Een slagvaardige manager Terrestrische Geodesie vim Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat GEODESIA 1997-12 Rijkswaterstaat, een onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, vervult een cruciale rol ten aanzien van de (hoofd)infrastructuur van Nederland. Teruggebracht tot de essentie kent hij vier kerntaken: bescherming tegen over stromingen, de zorg voor rijkswegen en rijkswateren, duurzame en bruikbare watersystemen en verkeersveiligheid. Rijkswaterstaat luistert daarbij goed naar de maatschappij, aangezien deze niet alleen opdrachtgever, maar ook kritisch toeschouwer en gebruiker is. De organisa tie moet daarom haar bijdragen leveren in goede balans tussen sociaal-economische belangen en de eisen die veiligheid en milieu aan de inrichting van Nederland stellen. Van medewerkers wordt dan ook verwacht dat zij met een open oog voor de omgeving en oplossingsgericht werken. Technisch vernuft gaat hierbij hand in hand met het creëren van maatschappelijk draagvlak. De kern van de organisatie bestaat uit 10 regionale directies, die tech nisch en wetenschappelijk worden onder steund door 6 specialistische diensten. Een van die specialistische diensten is de Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat (MD). Hier leveren circa 450 medewerkers een uitgebreid assortiment aan geo-informatie, geoinformatica, informatie-technologie, kennis en adviezen. Momenteel vindt er een cultuuromslag plaats naar een productgeoriënteerde organisatie, waar men zich sterk maakt voor een kosten bewuste, klantgerichte en zakelijke werkwijze. Uw standplaats is Delft. U gaat werken bij de afdeling Terrestrische Geodesie (TGT), een onderdeel van de hoofdafdeling Topografische Geo-informatie (TG). Deze hoofdafdeling verzorgt de topografische en geografische gegevens voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Naast het inwinnen gaat het daarbij vooral om het verwerken, presenteren en beheren van die gegevens. Verder geeft TG advies over het gebruik van en het omgaan met die gege vens en verzamelt zij (met behulp van ver schillende technieken en methoden) topo- en geogegevens uit andere bronnen. TG heroriënteert zich op een meer vraag- en productgerichte opzet, waarbij klantgericht heid en zakelijk handelen centraal staan. De ruim 100 medewerkers van de afdeling Terrestrische Geodesie zijn verdeeld over een vijftal regio's. Samen zorgen zij voor de inwinning van terrestrische gegevens en ondersteunen zij de regionale directies bij de uitvoering van civiele werken. Daarbij werkt TG nauw samen met de afdeling Fotogrammetrische Geodesie (TGF). De omvang van de afdeling en de regionale structuur, gecombineerd met het specifieke karakter, maakt de functie erg aantrekkelijk voor een manager die zijn/haar ervaring verder wil uitbouwen. Uw werkveld is van wege de diversiteit van de geodetische technieken en systemen en de directe relatie met de uitvoering van de kerntaken van het ministerie (verkeer en vervoer, weginfra structuur, waterbeleid etc.) erg breed. Het zoeken naar nieuwe, efficiëntere methoden om de uitvoering van de kerntaken vorm te geven vraagt om een alerte, actieve en creatieve instelling. Als hoofd van deze afdeling bent u verantwoordelijk voor de koers en de resultaten van de afdeling. U doet dit door het delegeren van zoveel mogelijk integrale verantwoordelijkheden. Taken Leidinggeven aan de afdeling het creëren van ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers zorgen voor een opti male samenwerking met de afdeling TGF bijdragen aan de koers van de gehele hoofdafdeling en inzetbaar zijn bij MD- brede activiteiten. Eisen Minimaal HBO werk- en denkniveau geodetische achtergrond ruime manage- mentervaring ervaring met de inrichting van werkprocessen en HRM is een pre sterke persoonlijkheid die zijn/haar zaakjes goed op orde heeft en in staat is om richting te geven vermogen beleid te vertalen en dit uit te dragen op operationeel niveau vermogen om een afgewogen mix te vin den tussen resultaat- en mensgericht leiding geven slagvaardig en stressbestendig vermogen tot delegeren, vooral door pro actief te opereren communicatief sterk. Salaris Uw salaris bedraagt maximaal f 8.282,- bruto per maand (schaal 12 BBRA '84), exclusief 8% vakantiegeld. Belangstelling? Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer S.J. Poel, hoofd TG, telefoon (015) 269 13 96, of de heer P. Reissenweber, hoofd TGF, telefoon (015) 269 13 57. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, binnen 14 dagen en voorzien van curriculum vitae, richten aan RWS Helpdesk, postbus 272, 3700 AG Zeist, onder vermelding van vacaturenummer MT/97/G op brief en envelop. Het ministerie wil meer vrouwen, gehandicapten en leden van etnische min derheden in dienst nemen. Bij gelijke geschiktheid genieten zij de voorkeur. Er zijn mogelijkheden voor kinderopvang. Acquisitie naar aanleiding van deze adver tentie wordt niet op prijs gesteld. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 57