GEODESIA X 127794572 Trfnrmn Y 465598848 Perceel cultuur Ortjetend((ng*vukl m AKR) matie uit de database, maar ook op ba sis van het kwalitatieve denkwerk van de gebruiker, heeft een enorme impact op de kartografie. Momenteel wordt daarom op diverse plaatsen in de we reld gewerkt aan de ontwikkeling van de exploratieve kartografie, die de ge bruiker de functionaliteit biedt om het bovenstaande te kunnen uitvoeren. Voorbeelden zijn het visueel bevragen van de database, het op allerlei manie ren visualiseren van dezelfde ruimtelij ke gegevens, het toepassen van meer dere dimensies en het genereren van animaties. Tijdens de voordracht wer den verschillende van deze aspecten met voorbeelden geïllustreerd. Ook werd ingegaan op de diverse proble men die daarbij moeten worden opge lost en waar men in de nabije toe komst wat betreft de kartografie op kan rekenen. Bart Maessen van het Kadaster trad vervolgens aan met een bijdrage, geti teld Geografische query tool". Tijdens deze presentatie werden de eisen, het ontwerp en de geleerde lessen behan deld van een GIS, dat wordt ingezet als een geografische query tool (front end) voor een relationele database. Enkele algemene zaken zijn bespro ken, zoals de koppeling tussen geome trische en administratieve gegevens, integratie met andere ruimtelijke data, kaartgeneralisatie, thematische kaar ten, visualisatie van historie en aggre gatie met behulp van geografische en tijdattributen. Deze aspecten werden gerelateerd aan het gebruik van een dergelijke bevragingsapplicatie binnen het Kadaster. Het LKI-systeem zorgt voor geïntegreerde opslag en onder houd (mutaties) van de GBKN en de Fragment van de kadastrale kaart, waarbij de percelen zijn ingekleurd op basis vair de AKR- cultuurcodes. kadastrale kaart. Topologie is een be langrijk aspect in de database. Om te kunnen omgaan met historie, is elk object uitgebreid met twee extra attri buten, een creatietijd en een verwij derd jd. Binnen de query tool wordt integratie van ruimtelijke en administratieve ge gevens bereikt door gebruik te maken van database views. Het voordeel van een view is dat als de originele data wijzigen, de view correct blijft. Van wege performance-redenen moeten de sleutels waarop twee tabellen worden samengevoegd (join), een index heb ben. On-the-fly kaartgeneralisatie is erg belangrijk omdat de gebruiker in staat moet zijn in en uit te zoomen met behoud van een goede performan ce. Aggregatie van ruimtelijke gege vens moet mogelijk zijn, liefst ook in combinatie met tijd. Op deze manier Een fragment van bet wegennet: een complex wegenknooppunt. is het makkelijk om trends op te spo ren of om het eventuele privacy-aspect te beschermen. Door gebruik te ma ken van standaard SQL (uitgebreid met SOL) is de meeste functionaliteit te realiseren. Simon Bulthuis van Tenet Systems hield een voordracht over het dyna misch visualiseren van de verkeersstro men. Deze presentatie vloeit voort uit het OSS-project, uitgevoerd voor RWS/AW door Carto, Informaat, Oranjewoud, PSB, en Tenet Systems. De regionale diensten van de Rijks waterstaat gebruiken een aantal geau tomatiseerde systemen voor zowel dy namisch verkeersmanagement als ob jectbewaking en bediening (tezamen wegverkeerssystemen genoemd). Het doel van het OSS (Operator Support Systeem) is het bieden van een unifor me en geïntegreerde gebruikersinter face voor deze wegverkeerssystemen, zoals signalering, gladheidsmelding, Dynamische Route Informatie Pane len (DRIP), toeritdosering, enz. De kern van de ontwikkelde gebruikersin terface wordt gevormd door digitale kaarten, waarop naar willekeur kan worden „gepand" en gezoomd, met daarop de volgende drie lagen gerepre senteerd in een schaalniveau van klein naar groot: de achtergrond (landsgren zen, rivieren, bebouwde gebieden), het wegennet en de verkeerskundige ob jecten (verkeersstromen, matrixbor- den, DRIPs, weerobjecten, enz.). Het OSS-project ondersteunt vier soorten kaarten, elk met een bepaalde mate Ridderkerk 582

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 52