerd. Het betreft een studie naar de kadasters in de volgende eeuw, een studie naar de ef ficiency en effectiviteit van kadaster systemen wereldwijd, en een studie naar landinrichting in de volgende eeuw. Commissie VII koestert het OICRF, het internationale documen tatiecentrum in Apeldoorn (//www. oicrf.org) dat per maand tientallen aanvragen om informatie verwerkt. Een ander interessant aspect van Commissie VII is het intercollegiaal advies. Zo werd laatst Commissie VII uitgenodigd door de Griekse regering, via het Griekse lid van Commissie VII die ook weer de drijvende kracht ach ter het Griekse project is, om zonder aanziens des persoons commentaar te leveren op de Griekse plannen om een landsdekkend kadaster te introduce ren (een mega-project!). Ondergete kenden behoorden tot de commenta toren, en - ook al was het een fikse studie vooraf - het was zeer bevredi gend om te ervaren hoe weldadig de Grieken het vonden om gewoon van „vrienden" te horen wat er nu wel en niet in orde was. Commissie VII is voor ons - wat de internationale fora betreft - het enige platform in ons vakgebied dat meetelt. Paul van der Molen, Jan Sonnenberg •lefoon (055) 528 52 58 Indien u meer informatie wenst over het komende FIG-congres in Brighton, zijn het programma en registratie-formulier op te vragen bij: RICS Conference Training, 4 Buckingham Gate, London SW1E 6JR, Engeland. Tel.: +44(0) 171 393 2996. Fax: +44(0)171 872 0045. 577 GEODESIA 1997-u NVG FIG-commissie III: GIS in internationaal perspectief FIG-Commissie VII: wereld forum voor kadaster-experts

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 47