reicja TU Delft Als uitbreiding op WlRFNTrFY l r- N1 haar Geo-engineenng productlijn is Bentley gestart met de levering van MicroStation GeoOut look, een decision-support applicatie voor geografische toepassingen. Het is een eenvoudig te gebruiken applicatie voor planners, managers en project medewerkers om vanaf hun pc of notebook geografische informatie te raadplegen en te analyseren. Micro- Station GeoOutlook is een stand alone Windows-applicatie voor ge bruikers die zelf geen geografische data hoeven te genereren of behoefte heb ben aan de volledige functionaliteit van MicroStation GeoGraphics. De applicatie biedt uitgebreide kartografi- sche opvraagfuncties, basis ruimtelijke analysefuncties, functies voor de grafi sche presentatie van informatie en diverse rapportagefuncties. Gebruikers kunnen simultaan vector- en raster- informatie raadplegen. Verder kan in formatie worden opgevraagd uit een breed scala aan desktop of bedrijfs brede databases, gebaseerd op Oracle, Informix en Microsoft Access. Leica presenteert de nieuwe DISTO Basic, de jongste telg uit 's werelds eerste hand-lasermeter- familie. Geavanceerde lasertechniek maakt een snelle en nauwkeurige bepa ling van lengten, breedten en hoogten mogelijk. Met de zichtbare laserspot wordt contactloos op het doel gericht. Een druk op de knop en de DISTO m Basic berekent in één seconde de af stand tot aan het te meten object met een bereik van 0,30 - 30 m. Met ge bruik van een reflector zelfs tot 100 m! Het display toont de meetwaarden tot op 5 mm nauwkeurig. Met de draaiba re steun aan de onderzijde kan vanaf vrijwel elke ondergrond loodrecht worden gemeten. Tot tien meetwaar den zijn herroepbaar voor directe bere kening van oppervlakten en volumen. In de bouw wordt SCJKKIA door de maatvoer- der steeds meer gewerkt met total stations voor het nauwkeurige maatvoerings- en uitzet- werk. De omstandigheden waaronder wordt gewerkt, zijn soms slecht, met name regen speelt de maatvoerder, maar ook het instrument, vaak parten. Hoewel er met de total stations de laat ste jaren relatief weinig vochtproble- men naar voren gekomen zijn, heeft Sokkia vanuit Japan het initiatief ge nomen voor het eerste echt volledig waterbestendige total station: de SET5W. Dit model komt grotendeels overeen met de huidige SET5F, maar onderscheidt zich daarvan door zijn ongekende specificatie voor vochtbe stendigheid. Om dit te bereiken, is voor de SET5W een aparte water proof-batterij ontwikkeld en zijn de connectoren met een speciaal kapje af gedicht. De SET5W kan in een test situatie een verblijf op één meter onder water gedurende dertig minuten pro bleemloos doorstaan. Hoewel deze si tuatie in de praktijk niet vaak zal voor komen, kan indien het er qua weer somstandigheden echt op aankomt, de SET5W probleemloos worden ingezet. /fa De afstudeerscripties van de TU Delft, Faculteit der Geodesie, zijn te leen bij de bibliotheek, Thijsseweg 11, 2629 JA Delft, telefoon (015) 278 25 60 of 278 25 68. M. C. P. van Hengstum (Afstudeerdatum: 30-05-97) Door de toenemende beschikbaarheid van data uit verschillende bronnen (satellieten, vliegtuigen en bestaande kaarten) en op verschillende tijdstip pen, ontstaat de mogelijkheid deze data te combineren. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld luchtfoto's automatisch worden georiënteerd of kunnen veran deringen in het landschap zichtbaar worden gemaakt. Bij het University College London, waar dit project is uitgevoerd, richt men zich op het matchen van polygonen bij het oriën teren van de verschillende beelden. Corresponderende polygonen, zoals de randen van akkers, zijn vaak gemakke lijk te vinden door hun unieke vorm. In dit onderzoek is vooral gekeken naar de extractie van driedimensionale informatie uit deze polygonen door het gebruik van een stereopaar van luchtfoto's. Twee methoden zijn ge bruikt voor het vinden van correspon derende pixels op deze polygonen, na melijk dynamisch programmeren en het zoeken langs kernstralen. De twee de methode presteert beter, omdat de geometrie tussen de twee cameraposi ties bekend is. In het algemeen bleek dat de polygonen geen geschikte beeldkenmerken zijn. Ze zijn niet vol ledig te extraheren en de vorm is te grillig om de relatie tussen de verschil lende beelden te beschrijven. 585 GEODESIA 1997-12 MicroStation GeoOutlook voor raadplegen en analyseren geografische informatie DISTO Basic: de jongste telg uit de hand-lasermeter-familie SET5W: het eerste volledig waterbestendige total station SCRIPTIES Faculteit der Geodesie Building a 3D model using matched patches in a stereopair and a map

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 55