100 waarnemingen per meter) is dit echter geen probleem; er blijven genoeg data over om de wand te be palen. De software is een bestaande applica tie van TNO-TPD, die speciaal voor dit werk is aangepast. De computer waarop het draait, staat in verbinding met alle sensoren. De door de sen soren geproduceerde ruwe data wor den direct verwerkt tot een complete set meetgegevens. In deze software kunnen de volgende zaken worden ge definieerd: de geometrie van de meetpaal (posi tie van de prisma's en referentiepunt van het karretje, alsmede de afme tingen van het karretje); de kalibratieconstanten voor alle sensoren met uitzondering van de tachymeter; instellingen voor het echolood zoals detectiedrempel en meetperiode. Daarnaast is het mogelijk om de bin nenkomende data van het echolood op diverse manieren te analyseren en om de gemeten data op te slaan. De berekening door de software gaat als volgt: de afstand (dj, fig. 5) van het karretje (K) langs de paal wordt bepaald door het aantal stappen te vermenigvuldigen met de voor de stappenmotor bepaalde kalibratiecon- stante. De verschillen SX, 8Y en 8Z tussen de prisma (Pr) en het hart van de spiegel op het karretje worden ten opzichte van het paalstelsel berekend. Deze waarden worden geroteerd om de X (pitch), Y (roll) en Z (koers) as, waarbij de waarde van de Z-rotatie wordt aangenomen als zijnde haaks op de sluiswand, dus 0° of 180°. De positie van het prisma in het sluis- stelsel (X, Y en Z), gemeten met de tachymeter, wordt hierbij opgeteld. De looptijd naar de wand wordt omgerekend naar een afstand (d2), gebruik makend van de meting naar het kalibratiepiefje op de spie gel van het karretje. Als laatste wordt de gemeten afstand tussen de spiegel en de wand met de aangenomen koers in het horizontale vlak geroteerd en bij de Y-waarde opgeteld (de X en Z blijven dus gelijk aan die van het karretje). In deze hele berekening zit nog een verborgen aanname, Fig. 4. namelijk dat de paal helemaal recht is. In de praktijk is Echolood echter gebleken dat dit niet het geval is. Tot nog toe is het schema. niet mogelijk om hiervoor te corrigeren. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat, zolang de meting bij een scheefstand kleiner dan de bundelhoek 5°) plaatsvindt, de meting haaks op de sluiswand geschiedt en dus de positie van het karretje op de sluiswand mag worden geprojecteerd. De ingestelde, gemeten en berekende data worden vervol gens in twee bestanden opgeslagen: het *.INI en het *.POS bestand. Het *.INI bestand bevat alle instellingen en kali- bratiewaarden die tijdens de meting van kracht waren. Het *.POS bestand bevat de looptijden, de wagenpositie (Z), de tachymeterpositie (X,Y,Z), de pitch, de roll en de bereken de wandposities. De verwachting was dat deze data direct in AutoCad konden worden ingele zen, maar door de grote hoeveelheid en de wisselende kwaliteit van de data is dit niet zonder meer mogelijk. Kalibratie Alvorens met het meetwerk te kunnen beginnen, moet natuurlijk eerst het hele systeem worden afgeregeld. Daar toe worden alle sensoren apart aan de tand gevoeld. Bij de tachymeter is er niet echt sprake van een kalibratie, het is een regelma tige controle van het systeem. De ta chymeter is namelijk zo geprogram meerd dat hij direct een positie in X, Y en Z geeft. Daartoe moet de stand plaats van de tachymeter worden in gevoerd, alsmede een referentiepunt voor de oriëntatie. De controle bestaat hieruit dat na het oriënteren een apart opstelpunt, dat haaks op de lijn tachy- meter-referentiepunt staat opgesteld, wordt ingemeten. Uit de meting en de bekende coördina ten van dit punt kan vervolgens worden opgemaakt of de tachymeter naar behoren functioneert. Deze controle wordt voor elke nieuwe, en na de laatste meting uitgevoerd. De hellingmeters zijn door DCI Maritec op een kalibratie- tafel gekalibreerd. Dit houdt in dat de fysieke O-stand van de behuizing zo goed mogelijk overeenkomt met die van de wereld (zet je de behuizing waterpas, dan zijn de hellingen Fig. 5. Mathematische weergave van de meetpaal. 537 GEODESIA 1997-12 Tx bord PC Software Tachymeter Hellingmeters pitch

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 7