A Afzinken met QINSy SERIE Serie Technisch Meten (S) civil engineering, quality control, system description civiele techniek, kwaliteitsbeheersing, systeembeschrijving De Tweede Beneluxtunnel die gebouwd is naast de al bestaande Beneluxtunnel in Rotterdam, bestaat uit zes elementen die afzonderlijk zijn afgezonken. Het afzin ken van de elementen vond plaats van november 1999 tot januari 2000. De bouwwerkzaamheden resulteren onder de Bouwdienst van Rijkswaterstaat. De werk zaamheden zijn uitbesteed aan een aannemer, in dit geval de Hollandse Combinatie Benelux (HCB). De aannemer is in eerste instantie verantwoordelijk voor de landmeetkundige werkzaamheden die met het afzinken samengaan. De Bouwdienst heeft de hulp ingeroepen van de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat (MD) om (onder andere) een schaduwmeetsysteem te leveren. Aangezien de MD al de beschikking had over het QINSy-systeem (Quality Integrated Navigation System), heeft de MD aan QPS de opdracht gegeven om QINSy aan te passen om het optimaal inzetbaar te maken voor het afzinken van de Tweede Benelux tunnel. De aanpassingen bestonden uit het schrijven van software om de automa tische tachymeters te besturen en het berekenen van de stand van het tun nelelement in de ruimte. Een ander doel van de MD was om te zorgen voor innovatie op het gebied van tun nelmetingen (zie artikel op p. 551). Quality Positioning Systems (QPS), ontstaan in 1986, ontwikkelt software voor de hydrografische industrie, en is wereldwijd actief. Tevens levert QPS consultancy-diensten op hydrogra fisch gebied. Positioneren van tunnel elementen De positionering van een tunnelele ment is een complexe taak. Niet alleen de positie van het element moet worden berekend, maar ook de stand van het element in de ruimte (attitude). De stand wordt uitgedrukt in de oriëntatie en de langs- en dwarshelling van de assen van het tunnelelement. Hoewel de elementen er uitzien als rechthoekige dozen van 140 m bij 40 m, zijn zij niet rechthoekig. Ten eerste ligt de tunnel in een bocht van de weg en ten tweede loopt de tunnel door het rivierbed. Hierdoor zijn de elementen in twee richtin gen gekromd. De MD heeft gekozen voor het gebruik van zelfvolgende tachymeters (LeicaTCA 1800). Deze worden door QINSy aangestuurd om elke tien seconden de richting, afstand en verticale hoek naar een prisma te meten. De waarnemingen worden via een seriële interface (RS-232) real time inge lezen in het QINSy-pakket. In totaal worden drie tachy meters gebruikt, die naar drie verschillende prisma's op het tunnelelement meten. Ook waren een reserveprisma en -tachymeter voorzien. Op twee diagonaal ten opzichte van elkaar gelegen hoekpunten van het element zijn een meet- mast en een toegangsschacht geplaatst, en op elk van deze twee prisma's. De drie gebruikte prisma's vormen zo een driehoek met twee zijden van ongeveer 115 m en een korte zijde van zo'n 7 m. Ten behoeve van het bepalen van de langs- en dwarshelling zijn hellingmeters geplaatst. Omdat deze op het tunnelelement zijn geplaatst, worden de meet gegevens met een telemetrielink naar de wal gestuurd. Ook deze gegevens worden door QINSy ingelezen over een seriële dataverbinding en gebruikt in de plaatsbepaling van het tunnelelement. QIN Sy-software Het tunnelelement wordt afgezonken, wat inhoudt dat het element in beweging is. Samen met de standbepaling maakt dit een hydrografisch project. Aan de andere kant zijn de gebruikte apparatuur en de nagestreefde meet- precisie van landmeetkundige aard. Het gebruikte QINSy- systeem is een modulair softwaresysteem, ontworpen om real time navigatie uit te voeren. Het bestaat uit een aantal modules die als aparte programma's onder Windows NT ir. D. Stelpstra, Quality Positioning Systetns, Zeist. 555 GEODESIA KEYWORDS TREFWOORDEN

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 17