waarmee het Kadaster het gebruik en de verkoop van digitaal Ede-West op zich zal nemen. Het Kadaster verzorgt tevens de distributie van deze GBKN's naar Gelderse nutsbedrijven en PTT- Telecom (partijen van de samenwer kingsovereenkomst met het Kadaster). De gemeente Ede heeft als zelfregistre- rende gemeente het auteursrecht over digitaal Ede-West en zal zorg dragen voor de mutaties in dit gebied. De „kleine gebruiker" kan voor GBK- informatie gewoon bij de gemeente blijven aankloppen. De plus-informa- tie zal bij de gemeente beschikbaar blijven. Dit initiatief is het begin van een verdere samenwerking tussen het Kadaster en de gemeente Ede: de gemeente Ede zal bijdragen in de mutatiemetingen in het noordelijk deel van Ede. Hiervan heeft het Ka daster het auteursrecht; het Kadaster en de gemeente Ede zijn bezig afspraken te maken om de digitale kern Ede-Bennekom op soortgelijke wijze te verkopen. Hier voor zal in 1998 een contract wor den afgesloten; onderhandelingen zullen worden gestart om te komen tot een samen werking voor aktepostmetingen en het kadasterloket in Ede. Geodan is werkzaam op alle gebieden van de geo-informatievoorziening. Sinds de oprichting in 1985 is Geodan inmiddels uitgegroeid tot een groep van vier zelfstandige bedrijven onder de vlag van de holding Geodan bv, die gezamenlijk een sterke combinatie vormen van kennis en ervaring rond een uitgebreid aanbod van producten en diensten. De Geodan-bedrijven worden als volgt gekenschetst: Geodan IT bv De basis van de Geodan-bedrijven is gelegd in 1985 met de oprichting van het eerste Geodan-bedrijf dat per september 1997 de naam Geodan IT voert. De vier hoekstenen van Geodan IT bestaan uit de ontwikkeling van een eigen Geo-C++ bibliotheek, het beheer van een geo-datawarehouse, de ontwikkeling van ruimtelijke analyse- en presentatiehulpmiddelen en de me thoden die implementatie en commu nicatie in complexe organisaties moge lijk moeten maken. Geodan Geodesie bv Geodan Geodesie richt zich op het le veren van advies, ondersteuning en producten op het gebied van de geo- informatievoorziening. De belangrijk ste toepassingsvelden zijn integraal waterbeheer, verkeer en vervoer, en kustbeheer. Het bedrijf volgt en sti muleert de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van de geo-informatie- technologie en richt zich zowel op de methoden en technieken van geografi sche informatiesystemen als op mo derne inwintechnieken zoals vliegtuig- laserscanning. Geodan ED T bv Geodan EDT, sinds 1993 actief, con centreert zich op de „Service en Dis- tributie"-sector middels logistiek geo grafische toepassingen en oplossingen. In de praktijk vertaalt dit zich in het analyseren van bedrijfslogistieke pro cessen in combinatie met (route)- netwerken. Het beheren, plannen en optimaliseren van de werkzaamheden van medewerkers middels geavanceer de software-toepassingen vereist een hoge betrouwbaarheid. Een belangrij ke rol in de ondersteuning van deze bedrijfskritische toepassingen wordt ingevuld door de helpdesk. Geodan Oost-Europa bv De activiteiten van Geodan Oost-Eu ropa concentreren zich in Polen waar in Warschau Geodan Polska s.p. z 0.0. is gevestigd. Dit bedrijf richt zich voornamelijk op de Poolse markt van de geo-informatievoorziening. Daar naast vormt de geografische data- productie-omgeving een belangrijk onderdeel, waar in nauwe samenwer king met de andere Geodan-bedrijven geografische conversiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tegen aan trekkelijke condities. Op 29 september 1997 vond de twee de themamiddag plaats van de sectie GIS van de Kring voor Aardobservatie en Geo-informatie (KvAG) in het Staring Centrum te Wageningen. De middag werd georganiseerd in samen werking met de werkgroep SIG-GIS van de Benelux Ingres-gebruikers- groep en droeg als motto „Visualisatie van Geo-Informatie uit DBMS'en". De Kring voor Aardobservatie en Geo-informatica (ontstaan uit de Nederlandse Vereniging voor Foto- grammetrie en de Kring voor Remote Sensing) heeft sinds kort ook een nieu we sectie: GIS. Het verzamelen, op slaan, manipuleren en visualiseren van ruimtelijke informatie onderscheidt een GIS van een administratief infor matiesysteem. De Benelux Ingres ge bruikersgroep heeft een werkgroep SIG-GIS (Special Interset Group - Geographic Information Systems) die zich bezighoudt met GIS-aspecten bij (Ingres) database gebruik. Het thema van deze bijeenkomst be trof het visualiseren en „browsen" van geografische informatie, die ligt opge slagen in een DBMS (database ma nagement systeem). Hierbij zijn de volgende aspecten van belang: karto- grafisch verantwoorde en interactieve presentatie, visualiseren van verschil lende geografische gegevenstypen (ras ter/vector), interactief presenteren van informatie op verschillende kaartscha- len, twee- en drie-dimensionale gege vens, veranderingen van ruimtelijke objecten in de tijd, enzovoorts. De op komst bedroeg ongeveer zestig men sen vanuit verschillende overheden, onderzoeksinstituten en bedrijven. Al met al kun je stellen dat het onder werp leeft! Het programma bestond uit een viertal lezingen. Menno-Jan Kraak van het ITC open de met een lezing onder de titelCar tografische aspecten bij het visualiseren van Geo-informatie uit databases". De kijk op en het gebruik van de kaart in wetenschap en maatschappij bevindt zich voortdurend in een veranderings proces. Veranderingen die worden ge stimuleerd door nieuwe wetenschap pelijke en maatschappelijke behoeften aan geo-informatie en een zich snel ontwikkelende technologie die infor matie op innovatieve manieren kan verschaffen. Centraal staat hierbij het begrip visualisatie. Natuurlijk, karto- grafen zijn altijd al bezig geweest met presentatie en visualisatie van geo-in formatie, maar momenteel heeft het begrip een wat strikte betekenis en is gekoppeld aan moderne computer technologie die het mogelijk maakt om op directe en interactieve manier gegevens te visualiseren. De mogelijk heid om de kaart niet alleen vorm te geven op basis van kwantitatieve infor- GEODESIA 1997-12 Geodan vernieuwt VERSLAGEN Tweede themamiddag KvAG 581

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 51