A Dienst. De prijs werd in ontvangst ge nomen door dr. ir. Frits Brouwer, die namens de MD voor de toekenning bedankte en de prijs vervolgens een mooi plaatsje gaf in de MD-stand op de vakbeurs van het congres (en na dien in de hal van de MD). Andere genomineerden waren, in wil lekeurige volgorde: Geo Meetdienst uit Bunschoten, met de viering van haar 75-jarig be staan; KLM Aerocarto om dezelfde reden; Gemeente Dordrecht met een open dag voor alle inwoners van Dor drecht; Kadaster Apeldoorn met de promo tie van het RD-nulpunt in Amers foort; Kadaster Groningen dat een relatie dag hield voor klanten en medewer kers; Oranjewoud met de uitgave van een fraai en gevarieerd blad; Fugro Inpark eveneens met haar uit- gave. De Promotiecommissie dankt deze diensten en bedrijven voor hun activi teiten, die zeker ook hebben bijgedra gen aan het doel: meer bekendheid te geven aan het werk van de geodeet. Ongetwijfeld hebben meer bedrijven in deze periode aan de weg getim merd, maar die activiteiten zijn bij de Promotiecommissie niet als zodanig aangemeld. De commissie hoopt dat de uitreiking van de prijs ook voor anderen een sti mulans mag zijn hun geodetische acti viteiten niet onder de korenmaat te houden, maar daaraan zo breed moge lijke bekendheid te geven. Het Kadaster Zuid-Holland gaat deel nemen aan het digitale topografische informatiesysteem van Den Haag. Dit systeem is bedoeld om de werkproces sen die te maken hebben met vast goedobjecten en infrastructuur te ver beteren en op elkaar af te stemmen. Deelname van het Kadaster betekent een belangrijke uitbreiding, omdat di gitale topografie nu ook als basis voor de koppeling van vastgoedinformatie kan worden gebruikt. Om die reden is de toetreding van het Kadaster op woensdag 12 november 1997 gevierd in de Madurozaal van de miniatuurs tad Madurodam. Sinds 1990 is met behulp van hoog waardige computer- en beeldscherm technieken het systeem digitale topo grafie ontwikkeld en is het bestand van de Haagse plattegrond opge bouwd. Daarin staan nauwkeurige en gedetailleerde topografische gegevens zoals gebouwen, wegvakken, trottoirs, lantaarnpalen, rioolputten, groenstro ken en waterpartijen. De handmatig getekende kaart van Den Haag kwam daarmee in digitale vorm beschikbaar en vormt nu een gemeenschappelijke basis voor het uitvoerende werk in de- stad. Verbetering van de dienstverle ning aan de bewoners en gebruikers van de stad staat bij de deelnemende partijen voorop. Digitale topografie is een publiek- privaat samenwerkingsverband van de Gemeente Den Haag, ENECO, DZH, HTM, CASEMA, PTT Tele com en nu dus ook het Kadaster. De deelnemende partijen zijn naar even redigheid van hun inbreng eigenaar van het topografische systeem. Daar door zijn de kosten en risico's over een grote groep belanghebbenden ver deeld. De afdeling Landmeten Vastgoed van de gemeentelijke Dienst Stedelijke Ontwikkeling zorgt voor de actualiteit van de basiskaart. r Logisterion Automa- Xytisering heeft een ITS-mantelovereen- komst gesloten met de directie Kennis van het hoofdkantoor van de Rijkswa terstaat. Deze mantelovereenkomst heeft een duur van 36 maanden en biedt Logisterion de mogelijkheid om op diverse terreinen diensten aan te bieden aan de Rijkswaterstaat (soft ware ontwerp, software bouw/ontwik keling, software projectleiding, hard ware-ontwerp, hardware-implementa tie, hardware-projectleiding, project management en consultancy). De Rijkswaterstaat heeft deze mantel overeenkomst gesloten met twintig leveranciers. Zij hoeft hierdoor geen gebruik te maken van de Europese aanbestedingsprocedure en kan recht- streeks een keuze doen uit de lijst met aangesloten leveranciers. Logisterion is de enige van de geselecteerde organisa ties met uitvoerige GIS-specialisatie. De directie Kennis wil met de aan gesloten organisaties een relatie op bouwen op basis van een partnership. Logisterion heeft hierdoor de moge lijkheid via de directie Kennis nieuwe IT-technologie en IT-toepassingen kenbaar te maken aan de Rijkswater staat. Het voordeel voor de Rijks waterstaat hierbij is dat zij eenvoudig en snel kan inspelen op nieuwe IT- ontwikkelingen. In 1995 hebben de Rijkswaterstaat en Logisterion al een mantelovereen komst gesloten met betrekking tot de levering van GIS-software. Door deze overeenkomst is de standaard GIS- software van de Rijkswaterstaat de door Logisterion geleverde software van ESRI. De Nederlandse Ope- ComMETIUS b, rator en Service-Pro vider voor het uitzen den van GPS-databerichten via FM Radio, ComMETIUS bv te Leider dorp, heeft onlangs haar werkgebied uitgebreid met België en Luxemburg. Hiermee is de continuïteit van de RDS-dGPS service, voor het nauw keurig plaatsbepalen en navigeren, voor de gehele Benelux gegarandeerd. De combinatie van GPS en RDS (Radio Data System) maakt het moge lijk om tegen relatief lage kosten met handheld-apparatuur eenvoudig en nauwkeurig positie te bepalen, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. In 1979 zijn van een deel landelijk ge bied ten westen van de kern Ede ana loge kaarten 1 1000 en 1 2000 ge maakt. Dit was een gezamenlijk initia tief van het Kadaster, de nutsbedrijven en de gemeente Ede. In 1990 is Ede voor eigen rekening gestart met de digitalisering van deze kaartbladen, waardoor de kaarten via CAD-pro- grammatuur beschikbaar zijn geko men. In oktober 1997 is een gebruiksover- eenkomst met het Kadaster getekend, '997-1* BERICHTEN Haagse plattegrond en infrastructuur in digitaal bestand beschikbaar Logisterion vaste GlS-diensten- leverancier Rijkswaterstaat Logisterion Automatisering 1 r GEODESIA ComMETIUS ook actiefin België en Luxemburg GBKN-contract Ede-West 580

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 50