A TU Delft Innovatie Onderdeel van het verzoek van de Bouwdienst aan de MD was zorg dragen voor innovatie op tunnelmeetgebied. 'Normaal gesproken' worden handbediende tachymeters gebruikt voor het inmeten van de tunnelelementen. De MD heeft besloten zelfvolgende tachymeters in te zetten. Voordeel hiervan is dat de metingen met minder personeel, automatisch en gesynchroniseerd kunnen geschieden, het geen de kwaliteit ten goede komt en de kosten drukt. 'Normaal gesproken' wordt gebruikgemaakt van één scherm voor het tonen van alle relevante informatie. Het MD-meetsysteem maakt gebruik van vier 17" LCD-beeld- schermen. Hoewel het voor ingewijden volstaat om de be langrijkste parameters op één scherm te presenteren, is het voordeel van meerdere schermen dat naast de numerieke overzichten ook diverse grafische presentaties kunnen wor den getoond. 'Normaal gesproken' wordt al gebruikgemaakt van grafi sche presentaties, maar niet eerder van een 3D-aanzicht. In dit 3D-aanzicht zijn naast het tunnelelement ook de ac tuele bodem, het vorige tunnelelement en de toeritten te Resultaten Tijdens het afzinken van het eerste tunnelelement hadden we twee prima kwaliteitsindicatoren voor het afzinkmeet- systeem. Aan één kant steunt het tunnelelement op een nok van de zuidelijke toerit. De Z van deze nok is tijdens de bouw middels waterpassing gemeten. Het door het afzinkmeet- systeem gemeten Z-verschil na het afzinken was 0,008 m. De afdichting tussen de tunnelelementen onderling en met de toeritten bestaat uit een rubberen GINA-profiei dat aan het af te zinken deel gemonteerd zit en tegen de kopse kant van het vorige element of toerit wordt aangedrukt. Het moment waarop het GINA-profiel het vorige element of de toerit raakt, wordt ook wel aangegeven met AX 0 (de X-as loopt in de lengterichting van het tunnelelement). Vervol gens wordt de ruimte tussen de twee elementen leeggepompt en ontstaat er een onderdruk tussen de elementen. Hierdoor wordt het nieuwe element tegen het vorige aangedrukt. De fabri kant van het GINA-profiel heeft bere kend dat deze met ongeveer 0,067 m in zal drukken. Met het afzinkmeet- systeem was hiervan bij het eerste tun nelelement 0,064 m aan te tonen. De standaardafwijkingen (lG, 68%) van alle berekende punten zijn beter dan 0,01 m voor het eerste tunnelele ment. The tunnel immersion survey system of Rijkswaterstaat for the Second Beneluxtunnel In order to lessen the traffic congestion problem in the Rotterdam areathe Dutch government decided to construct a second tunnel under the Nieuwe Maas river. The Survey Department (MD) of the Directorate-General of Public Works and Water Management (RWS) has been asked to design and operate an innovative secundary survey system for the immersion of the tunnel elements. éÊÊGIS ^j^J^^pno/ogy Henri Aalders, Elfriede M. Fendel, Inge Flim, Tjeu Lemmens, Peter van Oosterom, Wilko Quak, Axel Smits, Jantien Stoter, Theo Tijssen, Tinghua Ai, Edward Verhree, Marian de Vries en Siyka Zlatanova. De Sectie GIS-technologie, met haar nieuwe onderzoekscentrum GDMC, wenst u voor 2001 een aantal weldoordachte stappen op weg naar de netwerkmaatschappij met nog meer geo- interoperabiliteit en samenwerking. 554 GEODESIA Stuurpunt dY 23.108 Stuurpunt dX -2327 StuurPunt dH 7.382 Sec dY 23.364 Sec dX -4962 Sec dH 13.516 Summary Kadaster Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Afdeling Geodesie, Sectie GIS-technologie

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 16