Schaduwmeetsysteem Rijkswaterstaat voor afzinken Tweede Beneluxtunnel SERIE Serie Technisch Meten (4) civil engineering, tachymetry, applications civiele techniek, tachymetrie, praktijk Teneinde de fileproblemen rondom Rotterdam te ver kleinen is besloten een tweede tunnel onder de Nieuwe Maas te leggen. In november 1999 is met het afzinken van de zes tunnelelementen begonnen, ten oosten van de huidige eerste Beneluxtunnel. De bouwwerkzaamheden ressorteren onder de Bouwdienst van Rijkswaterstaat en worden uitgevoerd door de Hollandse Combinatie Benelux. De Bouwdienst heeft daarnaast de hulp ingeroepen van de Meetkundige Dienst (MD) voor controle van het meetwerk, beoordeling van de proce dures en leveren van een schaduw meetsysteem voor het afzinken. Het systeem dient onder andere als kennis- behoud binnen de Rijkswaterstaat en tracht het afzinken te innoveren. Controlemetingen Voor de aanvang van de werkzaam heden is het van belang dat er een goed grondslagnet wordt gemaakt. Er wordt een aantal stabiele punten in het terrein gemaakt, zoals op de daken van de bestaande bedieningsgebouwen, op de betonnen vleugels van de oude Be neluxtunnel, op de betonnen funde ring van een radarpost en er zijn, daar waar niets aanwezig was, betonnen zuilen geplaatst. Op al deze punten kan rechtstreeks een tachymeter wor den geschroefd ter voorkoming van centreerfouten. Dit net is door middel van een overgecontroleerde hoek- en afstandmeting ingemeten en gekop peld aan diverse RD-punten. Na toet sing van deze RD-punten is aan weers zijden van het grondslagnet één RD- punt aangehouden in de vereffening C. den Hollander en ing. N. de Hitstermedewerkers van respectievelijk Terrestrische en Mariene Geodesie bij de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat te Delft. en hieruit zijn de overige punten bepaald. Voor het aan houden van maar twee RD-punten is gekozen om vervor ming van het net te voorkomen. Door het vasthouden van alle bekende RD-punten zal door de sluitfouten onderling het net worden vervormd en dat is niet wenselijk. Een voorwaarde om in het RD-stelsel te werken is de toe passing van een schaalfactor. Deze schaalfactor is overal in Nederland verschillend en is hier on geveer —67 mm/km. Bij elke land meetkundige berekening moet deze schaalfactor worden toegepast. Aange zien dit weieens wordt vergeten, is het wenselijk dit RD-net te transformeren naar een plaatselijk net waarbij de schaalfactor is verdwenen. Dit was ook hier de bedoeling, maar om de ont werptekeningen hiervoor aan te passen vond men te ingrijpend. Besloten is daarom deze schaalfactor overal te hanteren, ook bij het afzinken van de tunnelelementen. Daarnaast zijn door de MD diverse controlemetingen uitgevoerd op on der andere dakbouten (ten opzichte van deze bouten werden de posities van de afzinkmast en -schacht bepaald), op en in de tunnelelementen, de ligging van de assen op de toeritten en de stand van de kopvlakken (voor- en achterzijde van het element) ten opzichte van de tunnelas. Met uitzondering van de kopvlakken zijn de ove rige controlemetingen uitgevoerd met een normale tachy meter. Een kopvlak is gedefinieerd door een horizontale en verti cale hoek ten opzichte van de tunnelas. Voor de controle meting is gekozen voor een 'ouderwetse' Wild T2-theo- doliet. Daar waar mogelijk is deze voor de controlemeting opgesteld in het verlengde van de tunnelas. Ten opzichte van de tunnelas worden nu de theoretische horizontale en verticale hoek (gecorrigeerd op indexfout) uitgezet met de 551 GEODESIA KEYWORDS TREFWOORDEN

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 13