Toposcopie als basis voor animaties en Virtual Reality surveying, visualization, system description landmeetkunde, visualisatie, systeembeschrijving De toposcopie is een gepatenteerde techniek voor visualisatie en 3D-inwinning, waarbij een plattegrond wordt gekoppeld aan een serie foto's die genomen zijn vanaf een landmeetkundig instrument. Na deze koppeling vormen plattegrond, foto's en database één interactief 3D-systeem, waarbij van elk 3D-punt ook de plaats in de foto bekend is. In het verleden is deze eigenschap voor namelijk benut voor het maken van 2D-fotorealistische visualisaties van ruimtelijke plannen op basis van een foto van de bestaande situatie. Het toposcopische principe kan echter ook worden gebruikt voor het maken van 3D- maquettes. Er wordt gewerkt met parametrische mathe matische modellen, die automatisch worden voorzien van fotobeelden en bitmap-patronen. De toposcopische data base kan in DXF en in VRML worden ingelezen in andere 3D-programma's en gecombineerd met 3D-ontwerpen. Eén van de lastige onderdelen van een visualisatie van ruimtelijke plannen is het aanbrengen van de bestaande om geving [1], Zonder deze bestaande omgeving ziet een afbeelding er vaak steriel en kunstmatig uit. Bovendien is de herkenbaarheid gering en is het moeilijk je te oriënteren. Dit kan wor den opgelost door gebruik te maken van foto-inpassingen met behulp van de toposcopie [2]. Deze methode genereert perspectieven die precies overeenkomen met de betreffende fo to's. Dit is voor veel toepassingen nog steeds een uitstekende oplossing. Nu er echter steeds vaker in 3D wordt ontworpen en men met animaties en Virtual Reality (VR)-presentaties door een maquette van een stedenbouw kundig of architectonisch plan wil kunnen lopen, is er behoefte aan nieu we technieken om ook de bestaande omgeving op een vergelijkbare wijze driedimensionaal te beschrijven. ir. A. C. Groneman- van der Hoeven, Buro Toposcopie. Nabouwen van de omgeving is met de gangbare visua lisatiepakketten een zeer tijdrovende bezigheid. Bovendien is de nauwkeurigheid van zulke 3D-modellingpakketten gering, omdat ze geen mogelijkheid hebben om uit de foto's 3D-informatie te halen. Een programma als Geo- metra van AEA Technology kan uit meerdere digitale beel den een nauwkeurig 3D-model met textuur maken op wa re grootte zonder dat de posities van de camera bekend hoeven te zijn. Het model kan echter niet in een coördina tenstelsel worden geplaatst en leent zich daardoor niet om een samenhangende maquette te maken van een ruimtelijk plan in een bestaande bebouwing. Bovendien moet bij een dergelijke uitwerkingsmethode van multibeelden een ob ject van alle kanten te fotograferen zijn, iets wat in een ste delijke situatie doorgaans onmogelijk is. Daarnaast is er nog de optie om een gemeten terreinmodel te importeren en daar een luchtfoto op te draperen. Dit werkt alleen goed als men het model van bovenaf bekijkt. Op de grond staan de zijn het namelijk vooral de verticale elementen als bo men, struiken en bebouwing, die het beeld bepalen. Er is behoefte aan een methode, die: in het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting kan werken; een nauwkeurigheid heeft die ongeveer overeenkomt met die van een kadastrale kaart; liefst uit één foto 3D-informatie kan halen, dit in ver band met het veelal beperkte zicht in bebouwde omge vingen; uit die metingen op een snelle manier 3D-maquettes kan maken van bestaande bebouwing; automatisch fotobeelden en bitmap-patronen texturen kan aanbrengen, omdat handmatige 'texture mapping' bijzonder tijdrovend is; de geconstrueerde maquette van de bestaande situatie zo wegschrijft, dat deze gecombineerd kan worden met digi tale ruimtelijke plannen die getekend zijn in gangbare 3D-pakketten als AutoCAD en MicroStation. In dit artikel wordt aangetoond dat het huidige toposcopie- programma aan alle bovengenoemde wensen kan voldoen. Dat is te danken aan het feit dat bij de toposcopie platte- 559 GEODESIA KEYWORDS TREFWOORDEN

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 21