Inhoud 39e jaargang 1997) 595 GEODESIA 1997-12 GEODESIE LANDMEETKUNDE Marktoverzicht Total Stations. Geactualiseerde technische gege vens over het geodetische meetinstrumentarium, W. Kamp horst 1 Het spel van de criterium-covariantiematrix. Wat is de kwaliteit van het controlesysteem op precisie in de HTW'96, prof. ar. ir. W. Baarda13 Kaartvernieuwing in de HTW. De digitale aanpak van een oud ambacht, ir. A. V. Hoekstra 27 Geometrische kwaliteit in perspectief. Alle hout is geen timmer hout, ir. H. Velsink51 Landmeten met Radio 2? Differentiële GPS-service via RDS, ing. J. Ambachtsheer63 LNR Globalcom en het globale denken. Het eerste echte GPS- referentienet, M. J. Scheele69 Gecombineerde verwerking van GPS- en waterpasdata. Nauw keurige hoogtebepaling met GPS ten behoeve van deforma tie-analyse, ing. M. H. F. Martens 117 SAR-interferometrie (1), Prof. Dr.-Ing. R. A. P. Klees, ir. R. F. Hanssen, S. Usai M.Sc155 20000 pond voor een lengtegraad. Plaatsbepaling als het grootste wetenschappelijke probleem van de 18e eeuw, ing. A. J. v.d. Meer185 De volgende fase voor detailmeting bij het Kadaster. Inzet van tachy-pc's en een standaard metingenformaat, W. Kamphorst, H. Swarts203 De legende van de geoïde. Is de geoïde overbodig?, prof. dr. ir. W. Baarda207 De ijswaterpassingen op het IJsselmeer en het Markermeer, ir. F. Kleijer257 De Landmeetdienst in Beuningen, M. J. Scheele275 Rumoer rond een rijksgrens, ing. A. v.d. Meer281 Puntobjecten alternatief ingewonnen. Onderzoek naar het inzet ten van innovatieve meetmethoden, ing. H. Pauw, ing. L. van Hunen 355 De pencomputer. Van kantoor naar terrein, H. Ensink, ir. ten Siethof369 Astro-geodesie in Nederland. Controle van de gravimetrische geoïde met stermetingen, ing. F. H. Schreutelkamp423 Het Rottepeil (RP), A. M. den Boer 463 Wadlopen met de landmeters van Grontmij Geogroep. Zwaarte krachtmetingen en GPS, M. J. Scheele507 Meting Noordersluis IJmuiden, A. P. M. Pieters, ing. N. de Hil- ster535 SAR-interferometrie (2), Prof. Dr.-lng. R. A. P. Klees, ir. R. F. Hanssen, S. Usai M.Sc.547 VASTGOED- EN GEOGRAFISCHE INFORMATIE Landmeetkundige dimensies van de nutswereld (2). Nieuwe toe passingen door digitalisering van geo-informatie, ing. A. v.d. Meer 19 Het nut van objecttechnologie. Open GIS op komst?, ing. R. de Vet57 Topografisch bestandsbeheer in een nieuw daglicht. Op zoek naar nieuwe gegevensstructuren., ir. J. ten Siethof103 Gouden gids voor geo-informatie. Een kijkje achter de schermen van een project, ir. Th. Thewessen, ing. M. P. J. v.d. Ven 109 Hoogwater Informatie Systeem IJssel. Een prototype, G. A. Roe lof 135 Wie een kuil graaft voor een ander kan niet om KLIC heen, ing. A. L. M. van Houten165 Consistent bijhouden van topologie in een omvangrijke ruimte lijk-temporele database, dr. ir. P. van Oosterom263 Mono-coding en multi-coding (1). Voor- en nadelen bij toepas sing in een vector-gestructureerde geografische database, ir. H. A. Hettema 299 Mono-coding en multi-coding (2). Voor- en nadelen bij toepas sing in een vector-gestructureerde geografische database, ir. H. A. Hettema 363 (Tien)duizend bommen en granaten. Geo-informatie uit oor logsluchtfoto's, ing. A. v.d. Meer385 NetGIS, een geografisch informatiesysteem voor OPTA (Onaf hankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit), T. Stevens, K. Ze ij Ier 457 NAPgis: een presentatie- en informatiesysteem. Peilmerken eigentijds in kaart, drs. M. A. Damoiseaux, ing. A. M. Troost 493 KARTOGRAFIE Nederland onderweg naar een landsdekkende digitale GBKN en Kadastrale Kaart, K. v.d. Hoek189 Mens-computer-interactie in kaart. Gebruikersobjecthandelin- gen en hun uitdrukkingsvorm, ir. R. v.d. Schans311 De wegwijzers van Suurland Falkplan. Geometrie met een wat hogere tolerantie, M. J. Scheele449 Visualisatie in drie dimensies. Een dynamische presentatietech niek nader bekeken, drs. Kuipers499 JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE GEODESIE Registratie lidmaatschapsrechten van coöperatieve flatexploita- tieverenigingen, Z. Klaasse83 Kafi en de grote hertaxatie-operatie. De betekenis van de wet WOZ voor de vastgoedinformatie en andersom, M. Scheele 129 Geodeten in het vastgoed. De Wijk Ontwikkelings Maatschap pij: een nieuw instrument ter voorkoming van verpaupering, ir. P. A. G. Lohmann 221 Kwaliteitsverbetering WOZ-registraties. Een visie vanuit het be drijfsleven, ing. R. ten Have, ir. A. Ooms441 MINI-SERIE GEO-INFORMATIE VAN DE OVERHEID: WAT MAG DAT KOSTEN? Geo-informatie van de overheid: wat mag dat kosten?, drs. J. Berends251 Issues voor de discussie aangedragen door de werkvloer, drs. Berends305 Bespreking kabinetsnota „Naar toegankelijkheid van overheids informatie", drs. J. Berends, mr. ing. B. C. Kok377 MINI SERIE DIGITALE HOOGTEMODELLEN Digitale hoogtemodellen nader bekeken, dr. ir. M. P. M. Lemmens431 Actueel Hoogtebestand Nederland. Door vliegtuig-laseraltime- trie krijgt Nederland het meest gedetailleerde landsdekkende hoogtebestand ter wereld, ir. W. J. C. Wouters433

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 65