S> GEODESIE— 3 De redactie van Geodesia wenst u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1998 Op 23 april 1998 organiseert de Stich ting Geodesia een studiemiddag rond het thema „Pencomputers". Voor de ze middag is dezelfde formule gekozen als voor de succesvolle studiemiddag die op 9 april 1997 is gehouden rond het thema „Real Time Kinematische GPS". Naast een lezingencyclus is er ook ruimte en tijd voor bedrijven om hun producten te demonstreren. In de nabijheid van de lezingenzaal kunnen de bedrijven laten zien hoe de praktijk van pencomputers er op dat moment uitziet. In de lezingenzaal worden er varingen met pencomputers vanuit verschillende invalshoeken belicht. Bedrijven die belangstelling hebben voor het demonstreren van hun pro ducten kunnen contact opnemen met IJsbrand van der Bent, telefoon (015) 269 14 09. I Promotie In januari 1998 zal de Geodesie Pro motiecommissie in samenwerking met Geo Infra in Noord-Nederland starten met een gecoördineerde actie met be trekking tot gastlessen op middelbare scholen. Om deze actie succesvol te la ten verlopen, kunnen we in dat gebied nog enkele geodesie-ambassadeurs ge bruiken. Meld u aan bij: Geodesie Promotie commissie, p/a Van Beerendonk Pu bliciteit, Postbus 379, 5680 AJ Best, telefoon (0499) 39 11 85. De promotieprijs is door de Geodesie Promotiecommissie ingesteld om het vakgebied van de geodesie betere be kendheid te geven, en wordt beschik baar gesteld aan de dienst, de instelling of het bedrijf, dat op de meest origine le en effectieve wijze heeft bijgedragen aan de promotie van het geodetisch vakgebied. De prijs van 1997 werd uitgereikt tijdens het Geodesia-con- gres op 22 oktober 1997. Winnaar was de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat, die de prijs verdiende voor het hele scala aan acti viteiten waarmee deze dienst in de periode 1995-1997 de aandacht heeft weten te vestigen op haar geodetische activiteiten. Met name zijn daarbij ge- 19 tlin 23 januari 1998 Short course Environmental Modelling with GIS and Remote Sensing. ITC, Enschede. Inlichtingen: J. Looijen, tel. 00 31 (0)53 487 42 65, fax 00 31 (0)53 487 43 99, e-mail: looijen@itc.nl. 10-12 februari 1998 GIS '98, Wiesbaden, Duitsland. Inlichtingen: tel. 00 49 61 96 58 52 44, fax 00 49 61 96 58 52 40. De voorzitter van de Promotiecommissie René van Noord feliciteert Frits Brouwer met de gewonnen prijs. noemd de ijswaterpassing rond het IJsselmeer, het gebruik van satelliet opnamen ten behoeve van ijsdetectie, de start van de 5e Nauwkeurigheids waterpassing en de bezoeken van mi nister Jorritsma en kroonprins Wil- lem-Alexander aan de Meetkundige 20 - 22 april 1998 Symposium „Geodesy for geotech- nical and structural engineering". Wenen, Oostenrijk. Inlichtingen: tel. 00 43 15 88 01 37 71, fax 00 43 15 04 27 21. 23 april 1998 Geodesia-studiemiddag rond het thema „Pencomputers". Zie be richt op deze pagina. 19 - 26 juli 1998 XXI FIG-congres, Brighton, Engeland. Inlichtingen: tel. 00 44 171 393 49 60, fax 00 44 171 872 00 45. 579 GEODESIA 1997-12 STICHTING GEODESIA Sticht n g G e o d e s i a Geodesia-studiemiddag „Pencomputers" Oproep geodesie-ambassadeurs in Noord-Nederland Geodesiepromotieprijs 1997 uitgereikt AGENDA

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 49