A Een aantal leveranciers toonde een geheel ingerichte meetwagen. Hierbij is het mogelijk om in het terrein veel gewenste kantoorwerkzaamheden te verrichten. Op het moment dat er een flitsende communicatie mogelijk is met de thuisbasis, kan de kaart geheel in het veld worden bijgewerkt. Het lijkt mij dan mogelijk om op het moment dat de landmeter fiatteert, de kaart in het bestand op kantoor wordt bijgewerkt. Het kantoor ver schuift naar het terrein. Een tussen variant is dan dat de landmeter thuis de laatste wijzigingen in het bestand verwerkt en daarna het gemuteerde bestand aan de centrale database op kantoor aanbiedt ter verwerking. Ook vallen iedere keer op deze beurs de leveranciers weer op met een gro te diversiteit aan markeringsspullen. IJzeren buizen, piketten, bouten, grensstenen, van alles wordt tentoon gesteld. In het Duitse systeem is dit een logische werkwijze om vóór een verkoop de nieuwe grens te markeren. Van de vakexcursies is een beperkte keuze gemaakt. De tocht naar een wa terkrachtcentrale was op zich aardig. De relatie naar het landmeetkundige is mij niet geheel duidelijk geworden. Toch blijft het indrukwekkend voor iemand uit het vlakke land om te kij ken hoe men in bergachtig gebied met natuurlijke krachten energie kan op wekken. Zaken die altijd weer boeien. Krachten die door stromend water worden ontwikkeld en waarmee door de mens gebouwde machines verant woord moeten kunnen omgaan. Tij dens de excursie werd echter erg wei nig ingegaan op het landmeetkundige aspect. De excursie naar het Vermes- sungsamt Karlsruhe was voor mij meer interessant. Opvallend was de bijna klassieke wijze waarop de metingen worden verricht. De grondslagpunten worden ondergronds verzekerd en vastgemeten aan bestaande topo grafische objecten. Er wordt met ta- chymeters gemeten, die gekoppeld zijn aan een laptop. Coördinaatbe standen worden vooraf ingelezen, zo dat deze in het terrein digitaal ter be schikking staan. Er wordt dubbel ge meten om op die manier de benodigde controles te realiseren. Controlematen in de zin van meetbandmaten of ande re vormen van controles worden niet toegepast. Mijn landmetershart werd in die zin wel geraakt, maar mij be kroop toch het gevoel dat een en ander veel efficiënter zou kunnen, of eigen lijk zou moeten. De digitale metingen worden binnen dan interactief-gra- fisch verwerkt. Alles overziend een werkwijze die met name binnen mijn werkkring een tiental jaren geleden werd toegepast, maar ongetwijfeld zul len ook de ontwikkelingen in Karls ruhe niet stilstaan. Ik ben benieuwd hoe daar na het jaar 2000 zal worden gemeten. Al met al was het een interessante beurs met een scala aan excursiemoge lijkheden. Binnen de geodetische we reld worden de nieuwste ontwikkelin gen toch wel op de Geodatentage ge toond. In 1998 zal het congres worden gehouden in Wiesbaden. Ik zie daar eigenlijk nu al naar uit. Klaas van der Hoek E. Dolle en G. A. M. Feuten (red.), ISBN 90 407 1521 1, uitgave: DUP, prijs: f 20,00 (incl. BTW, excl. ver zendkosten). De noodzaak om te komen tot een wettelijke regeling voor de registratie van publiekrechtelijke beperkingen is reeds vele jaren onderwerp van discus sie. In 1996 is een start gemaakt met de voorbereiding van een wettelijke regeling die voor deze registratie moet zorgdragen. De grondgedachte is een betere toegankelijkheid voor de bur ger. Daartoe wordt voorzien in een signalering in de kadastrale registratie en zullen op twee plaatsen besluiten- registers worden bijgehouden. Deze uitgave is het verslag van een stu die-ochtend waarin vier sprekers een visie geven op de ontwikkelingen rond de wettelijke regeling. Aan de orde komen de gevolgen die de wettelijke regeling zal hebben voor de betrokken bestuursorganen. Met name de positie van de gemeente krijgt extra aandacht. Deze uitgave is te bestellen bij: Sectie Geo-informatie en Grondbeleid, mevr. H. Verwest, subfaculteit Geo desie, Thijsseweg 11, 2629 JA Delft, e-mail: h.verwest@geo.tudelft.nl. Met de laser-afstandmeter LEM 300- GEO van Jenoptik kan men zeer snel grote afstanden - maximaal 300 m - tot op 10 cm nauwkeurig bepalen. Landmeters, technici werkzaam in de bouw en de weg- en waterbouwkunde, en vele anderen zullen al gauw de voordelen van dit instrument ten op zichte van conventionele apparatuur onderkennen. Men kan er op eenvou dige en tijdbesparende wijze afstan den, hoeken en snelheden mee opme ten, ook wanneer de objecten waar het om gaat moeilijk toegankelijk zijn. As sistentie van een tweede man is niet nodig: het werken met de compacte laser-afstandmeter geschiedt eenvou dig door hem met beide handen, als een verrekijker, vast te houden. De meter kan ook op een driepoot wor den geplaatst. Toepassingen liggen op het gebied van de civiele techniek, dagbouw (bovengrondse ontginning van delfstoffen), milieubescherming en -beheer, stadsontwikkeling, het ontwerpen van gebouwen, enz. Inlichtingen: Optilas bv, Alphen aan den Rijn, telefoon (0172) 44 60 60, fax (0172) 44 34 14, e-mail: opd- las@euronet.nl. 584 I997-I* PUBLICATIES Hoe vrij is uw eigendom? De registratie van publiek rechtelijke beperkingen TECHNIEK Snel en nauwkeurig afstanden bepalen met laser

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 54